عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت در پروژه انتقال آب دریای خزر با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (مطالعه موردی شهر سمنان)

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مشارکت مردم یکی از روش‌های تأمین هزینه‌های سرمایه‌گذاری است که از طریق آن سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله عرضه کالاهای عمومی توسعه می‌یابد. در این پژوهش، نحوه مشارکت مردم در پروژه پیشنهادی انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. ارزش مشارکت‌ شهروندان سمنان در پروژه انتقال آب دریای خزر با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط، پرسشنامه دوگانه دو بعدی برآورد  و عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت افراد پس از تخمین الگوی لاجیت به روش حداکثر راست‌نمایی ارزیابی شد. اطلاعات پژوهشی از طریق پرسشنامه دو بعدی شامل 384 نفر گردآوری شد. طبق یافته‌های پژوهشی، اولاً، متغیرهای درآمد و سطح تحصیلات دارای اثر مثبت و معنی‌دار و متغیرهای تعداد اعضای خانوار و قیمت پیشنهادی دارای اثر منفی و معنی‌دار بر تمایل به پرداخت پرسش‌شوندگان در شهر سمنان هستند. ثانیاً، میانگین تمایل به پرداخت سالانه هر خانوار، 433077 ریال و ارزش مشارکت سالانه شهروندان برای اجرای پروژه انتقال آب دریای خزر، 11/30 میلیارد ریال است. تمایل شهروندان به مشارکت در تأمین بخشی از هزینه‌های اجرای طرح، بیانگر مسئولیت‌پذیری مردم در حل مشکلات منطقه‌ای است که می‌تواند به‌عنوان الگویی مناسب در اجرای طرح‌های ملی و حل مشکلات منطقه‌ای ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effective Factors on Willingness to Pay in the Project of Caspian Sea Water Transfer Using Contingent Valuation Method (Case Study: Semnan City)

نویسندگان [English]

  • Majid Maddah 1
  • Sahar Seifalian 2
1 Assoc. Prof., Dept. of Economics, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
2 Former Graduate Student of Economics, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

People’s participation is one of the means financing investment through which will develop investment in different sectors such as the supply of public goods and services. In this research, how to participate of people in the proposed project of water transfer from Caspian Sea to Iran central plateau has been studied. The paper evaluates the value of the Semnan citizen’s participation in the implementation of water transfer project from the Caspian Sea to the Central Plateau using the Contingent Valuation Method (CVM) and identifies effective factors on willingness to the pay by applying Logit model in the framework of Maximum Likelihood Method. Data through two-dimensional dual questionnaire includes 384 members have been collected. The results from model estimation show that the firstly, the variables of income, educational level have a positive and significant effect and the number of household members and the proposed price has a negative and significant effect on the willingness to pay of Semnan’s citizens. The secondly, the average of per household willingness to pay, 433077,096 Rials annually and the people’s annual participation value, 30.1 milliard Rials is estimated. Citizen’s willingness to financing costs of project implementation indicates citizens' responsibility in the resolving of regional problems that can be presented as a good model in the performance of national plans and solving of regional problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian Sea
  • Contingent Valuation Method
  • Willingness to Pay
  • Logit Model
  • Semnan
Akbarpoor, H., Mirbaghery, S. & Rafiee, H. 2017. Estimating Isfahan citizens'- willingness to pay for drinking water supplied from agricultural surplus water. Journal of Water and Wastewater, 28 (4), 1-9. (In Persian)
Amir Nejad, H. & Khalilian, S. 2006. The evaluation of existential value of northern forests of iran using contingent valuation method. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 13, 144-154. (In Persian)
Boyer, T., Hopkins, M. & Moss, J. 2017. Willingness to pay for reclaimed water: a case study for Oklahoma. Competition for Water Resources, 261-277. doi: 10.1016/B978-0-12-803237-4.00015-X.
Chowdhury, N. T. 1999. Willingness to pay for water in Dhaka slums: A contingent valuation study. IUCN-The World Conservation Union, Association of Green Accounting, Environmental Economics in Bangladesh, 105, 116.
Emami Meybodi, A. & Ghazi, M. 2008. An estimation of the recreational value of the saee park in tehran using the contingent valuation method (CV). Iranian Journal of Economic Research, 12, 187-202. (In Perian)
Fattahi, A. & Fath Zadeh, A. 2011. Protective valuation of catchment area using contingent valuation method (case study: Gomish wetland). Iranian Jornal of Watershed Management Science and Engineering, 5, 47-52. (In Persian)
Genius, M., Hatzaki, E., Kouromichelaki, E., Kouvakis, G., Nikiforaki, S. & Tsagarakis, K. P. 2008. Evaluating consumers’ willingness to pay for improved potable water quality and quantity. Water Resources Management, 22, 1825-1834.
Hadker, N., Sharma, S., David, A. & Muraleedharan, T. 1997. Willingness-to-pay for Borivli national park: evidence from a contingent valuation. Ecological Economics, 21, 105-122.
Hashem Nejad, H., Feizi, M. & Seddigh, M. 2011. Determine the recreational value of Nour forest park (NFP) in Mazandaran, using contingent valuation. Journal of Environmental Studies, 57 (37), 129-136. (In Persian)
Kwak, S.-Y., Yoo, S.-H. & Kim, C.-S. 2013. Measuring the willingness to pay for tap water quality improvements: results of a contingent valuation survey in Pusan. Water, 5(4), 1638-1652.
Molaei, M. 2013. Estimation of conditional valuation models by two-dimensional selection using SUR  probit regression models. Iranian Journal of Agricutural Economics and Development Research, 44, 245-258. (In Persian)
Pajooyan, J. & Falihi, N. 2008. Economic valuation of recreational services of environmental resources: Anzali wetland. Economics Research, 8, 147-171. (In Persian)
Paola, V., Mustafa, A. & Giacomo, Z. 2018. Willingness to pay for recreational benefit evaluation in a wastewater reuse project. Analysis of a case study. Water, 10, 922. doi: 10.3390/w10070922.
Rasekhi, S. & Hosseini Taleei, S.R. 2012. Estimation and the determinants factors of willingness to pay for improving the quality of drinking water:  case study for Mazandaran province. Applied Economics, 3, 111-140. (In Persian)
Rosado, M. 1998. Willingness to pay for drinking water in urban areasof developing countries, AAEA annual meetings, Salt Lake City, Utah, USA.
Sajjadi, J., Moslemi, A. & Samadi, R. 2016. The evaluation of economic value of tourist areas (case study: Ghasran Roodbar ). Tourism Management, 11, 1-18. (In Persian)
Tussupova, K., Berndtsson, R., Bramryd, T. & Beisenova, R. 2015. Investigating willingness to pay to improve water supply services: application of contingent valuation method. Water, 7, 3024-3039.
Vásquez, W. F., Mozumder, P., Hernández-Arce, J. & Berrens, R. P. 2009. Willingness to pay for safe drinking water: evidence from parral, mexico. Journal of Environmental Management, 90, 3391-3400.
Vo, D. T. & Huynh, K. V. 2017. Estimating residents’ willingness to pay for groundwater protection in the Vietnamese Mekong delta. Applied Water Science, 7, 421-431.