بررسی قابلیت گیاه ‌پالایی در حذف سولفات از محیط‌های آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 استاد گروه مهندسی عمران- محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 دانشیار گروه مهندسی عمران- محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

گیاه پالایی روشی کم هزینه در تصفیه آلاینده‌ها، به دور از پیچیدگی‌های بهره‌برداری با مصرف انرژی پایین و عدم نیاز به دفع لجن می‌باشد. در این پژوهش از کشت هیدروپونیک برای بررسی و ارزیابی عملکرد دو گونه گیاه مردابی شامل بامبو و پامپاس گراس در حذف سولفات مهم‌ترین ترکیب گوگردی موجود در پساب خروجی استفاده شد. در این راستا ابتدا گونه‌های گیاهی در دو دوره آزمایش زمان ماند ارزیابی شده و پس از مشخص شدن 7 روز به‌عنوان زمان ماند بهینه، آزمایش‌های اصلی به‌منظور بررسی رفتار دو گیاه از نقطه نظر راندمان حذف و جذب جرمی سولفات انجام گرفت. همچنین آنالیز واریانس و آزمون T-Test در سطح معنی‌داری 5 درصد صورت گرفت. طبق نتایج حاصل، گیاه پامپاس گراس در تمامی غلظت‌های مورد آزمایش 50، 200، 300، 600، 900، 1200، 1500 و 3000  میلی‌گرم در لیتر به‌ترتیب دارای راندمان 44، 36، 22/34، 55/30، 93/15، 72/9، 77/7 و 44/4 درصد بود که نسبت به گیاه بامبو با راندمان 44، 33/35، 67/30، 67/26، 59/12، 56/5، 45/4 و 22/2 درصد عملکرد بهتری نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Phytoremediation Capability in Sulfate Removal from Water

نویسندگان [English]

  • Milad Tafazoli 1
  • Hossein Ganjidoust 2
  • Bita Ayati 3
1
2
3
چکیده [English]

Phytoremediation is known as a pollutants method with low cost, without operational complexity, with low energy consumption and no need for sludge disposal. In this study, hydroponic cultivation was chosen for estimation of sulfate removal as a significant sulfur compound in effluents on two fenny plants: pampas grass and bamboo.In this case, the plants were examined under two different retention times and after determining the optimum time (7 days), the main experiments were done for evaluating the plants removal efficiency and sulfate mass absorbance by plants. For better analysis, T-Test and ANOVA with significant influence (p < 0.05%) were also done. Finally, the removal efficiency in pampas grass for all concentrations of 50, 200, 300, 600, 900, 1200, 1500 and 3000 mg/L were 44, 36, 34.22, 30.55, 15.93, 9.72, 7.77 and 4.44 percent, respectively, which were up to two times higher for the bamboos.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydroponic
  • Phytoremediation
  • Pampas Grass
  • Bamboo
  • Sulfate