ارزیابی عملکرد پودر دانه‌های مورینگا پرگرینا در تصفیه فاضلاب خانگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان

4 کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی استان بوشهر

5 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

از آنجایی که در مناطق خشک و نیمه خشک دسترسی به منابع آب با کیفیت خوب با محدودیت همراه است، لذا بهره‌برداری از پساب فاضلاب برای آبیاری بسیار با اهمیت است. امروزه استفاده از مواد طبیعی در تصفیه آب و فاضلاب رو به افزایش است. یکی از این مواد دانه‌های گیاه مورینگا پرگرینا است. در این تحقیق عملکرد این ماده در مقایسه با آلوم و پلیآلومنیوم‌کلراید (پک) مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور نمونه فاضلاب از نهری که فاضلابهای خانگی به آن تخلیه می‌گردد برداشت شد و بدون هیچ پیش‌تصفیه مورد استفاده قرار گرفت. نمونه‌های فاضلاب در موارد جداگانه در تماس با غلظتهای 10 تا 120 میلی‌گرم در لیتر با افزایش 10 میلی‌گرمی پودر دانه‌های مورینگا پرگرینا، آلوم و پلی آلومینیوم کلراید (5 تا 30 با افزایش 5 میلی‌گرم در لیتر) در مراحل جداگانه قرار گرفت و نتایج مقایسه شد. در این آزمایش‌ها تغییرات غلظت نیترات، فسفات، کدورت TDS ، هدایت الکتریکی وpH  مورد بررسی قرار گرفت. عملیات اختلاط به‌صورت مکانیکی با دستگاه جارتست و با قابلیت انتخاب دورهای متغیر انجام شد. بررسی‌ها نشان داد که استفاده از آلوم و پک باعث افزایش هدایت الکتریکی شده و در مواردی افزایش باقیمانده املاح را نیز در پی داشت. همچنین آزمایش‌ها نشان داد که بیشترین درصد کاهش فسفات مربوط به مورینگا پرگرینا است، بهطوری‌که 120 میلی‌گرم در لیتر مورینگا پرگرینا قادر به کاهش 80 درصدی فسفات است. غلظت 110 میلی‌گرم در لیتر پرگرینا بالاترین درصد کاهش نیترات را در بین مواد مورد استفاده دارا بود، به‌طوری‌که در این غلظت، میزان نیترات برابر 50 درصد بود. آزمایشها نشان داد که استفاده از پودر دانه‌های مورینگا پرگرینا باعث کاهش زمان ته‌نشینی می‌گردد به‌طوری‌که زمان ته‌نشینی از 30 دقیقه به 10 دقیقه کاهش می‌یابد. نتایج حاکی از آبگیری ساده از لجن حاصله از تصفیه توسط پودر پرگرینا نسبت به لجن حاصله از تصفیه توسط آلوم و پک بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate Performance of Moringa Peregrina Powder Grains in Domestic Wastes Water Treatment

نویسندگان [English]

  • hossein banejad 1
  • Vahid Yazdani 2
  • Alireza Rahmani 3
  • Soheil Mohajerani 4
  • Ehsan Oliai 5
1 Assoc. Prof. of Water Eng., College of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan
2 Ph.D. Student of Irrigation and Drainage, Ferdowsi University, Mashhad
3 Assos. Prof. of Environmental Health Eng., Faculty of Public Helth, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan
4 M.Sc. of Natural Resources office, Bushehr
5 M.Sc. Student of Irrigation and Drainage, Bu-Ali Sina University, Hamedan
چکیده [English]

Since the semi-arid and dry, access to good water quality is associated with restriction, so exploitation of sewage effluent for irrigation is very important. Nowadays, use of natural materials in water purification and sewage is increasing. One of these materials are seeds of Moringa Peregrina plant. In this research the performance of Alum and Poly Aluminum Chloride (PAC) were compared with Moringa Peregrina seeds powder  in wastewater treatment. The samples of sewage were collected from fluvial that received domestic sewage and used without any pre-treatments. Sewage samples in separate stages were contacted with different concentrations of Moringa Peregrina seeds powder, Alum and Poly Aluminum Chlorides. In these experiments the concentration changes of nitrate, phosphate,turbidity, TDS, electrical conductivity and pH is studied.  Results  showed that the use of showed that the highest removal efficiency of  phosphate and nitrate are  related to Moringa Peregrina, so that 120 mg/lit Moringa Peregrina able to reduce 80 percent of phosphate and 110 mg/lit of Peregrina, reduce 50 percent of nitrate. The results indicated that the use of Moringa Peregrina seeds powder reduced the sedimentation time from 30  to 10 minutes and dewatering of sludge produced was better than the others.


 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moringa peregrina
  • Alum
  • Poly Aluminum Chloride
  • Water Treatment
  • Urban Sewage
Working Group of the National Committee on Irrigation and Drainage (1991) Treated wastewater use in agriculture, Tehran Working Group of the National Committee on Irrigation and Drainage Yazdani, V., Banejad, H., Gholizadeh, M., and Rahmani, A.R. (2009) A physical- chemical initiative in water 3th Regional Symposium on Research in Agriculture and Natural Resources, Kurdestan Kord Mostafapoor, F., Bazrafshan, E., and Kamani, H. (2003) Effectiveness of three coagulants of polyalummium chloride, Aluminum sulfate and ferric chloride in turbidity removal from drinking water J. of Zahedan University of Medical Sciences 2 (10), 78-95 Mohammad Beigi, Kh., and Vasheghani, E. (2005) Comparson of different biopolymers performance in water Heatment Iranian J. Polymer Science and Tech. (5), 285-290 Mozaffarian, V. (2002) Culture of plants in Iran Farhange Moaser Pub., Tehran Ndabigengesere, S.C., Katayon, S., Megat Mohd Noor, M.J., and Abdullah, A.G.L. (2006) The effectiveness of moringa oleifera as primary coagulant in high-rate settling pilot scale water treatment plant International J. of Engineering and Technology 2 (3), 191-200 Folkard, G.K., Sutherland, J.P., and Shaw, R. (1999) Water Clarification using Moringa oleifera seed Moringa oleifera Indian Council of Forestry Research and Education, Dehra Dun, India. 10 pp. Krishna Prasad, R. (2008) Color removal from distillery spent wash through coagulation using Moringa oleifera seeds: Use of optimum response surface methodology J. of Hazardous Materials 1-3 (165), 1-8 Liew, A.G., Noor, M.M., Muyibi, S.A., Fugara, A.M.S., Muhammed, T.A., and Lyuke, S.E. (2006) Surface water clarification using Moringa Oleifera seeds International J. of Environmental Studies 2 (63), 211-219 Bina, B. (2008) The use of Olifra plan for turbidity and E.Coli removal in turbid water J. of Water and Wastewater (61), 11-17 Yazdani, V. (2009) Evaluting of performance of powdered seeds of some species of Moringa tree (family Moringaceae) in comparison with alum and poly aluminium chloride (PAC) in urban wastewater treatment M.Sc. Thesis of Irrigation and Drainage, Bu-Ali Sina University, Hamedan Kawamura, S. (1991) Effectiveness of natural polyelectrolytes in water treatment J. Am. Wat. Wks. Ass (83), 88-91 Glesceria, L.A.E., and Eaton, A.D. (1998) Standard methods for the examination of water and wastewater, 14th Ed., APHA, WEF, USA Standard methods for the examination of water and wastewater, 14th Ed., APHA, WEF, USA Ndabigengesere, A., and Narasah, K.S. (1997) Quality of water treated by coagulation using Moringa Oleifera seeds Wat.Res. 3 (32), 781-791 Muyibi, S.A., and Okufu, C.A. (1995) Coagulation of low turbidity surface water with Moringa Oleifera seeds International J. of Environmental Studies (48), 263-273 Hitendra, B., Folkard, G.K., and Chaudhari, S. (2006) Innovative Physico-chemical treatment of wastewater incorporating Moringa Oleifra seed coagulant J. of Hazardous Materials (142), 477-482