تحلیل شاخص‌های بهره‌وری شرکت‌های آب و فاضلاب شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مشاور اقتصادی شرکت آب و فاضلاب استان تهران، تهران، ایران

2 معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، تهران، ایران

3 مدیر کل دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد مالی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، تهران، ایران

چکیده

سرمایه‌گذاری کلان و صرف هزینه‌های فراوان عملیاتی از مشخصه‌های صنعت آب و فاضلاب در راستای انجام رسالت سازمانی آن است. برنامه‌ریزی تولید و بهبود بهره‌وری عامل‌های تولید در بستر مدل‌های کمّی از شیوه‌های متداول در مدیریت سرمایه‌گذاری، هزینه و تأمین منابع مالی است. این پژوهش با هدف شناسایی سهم و کشش‌های عامل‌های تولید آب شهری و بهره‌وری کل عامل‌های تولید در راستای برنامه‌ریزی تولید انجام شد. داده‌های مورد استفاده از نوع ترکیبی منطبق بر عامل‌های تولید (نیروی کار، موجودی سرمایه و انرژی) و حجم تولید طی بازه زمانی 1395-1385 و در محدوده‌ 34 شرکت‌ آب و فاضلاب شهری (374 مشاهده) بود و از روش اقتصادسنجی اثرات ثابت برای برآورد تابع تولید کاب- داگلاس استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که در صنعت آب و فاضلاب، کشش عامل نیروی کار 32/0 ، موجودی سرمایه 42/0 و انرژی 21/0 است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بهره‌وری سرمایه، انرژی و کل عامل‌های تولید در سال‌های 1394 و 1395 کاهش یافته و بهره‌وری نیروی کار تقریباً ثابت مانده است. نتایج پژوهش می‌تواند به‌عنوان ابزاری قدرتمند با ضریب اطمینان زیاد در راستای برنامه‌ریزی راهبردی تولید مورد استفاده مدیریت ارشد صنعت قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing Productivity Indices for Urban Water and Wastewater Companies

نویسندگان [English]

  • Seyedhosein Sajadifar 1
  • Mashoud Khashaei 2
  • Gholamreza Ebrahimabadi 3
  • Mohammad Davoodabadi 4
1 Economic Consultant, Tehran Water and Wastewater Company, Tehran, Iran
2 Deputy Planning and Economic Affairs, National Water and Wastewater Engineering Company, Tehran, Iran
3 Director General, General Assemblies and Financial Supervision, National Water and Wastewater Engineering Company, Tehran, Iran
4 Senior Financial Expert, National Water and Wastewater Engineering Company, Tehran, Iran
چکیده [English]

Major investments and high operational expenditure are the special characteristics of the water and wastewater industry in the context of organizational mission. Planning the production and improving the efficiency of production factors by quantitative models are among the conventional methods in the management of investments, costs and financial resources. This research aimed to identify the share and elasticity of the urban water production factors and partial and total productivity in the context of production planning. The data used are panel data according to size of production and production factors (labor, capital stock and energy). The data on 34 urban waters and wastewater companies in the period of 2006-2016 (374 samples) were used and the fixed effect econometric method was applied to estimate the Cobb – Douglas production function. The results indicated that in the water and wastewater industry the elasticity of the labor, the capital and the energy was 0.32, 0.42, and 0.21, respectively. The research findings showed that the productivity of capital and energy as well as the total factor productivity  declined in the years 2015 and 2016 while the efficiency of labor  remained constant. The findings can be used by the top management of the industry as a strong tool for strategic planning of production of a high level of reliability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cobb – Douglas production function
  • Elasticity of factor of production
  • Partial and total factor productivity
 Arabzadeh Kafash, P. & Borimnejad, V., 2014, "Assessment of the wheat production productivity using Cobb-Douglas production function", Eighth Iranian National Congress of Agricultural Engineering (Biosystems) and Mechanization, Mashhad, Iran. (In Persian)
Davoodabadi, M. & Ghanadi, M., 2013, Comprehensive manual for economic and financial management, Eshragh Poyeh Mehr Management", Publication,Tehran,Iran. (In Persian)
Da Silva e Souza, G., De Faria, R.C. & Moreira,T. B., 2007,"Estimating the relative efficiency of brazilian publicly and privately owned water utilities: a stochastic cost frontier approach , Journal American Water Resources Association, 43(5), 1237-1244.
Fegheh Majidi, A. & Ebrahimi,S., 2014, Applied panel data econometrics, Nore Elm Publication, Tehran, Iran. (In Persian)
Garcia, S. & Reynaud, A., 2004, "Estimating the benefits of efficient water pricing in France", Resource and Energy Economics, 26, 1-25.
Matebua, M., & Shibabawb, M., 2015", Partial and total productivity measurement models for garment manufacturing firms", Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering, 9(3), 167-176.
Maziotis,A., Saal, D., Thanassoulis, E. & Molinos-Senante, M., 2014, "Profit, productivity and price performance changes in the water and sewerage industry: An empirical application for England and Wales", Clean Technology Environ. Policy, 17 (4), 1005-1018.
Molinos-Senante, M. & Sala-Garrido, R., 2015, "The impact of privatization approaches on the productivity growth of the water industry: A case study of Chile", Environmental Science & Policy, 50, 166-179.
Molinos-Senante, M., Maziotis, A., & Sala-Garrido, R., 2016, "Assessment of the total factor productivity change in the English and Welsh water industry: A Färe-primont productivity index approach", Water Resources Management, 31 (8), 2389-2405.
Renzetti, S., 1992, "Evaluating the welfare effects of reforming municipal water prices", Journal of Environmental Economics and Management, 22, 147-192.
Sajadifar, S.H. & Davoodabadi, M., 2016, Urban water economics, Nevisendeh Publication, Arak, Iran. (In Persian)
Sajadifar, S.H., Pakroh, Sh., Ghane, A. & Fathi, B., 2016, "Effecitive drinking water pricing, a case study of Arak City", Journal of Water and Wastewater, 28 (1), 95-103. (In Persian)
Wang, H., Ang, B.W., Wang, Q.W. & Zhou, P., 2017, "Measuring energy performance with sectoral heterogeneity: A non-parametric frontier approach", Energy Economics, 62,70-78.
Websit of  National Water and Wastewater Engineering Company of Iran, <htpp//www.nww.ir>. (Apr. 2017).