مقایسه روشهای جیره‌بندی در مدیریت مخازن در شرایط خشکسالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

چکیده

تهران با جمعیت سیزده میلیون نفر طی دو دهه گذشته شاهد کمبودهای شدید تأمین آب شرب بوده است. در چنین شرایطی استفاده بهینه از منابع آب موجود در چارچوب یک سیاست اصولی با اولویت‌بندی تأمین نیازهای مختلف آبی اجتناب‌ناپذیر است. در این راستا استفاده از مدل‏های جیره‏بندی می‏تواند نقش مهمی در بهره‏برداری صحیح از منابع تأمین کننده آب تهران به‌خصوص در مواقع خشکسالی داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی و مطالعه کاربرد روشهای مختلف جیره‏بندی و بررسی کارایی استفاده از الگوریتم‏های مختلف تکاملی برای حل این مسائل بود. برای این هدف، ابتدا مدل‏های بهره‏برداری یکپارچه از سیستم منابع آب تهران تدوین شد و سپس، کاربرد روشهای مختلف جیره‏بندی و نیز روشهای فراکاوشی حل مسائل سیستم مورد ارزیابی قرار گرفت. به این منظور، با استفاده از الگوریتم‏های فراکاوشی جستجوی هارمونی (HS و SGHS) رهاسازی بهینه از مخازن برای ‏اهداف شرب و کشاورزی تعیین شد. در این راستا، بهینه‏سازی دراز مدت سیستم چند مخزنی بدون اتخاذ هرگونه سیاست بهره‏برداری و سپس با فرض سیاست جیره‏بندی صورت گرفت. در نهایت نتایج حاصل از این روشها با نتایج حاصل از روشهای دیگر و از جمله قانون فضای ذخیره ‏(Space Rule) و WEAP مقایسه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Hedging Policies in Reservoir Management under Drought Condition

نویسندگان [English]

  • farzane karami 1
  • alireza dariane 2
1 khaje nasir toosi university
2 Department of Civil Engineering, KN Toosi University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Tehran, with a population of  about thirteen million has experienced severe municipal water shortages during past two decades. Under these circumstances, optimum use of available water resources through establishing certain  policies considering priorities of various water demands seems inevitable. In this regard, hedging models can play an important role in proper utilization of water resources in Tehran especially during drought periods. The main objective of this research is to investigate the application of different types of hedging policies and the efficiency of some of the evolutionary algorithms in solving these policies. For this purpose, first comprehensive and integrated water resources systems operation models were established and then the application of different types of hedging policies using heuristic methods was carried out. In the next step, the efficiency of Harmony Search algorithms including the original method (HS) and an improved version called SGHS was evaluated in solving these problems. In this regard, the optimization of long-term multiple reservoir system operation was carried out using hedging rules and another case without any operation rule for comparison purposes. Finally, the results were compared with those of other methods including the space rule and the WEAP software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hedging Policies
  • Integrated Utilization
  • optimization
  • evolutionary algorithms
  • WEAP
1. Bower, B. T., Hufschmidt, M. M., and Reedy, W. W. (1962). “Operating procedures: Their role in the design of water-resources systems by simulation analyses.” Maass et al. (Eds), Design of Water Resources Systems, Harvard University Press, Cambridge, M.A.
2. Shih, J.S., and Revelle, C. (1994). “Water supply operation during drought: Continuous hedging rule.” J. of Water Resources Planning and Management, 120(5), 613-629.
3. Shih, J.S., and ReVelle, C. (1995). “Water supply operation during drought: A discrete hedging rule.” European Journal of Operational Research, 82, 163-175.
4. Srinivasan, K., and Philipose, M.C. (1996). “Evaluation and selection of hedging policies using stochastic reservoir simulation.” Water Resources Management, 10, 163-188.
5. Srinivasan, K., and Philipose, M.C. (1998). “Effect of hedging on over year reservoir performance.” Water Resources Management, 12, 95-120.
6. Draper, A.J., and Lund, J.R. (2004). “Optimal hedging and carryover storage value.” J. of Water Resources Planning and Management, 130, 83-87.
7. You, J.Y., and Cai, X. (2008). “Determining forecast and decision horizons for reservoir operations under hedging policies.” Water Resource Research, 44, W11430, doi:10.1029/2008WR006978.
8. Celeste, A.B., and Billib, M. (2009). “Evaluation of stochastic reservoir operation optimization models.” Advances in Water Resources, 32, 1429 (one page).
9. Cancelliere, A., Ancarani, A., and Rossi, G. (1998). “Susceptibility of water supply reservoirs to drought conditions.” J. of Hydrologic Engineering, 3(2), 140-148.
10. Geem, Z.W., Kim, J.H., and Loganthan, J.H. (2001). “A new heuristic optimization algorithm: Harmony search, Society for Modeling and Simulation International (SCS).” Simulation, 76(2), 60-68.
11. Mahdavi, M., Fesanghary, M., and Damangir, E. (2007). “An improved harmony search algorithm for solving optimization problems.” Applied Mathematics and Computation, 188, 1567-1579.
12. Omran, G.H., and Mahdavi, M. (2008). “Global-best harmony search.” Applied Mathematics and Computation, 198, 643-656.
13. Pan, Q.K., Suganthan, P.N., and Tasgetiren, M.F. (2009). “A harmony search with ensemble of parameter sets.” Evolutionary Computation, IEEE Conf., Trondheim, 1815-1820.
14. Fesanghary, M., Mahdavi, M., MInary-Jolandan M., and Alizadeh, Y. (2008). “Hybridizing harmony search algorithm with sequential quadratic programming for engineering optimization problems.” Comput. Methods in Appl. Mech. and Engrg, 197(33-40), 3080-3091.
15. Pan, Q.K., Suganthan, P.N., Tasgetiren, M.F., and Liang, J.J. (2010). “A self-adaptive global best harmony search algorithm for continuous optimization problems.” Applied Mathematics and Computation, 216(3), 830-848.
16. Cancelliere, A., Ancarani, A., and Rossi, G. (1998). “Susceptibility of water supply reservoirs to drought conditions.” J. of Hydrologic Engineering, 3(2) , 140-148.
17. Lee, K.S., and Geem, Z. W. (2005). “A new meta-heuristic algorithm for continuous engineering optimization: Harmony search theory and practice.” Comput. Methods Appl. Mech. Engrg, 194, 3902-3933.
18. Isfahani, B. (2011). “Integrated management methods of water resources : City of Terhan.” M.Sc. Thesis, Khajeh Nasir University of Tech, Terhan. (In Persian)