ارزیابی اقتصادی استفاده از پساب فاضلاب شهری و هزینه کنترل آلودگی در آبیاری فضای سبز شهر زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

منابع آب محدود و آسیب‌پذیر در جهان، ارزش اقتصادی، اجتماعی، اقتصادی و محیط‌ زیستی‌ ویژه‌ای دارند. محدودیت منابع آب و ضرورت استفاده بهینه از این منابع، اهمیت استفاده از پساب‌های تصفیه شده را نشان می‌دهد. در پژوهش حاضر، ارزیابی اقتصادی استفاده از پساب تصفیه شده فاضلاب در آبیاری فضای سبز زاهدان، با توجیه‌پذیری اقتصادی و مالی و تمرکز بر منافع محیط زیستی‌ ناشی از فرایند تصفیه فاضلاب مورد توجه قرار گرفت. دو سناریو در این پژوهش مدنظر قرار گرفتند. در حالت اول با توجه به قیمت فروش آب که برابر با 3000 و 45000 ریال است، اقدام به تخمین طرح شد و در سناریو دوم، با برآورد قیمت سایه‌ای آلودگی‌ها و آلاینده‌های ناشی از تصفیه فاضلاب، به ارزیابی مزایا و منافع محیط زیستی طرح پرداخته شد. داده‌های مورد استفاده در این پژوهش، بر اساس الگوهای هزینه‌کرد شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان جمع‌آوری شد. بر اساس نتایج به‌دست آمده، انجام طرح پروژه از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیست و ارزش خالص پروژه طی مدت 20 سال و با نرخ بازدهی 25 درصد برابر 2065617/182- ریال و همچنین نسبت منفعت به هزینه در این سناریو برابر 68/0 به‌دست آمد. در سناریوی دوم به بررسی کاهش اثرات محیط زیستی‌ ناشی از فرایند تصفیه فاضلاب با تبیین قیمت سایه‌ای برای تولیدات نامطلوب و کنترل آلاینده‌ها، با استفاده از تابع مسافت نهاده پرداخته شد. نتایج نشان داد که میانگین قیمت سایه‌ای برای خروجی نامطلوب شامل BOD و COD تصفیه فاضلاب در بازه زمانی بین سال‌های 92 تا 94 به‌ترتیب 01/100- ،75/319- و 6/500- است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic Evaluation of the Use of Treated Wastewater and the Cost of Pollution Control for Irrigation of Green Spaces in the City of Zahedan

نویسندگان [English]

  • Mohhamad Dorrri 1
  • Javad Shahraki 2
  • Ali Sardar Shahraki 3
1 MSc Student of Economics, Dept. of Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
2 Assoc. Prof., Dept. of Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
3 Assis. Prof., Dept. of Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

The limited and vulnerable water resources in the world have a special economic value with social, economic and environmental impacts. Water resources constraints and the need for optimal use of these resources show the necessity and importance of using refined wastewater. In this research, the economic evaluation of the use of treated wastewater in Zahedan Green irrigation with economic and financial justification and focus on the environmental benefits of the wastewater treatment process are considered. Two scenarios are considered in this research: In the first case, according to the sales price of water equal to 3000 and 45000 Rials, an estimate has been made and in the second scenario, the environmental benefits and benefits of the project are estimated by estimating the shadow price of pollutants and pollutants from wastewater treatment. The data used in this study was based on spending patterns Water and Wastewater Company has been gathered Sistan and Baluchestan Province Zahedan is the location of the project. The findings of the study conducted in the first scenario show that the project is not justified in this scenario, the net value of the project over a period of 20 years and a 25 percent rate of return equal to -182.2065617 Rials as well as the benefit to cost ratio in this scenario is 0.68 times. In the second scenario examines reduce the environmental impact of wastewater treatment processes for the manufacture of shadow prices of undesirable and pollution control has been dealt with distance function. The average price shadow for adverse outcomes, including total biochemical oxygen demand, total chemical oxygen demand (BOD and COD) wastewater treatment ranged between 94-92 years, respectively -100.1, -319.75, -500.6 respectively. Shadow price to be interpreted that if we want the wastewater treatment plant and produce undesirable emissions (BOD and COD) reduce This will produce less than the desired output (treated water) or increased use of inputs in remediation and disposal of the product is desirable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Evaluation
  • Wastewater
  • Treatment
  • Zahedan Green Space
Dorri, M. 2016. Economic evaluation of the use of treated wastewater for irrigation of green spaces in the city of Zahedan. Economic Sciences, University of Sistan and Baluchestan, Iran. (In Persian)
Hernández-Sancho, F., Molinos-Senante, M. & Sala-Garrido, R. 2010. Economic valuation of environmental benefits from wastewater treatment processes: an empirical approach for Spain. Science of The Total Environment, 408, 953-957.
Malek Jafarian, M. & Mohseni, M. 2015. Financial and economic appraisal of sewage projects for the production of wastewater used in agriculture and industry. Sustainable Water and Development, 1, 1-8.
Molinos-Senante, M., Hernández-Sancho, F. & Sala-Garrido, R. 2010. Economic feasibility study for wastewater treatment: a cost–benefit analysis. Science of The Total Environment, 408, 4396-4402.
Molinos-Senante, M., Hernández-Sancho, F. & Sala-Garrido, R. 2011. Cost–benefit analysis of water-reuse projects for environmental purposes: a case study for Spanish wastewater treatment plants. Journal of Environmental Management, 92, 3091-3097.
Niknam, R., Yousefpoor, A., Hajian, M. H. & Rashidi Sharif Abadai, A. R. 2011. Estimation of economic value of wastewater treatment plant wastewater from Kerman city for irrigation of agricultural land with environmental considerations. Fourth Iranian Water Resources Management Conference. Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran. (In Persian)
Razeghi, N. & Mansouri, R. 2015. Long-term planning to reuse water. Water Recycling, 2, 1-5.
Reig-Martı́nez, E., Picazo-Tadeo, A. & Hernández-Sancho, F. 2001. The calculation of shadow prices for industrial wastes using distance functions: an analysis for Spanish ceramic pavements firms. International Journal of Production Economics, 69, 277-285.
Sabour, M. R. & Kamalan, H. R. 2004. Evaluating and evaluating the economic purification of sewage discharged to the karoon river in Khuzestan Province. Journal of Environmental Science and Technology, 6, 20-29. (In Persian)
Sardar Shahraki, A. 2016. Optimal allocation of Hearmand's water resources using game theory and evaluation of management scenarios. PhD Thesis, Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran. (In Persian)
Soultani, G. R. 2007. Engineering economics. 10th Ed., Shiraz University Press, Shiraz, Iran. (In Persian)