بررسی تأثیر سموم دفع آفات کشاورزی بر کیفیت آب شرب چاههای محفوره روستاهای شمیرانات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 - عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران پزشکی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی ، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

آلودگی منابع آب به‌وسیله سموم آفت‌کش یکی از معضلات زیست محیطی محسوب می‌گردد که به‌لحاظ توسعه کشاورزی و تنوع آفات گیاهی، استفاده از سموم مذکور گسترش روز افزونی یافته است. از آنجا که در شهرستان شمیرانات زمین‌های کشاورزی و باغهای زیادی وجود دارد که به‌صورت دوره‌ای سمپاشی می‌شوند و همچنین چون آب شرب اهالی منطقه بیشتر از آبهای زیر زمینی تأمین می‌گردد، احتمال نشت سموم به داخل این چاهها وجود دارد. به‌همین لحاظ مصرف سموم آفت‌کش می‌تواند تهدیدی برای منابع تأمین آب شرب شهرستان محسوب گردد. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی تحلیلی بود. در این تحقیق 12 نمونه آب از 3 ایستگاه تأمین آب آشامیدنی زیرزمینی شهرستان شمیرانات در طی 4 فصل در سال 89-1388 جمع‌آوری و به‌منظور سنجش باقیمانده سموم ارگانوفسفره با استفاده از روش گازکروماتوگرافی جرمی و به‌وسیله دستگاه GC/MS و سنجش باقیمانده سموم آلی کلره به‌روش گازکروماتوگرافی و به‌وسیله دستگاه GC/ECD مورد آنالیز قرار گرفتند. با توجه به نتایج آنالیز سموم فسفره در سه چاه هنزک، انباج و کند سفلا ،سموم آلی فسفره در هیچکدام از فصول در ایستگاههای مورد نمونه‌برداری دیده نشد. همچنین با توجه به‌ نتایج آنالیز سموم آلی کلره در سه چاه هنزک، انباج و کند سفلا، وجود مقادیری از سموم در آب تغلیظ شده هر سه چاه به‌خصوص در خردادماه مشهود بود. البته لازم به توضیح است که مقادیر سموم مشاهده شده در نمونه‌های آب پایین‌تر از حد استاندارد ملی شماره 1053 بود ولی وجود سموم مذکور در نمونه‌های آب تغلیظ شده، خطر نشت سموم به‌داخل منابع آب شرب منطقه و افزایش غلظت آنها در آینده را به‌همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Pesticides Effect on Groundwater Quality of Shemiranat Villages

نویسندگان [English]

  • Amir Hesam Hasani 1
  • Mojtaba Sayadi 2
  • Sanaz Jafari 3
1 Assist. Prof., Dept of Environmental and Energy, Islamic Azad University, Sciences and Research Branch of Tehran
2 Faculty Mebmber of Health, Islamic Azad University, Tehran Medical Branch, Tehran
3 M.Sc. Student of Environmental Eng., Dept. of Environmental and Energy, Islamic Azad University Sciences and Researchs Branch of Tehran
چکیده [English]

Targets: Pollution of water resources by pesticides is one of the environmental problems because application of such these pesticides is increased by development of agriculture and variety of plant pests. As there are too many agricultural lands, farms and orchards in Shemiranat which are sprayed by poisons periodically and because drinking water of people is provided by groundwaters, there is the probability of leaking of poisons to water wells. So pesticides can be a serious threat for drinking water resources of the region. Study Methods: This research is a descriptive study based on sectional analysis method. In this research 12 samples of water are collected from 3 drinking groundwater preparation stations in Shemiranat during 4 seasons of 2009-2010. The samples are analyzed by GC/MS mechanism and by chromatography gas method to measure the rest of organophosphate pesticides and by GC/ECD mechanism and by chromatography gas method to measure the rest of chloro-organic pesticides. Results: According to analysis of phosphate pesticides in three water wells of Hanzak, Anbaj and Kand-Sofla, no phosphorus organic pesticide was seen in samples of water for all seasons, but according to analysis of chloro-organic pesticides in these three water wells, some amounts of pesticides were found in condensed water of all three wells especially in the samples of June. It should be mentioned that the amount of pesticides in samples of water are less than authorizes level according to 1053 National Standard principle. The pesticide in condensed samples of water indicates leakage of poisons into the drinking water resources of the region and is an alert of more pollution in future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chloro-Organic Pesticides
  • Phosphorus Organic Pesticides
  • Groundwater
  • Shemiranat
Khazayi, S. H. (2009) Assess the health status and quality of groundwater in the Mazandaran porivnce of the insecticide diazinon (Mahmoud Abad city case study) 12th National Conference on Environmental Health, Shahid Beheshti University, Tehran Khoadadi, M. (2009) Determination of residual concentrations of phosphorus and carbamate pesticides and organiphosphate pesticides in drinking water sources in Hamedan 12th National Conference of Environmental Health Iran, Shahid Beheshti University, Tehran Khorasgani Nazari, Z. (1988) Examine the remains of chlorinated organic pesticides in the river catchment area of the Caspian Sea and offshore stations MSc. Thesis, Tehran University of Medical Sciences Chapman, R. (1990) Enhanced degradation of insecticides in soil J. of American Chemical Socitey (7), 128-140 Borner,H. (1994) Pesticides in ground and surface water Springer Verlag Pub., Berlin, Germany Rahnama, M.B. (2011) Predicting the spread of contamination in groundwater aquifers 3rd National Congress on Environmental Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman. Reza Zadeh Shirazi, A. R. (2001) Contamination of water resources Byza’ prairie (Fars province )with emphasis on drinking water supply 3rd National Conference on Environmental Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman Rabiee rad, M. (2006) Investigation of 12 residues chlorinated organic pesticides in the refining process in Ahwaz water treatment plant No. 2. National Conference on Water and Wastewater Operations, Ministry of Energy, Tehran Samadi, M. T., Khodadadi, M., Rahmani, A.R., Allahresani, A., and Saghi, M.H. (2010) Comparison of the efficiency of removal of organophosphorsu and carbamat pesticides in agueous solution J. of Water and Wastewater (73), 69-75 Ghannadi, M., and Mohebbi, M.R. (2008) A 2006 survey of drinking water microbial qualkty in rural areas in Iran (Limitations, challenges, and opportunities) J. of Water and Wastewater (65), 23-29 Water and Wastewater in Rural Areas of Tehran Province (2009) Profile of selected wells sampled in the city Shemiranat, Abfar Co., Tehran Hosseini, M. (2005) The amount of pesticide residue intake of phosphorus in Garusyvand river and groundwater and The dominant product (cucumber) in their area MSc. Thesis, Tehran University Abbot, D.C. (1969) The application of thin layer chromatography technique to analysis residue J. of Chromatography (2), 628-644 Honarpazhvh, S. K. (1992) Investigate and determine the amount residual insecticides diazinon and methyl Foss Azin in the Mahabad river and Simineh M.S. Thesis, Tehran University of Medical Sciences, Tehran Bagheri, F. (2006) The phosphorus intake of pesticide residues (Zynfvs methyl and diazinon) in Gorganroud and Qara Su river water and fish in Golestan province M.Sc. Thesis, Tehran University Environmental Consultants (2009) Distribution map of sampled wells in villages Shemiranat Hamoon Consulting Engineers, Tehran Vahdati , F. (1997) East map of Tehran Water and Wastewater in Rural Areas of Tehran Anderew, E., Lenores, C., and Arnolde, G. (2005) Standard methods for the examination of water and wastewater 21th Ed., American Public Health Association, New York