بررسی خاصیت فتوکاتالیستی کانی‌های زئولیت و گارنت در حذف آلاینده‌های آلی فاضلاب صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آلودگی محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 استادیار گروه آلودگی‌ محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

کمبود آب و بروز مشکلات محیط‌زیستی‌ باعث شده تا تصفیه فاضلاب و بررسی امکان استفاده مجدد آن مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش با هدف بررسی اثر فتوکاتالیستی استفاده از زئولیت و گارنت در حذف آلاینده‌های آلی فاضلاب صنعتی در تابستان سال 1395 انجام گرفت. فاضلاب صنعتی از ایستگاه شماره 13 کارخانه فولاد خوزستان تهیه شد. پایلوت با مقیاس 1:150 شرایط هیدرولیکی با ابعاد 10×24×100 سانتی‌متر از جنس فایبرگلاس ساخته شد. 5 حوضچه با ابعاد 10×24×20 سانتی‌متر مجهز به شیر خروجی در پایلوت تعبیه شد و در هر حوضچه مقادیر مختلفی از زئولیت و گارنت با 3 تکرار شامل: G100، 100Z، 50Z50G، 30Z70G، 70Z30G با دانه‌بندی 2/0 میلی‌متر به ارتفاع 5 سانتی‌متر ریخته شد و 5 سانتی‌متر از ارتفاع باقیمانده‌ هر حوضچه فاضلاب ریخته شد و در برابر نور خورشید قرار گرفت. نمونه‌برداری پس از 2، 4 و 6 روز از طریق شیر خروجی انجام و فاضلاب جدید جایگزین آن شد. اندازه‌گیری‌ها شامل مقادیرBOD5، COD ، TSS،TDS ، EC، SS، کدورت، pH و Oil با روش‌های استاندارد بود. تیمارهای به کار برده شده باعث کاهش BOD5، COD، TSS، SS، Oil و کدورت به ترتیب به میزان 1/94، 94/94، 84، 59/90، 84/92 و 26/87 درصد در پساب خروجی شد. همچنین میزان TDS و DO به ترتیب به 9/1 و 2/1 برابر افزایش یافت. نتایج آزمایش‌های مربوط به تیمارها بیانگر عملکرد خوب و کارایی مناسب این سیستم به ویژه در مورد تیمارهای حاوی گارنت بود و توانایی انجام فرایند فتوکاتالیستی برای حذف آلاینده‌های آلی موجود در فاضلاب صنعتی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying Photo Catalytic Property of Zeolite and Garnet Minerals in Removal of the Organic Pollutant from Industrial Wastewater

نویسندگان [English]

  • Elham Nazari Garavand 1
  • Ebrahim Panahpour 2
  • Farzaneh Fakheri Raouf 3
1 MSc Student of Environmental Pollutions, Collage of Agriculture and Natural Resources, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Assist. Prof., Department of Soil Science, Collage of Agriculture and Natural Resources, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
3 Assist. Prof., Department of Environmental Pollutions, Collage of Agriculture and Natural Resources, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Lack of water along with environmental problems have put focus on wastewater treatment and its potential for reuse. This study aimed to study the photo catalytic impact of using zeolite and garnet in purification of the organic pollutant from industrial wastewater. In summer of 2016 samples were taken from the industrial wastewater of  station number 13 in the Khuzestan steel factory. A pilot with the scale of 1:150 (10 × 24 × 100 cm) was built with hydraulic conditions of this station. The pilot was built of fiberglass material and was divided into 5 ponds with the internal dimensions of 10 × 24 × 20 cm, equipped with outlet valve. There was 5 cm of different amounts of zeolite and garnet inside each pond with three replications  including: G100, Z100, G50Z50, G70Z30 and G30Z70. The aggregation was 0.2 mm and the wastewater was shed to the remaining 5 cm of the height in each pond and was laid in the light of the sun. After 2, 4 and 6 days, the wastewater of each pond was evacuated and sampled through the outlet valve and was replaced with new wastewater. Then, the amounts of BOD, COD, TSS, TDS, EC, SS, turbidity, pH and OIL were measured with the standard methods. The results showed that the applied levels caused reduction of BOD, COD, TSS, SS, OIL, and turbidity in the output wastewater respectively to the amount of 94.1, 94.94, 84, 90.59, 92.84, and 87.26 percent. The amount of TDS and DO were increased by 1.9 and 1.2 times respectively. The results of the tests related to the levels represented the good performance and proper efficiency of this system, particularly in the case of levels containing garnet and they showed the ability of doing photo catalytic process for removal of existent organic pollutants from the industrial wastewater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wastewater Purification
  • Steel Making
  • Photo catalyst
  • Zeolite
  • Garnet
Alizadeh, A., 1998, The water quality in the irrigation 5th Ed., Astan quds Razavi publication, Mashhad
(In Persian)
Augugliaro, V., Loddo, V., Lopez- Munoz, M.J., Marquez- Alvarez, C., Palmisano, G. & Palmisano, L., 2009, "Home- prepared anatase, rutile, and brookite TiO2 for selective photocatalytic oxidation of 4-methoxybenzyl alcohol in water: Reactivity and ATR- FTIR study", Photochem and photobiol Science, 8(5), 663-669.
Bhadeshia, H., 1999, "Neural network in materials science", ISIJ International, 39(10), 966-979.
Dehghanifard, E. & Joneydi, A., 2009, "Studying the efficiency of zinc oxide nanoparticles' nano photo catalytic process and ultraviolet radiation in removal of aniline pollutant from synthetic wastewater", The 3rd Specialized Conference on Environmental Engineering, Tehran, Iran. (In Persian)
Faiez, S., Saleh, A., Al-Mowali, H. & Moayad N. Khalaf, 2015, "The photo degradation of 2,3-dimethyl phenol in drinking water using nano TiO2, ZnS and SnO2 Particles", Journal of Environment and Earth Science, 5)10(, 84-90.
Ghaed, S., Marandi, R. & Akhavan sepehi, A., 2010, "Reduction of pollution and salinity indices of wastewater by aspergillus flavus through batch method", 13th National Conference on Health Environment, Farabi Hall, Kerman, Iran. (In Persian)
Gharibeh, S. & Vafaei, L., 2011, "Investigation of TiO2 /SiO2 and V2O5 / TiO2 /SiO2 photocatalytic activity for degradation of monochlorobenzene and dichlorobenzene", Journal of Applied Researches in Chemistry, 6(1), 55-64. (In Persian)
Guesh, K., Mayoral, A., Marquez-Alvarez, C., Chebude, Y. & Diaz, I., 2016, "Enhanced photocatalytic activity of TiO2 supported on zeolites tested in real wastewaters from the textile industry of Ethiopia", Microporous and Mesoporous Materials, 225, 88-97.
Haj Ali, S., Oghli R. & Moazen, M., 2008, "Chemistry composition and structural formula of titanium garnet in Nefelin sienite caleybare rocks in Northern East Azarbaijan", 16th Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran, Guilan University, Rasht, Iran. (In Persian)
Harris, M. & Megaraj, M., 2001. "The effect of mud drilling on hydraulic conuctivity Kendal, T. (1997). Garnet- nice work if you can get it", Industrial Minerals, 354, 31- 41.
Hossein Mirzaee, Z., Sepahi, A.A., Moazzen, M., Hossein Mirzaee, Z. & Dadkhah, R., 2011, “The study of the factors controlling the morphology of garnet crystals in metamorphic and igneous rocks of Hamedan region", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 18(4), 519-530. (In Persian)
Kamali, M. & Haji Ali, S., 2011, "The application of natural zeolites in the purification of water and wastewater", The 1st Conference of Refinement Technologies in the Environment, Tehran, Iran. (In Persian)
Kasraei, P., 2009, "Zeolite", Journal of Agricultural Research-Education and Sustainable Development, 7(3), 10-16.
Liu, Z., Jiang, F. & Liu, R., 2012. "Study on preparation of ZnO-TiO2 composite photocatalyst and its properties", Applied Mechanics and Materials, 176, 1008-1011.
Masoudi, F., Mehrabi, B. & Farazdel, F., 2005, "Type of garnet zoning in skarns of Ghohroud intrusion, south of Kashan", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 13(1), 43-61. (In Persian)
Narendra, T., Oza, S. & Ingali, T., 2014, "TiO2 as an oxidant for removal of chemical oxygen demand from sewage", Universal Journal of Environmental Research and Technology, 4(3), 165-171.
Peyravi, S., Zahiri, R., Moradi Harsini, K. & Shayesteh Azimian, H., 2015, "Investigation of geological and mineralogical properties of aftar mine zeolit", Scintific Quarterly Journal, Geosciences, 24 (94), 27-36. (In Persian)
Ochiai, T. & Fujishima, A., 2012, "Photoelectrochemical properties of TiO2 photocatalyst and its applications for environmental purification", Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews, 13(4), 247-310.
Rahmani, A. & Enayati Movafagh, A., 2006, "Investigation of photocatalytic degradation of phenol through UV/TiO2 process", Journal of Water and Westwater, 17 (2), 32-37. (In Persian)
Rezaei Kalanteri, R., Dadban Shahamat, Y., Faradkia, M. & Esrafily, A., 2014, "Investigation of photocatalytic degradation of diazinon in syntetic wastewater using nano –TiO2/UV", Journal of Guilan University of Medical Sciences, 22, 32-41. (In Persian)
Shavisi, Y., Sharifnia , S., Zendehzaban, M., Lobabi Mirghavami, M. & Kakehazar, S., 2013, "Application of solar light for degradation of ammonia in petrochemical wastewater by a floating TiO2/LECA photocatalyst", Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 3(4), 123-131.
Tahmasebi, Z., 2013, "The role of garnet in the interpretation of stone making comes with granitoid of Boroujerd", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 21(1), 57-70. (In Persian)
Zhang, M., An, T., Liu, X., Hu, X., Sheng, G. & Fu, J., 2010, "Preparation of a highactivity ZnO/TiO2 photocatalyst via homogeneous hydrolysis method with low temperature", Crystallization Materials Letters, 64, 1883-1886.