ارزیابی عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری بر اساس مدل BSC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه آزاد شاهرود، کارمند شرکت آب و فاضلاب نیشابور

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزآد شاهرود

چکیده

از بین روش‌های مختلفی که تاکنون برای هدایت و ارزیابی عملکرد سازمان‌ها مطرح شده‌اند، مدل کارت امتیازی متوازن، تنها روشی است که به‌صورت پیوسته سازمان را از پایین‌ترین تا بالاترین سطح آن به صورت یکپارچه، کارا و اثربخش به سمت اهدافش سوق می‌دهد. این مدل مبتنی بر اهداف و استراتژی‌های سازمان و جامع نگر است. از تمام زوایا سازمان را بررسی می‌کند و از این طریق همگرایی کل بدنه سازمان را در راستای اهداف آن فراهم می‌آورد و علاوه بر آن قادر است ضعف سیستم‌های ارزیابی عملکرد فعلی در شرکت‌ها که متکی بر شاخص‌های مالی و عمدتاً مبتنی بر کاهش بهای تمام شده ناشی از صرفه‌های مقیاس و تولید انبوه است را رفع کند. در این پژوهش به بررسی تأثیر استفاده ازمعیارهای کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری پرداخته شد. داده‌های این پژوهش از 35 شرکت جامعه آماری در یک دوره زمانی چهار ساله از سال 86 تا 89 استخراج شده است. متغیرهای مستقل مربوط به کارت امتیازی متوازن شامل چهار معیار و متغیر وابسته ارزیابی عملکرد شامل نرخ بازده فروش در نظر گرفته شد. به‌منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش گام به گام برای ورود متغیرهای ورودی با توجه به عدم معنا دار بودن ضرایب متغیرهای مستقل و عدم هم خطی یا ناهمبسته بودن بین متغیرهای مستقل، انتخاب شد که سبب شد تمامی فرضیه‌های پژوهش با ارائه مدل جدید مورد تأیید قرار گیرند. این پژوهش نشان می‌دهد که بین معیارهای ارزیابی متوازن و عملکرد شرکت‌ها رابطه مستقیمی وجود دارد و در نتیجه بهبود معیارهای ارزیابی متوازن باعث بهبود عملکرد شرکت می‌شود. با توجه به ضریب تعیین فرضیه یک می‌توان گفت که رابطه خطی قوی بین معیارهای مالی ارزیابی متوازن و ارزیابی عملکرد وجود دارد. استفاده از روش امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد مالی از طریق توازن بین دیدگاههای مالی، مشتریان، فرایند داخلی و رشد و یادگیری، به درک بسیاری از روابط دو سویه از سوی مدیران کمک می‌نماید و می‌تواند به عنوان یک راهنما و سیستم کنترلی در رسیدن به اهداف کمک کند؛ دیدگاه‌های مدیران و کارکنان را به‌هم نزدیک کرده و تصویری یکسان از اهداف و خط مشی مرتبط با آن‌ را ارائه ‌دهد و از طریق ایجاد زنجیره عطف، شرکت را در ارزیابی وضعیت، عملکرد و انعطاف‌پذیری مالی یاری ‌رساند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Using the BSC Model to Evaluate the Financial Performance of the Urban Water and Wastewater Industry

نویسندگان [English]

 • Mahdi Goli Aysek 1
 • Farhad Dehdar 2
1 PhD Student of Accounting, Shahroud Branch, Islamic Azad University
2 Assist. Prof. of Accounting, Shahroud Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Among the different models so far proposed for the guiding and evaluation of organizational performance, the balanced scorecard (BSC) model is the only one that has been found capable of guiding an organization towards its goals from the lowest to the topmost levels in an integrated, sustained, efficient, and effective manner. The model in question is based on the goals and strategies adopted by an organization and it is, thus, a holistic approach that envisions the organization in all its aspects, leading to sysnergy among all the organization’s divisions. Moreover, the model has been found capable of lifting the inadequacies in performance evaluation systems in firms which strive to comply with financial milestones that draw heavily on reducing the unit price through practicing scales of economy and mass production.
The present study initially investigates the effects of employing the criteria inherent to the BSC model on the financial performance evaluation of the urban water and wastewater industry. The required data are collected from 35 companies forming the statistical population over a four-year period from 2007 to 2010. The (four) independent variables belong to the SCR model and performance evaluation (i.e., sales efficiency rate) accounts for the independent one. Due to the insignificance of the coefficients of independent variables and the lack of correlation among the dependent ones, the step-by-step method is employed to enter the values for the variables into the model when testing the research hypotheses. The new model is found to confirm all the hypotheses. Moreover, a direct relationship is established between the SCR criteria, on the one hand, and the firm’s performance, on the other, such that any improvements in SCR evaluation criteria directly lead to improvements in performance. Finally, a value equal to unity obtained for hypothesis selection indicates the strong linear relationship holding between the financial SCR criteria and financial performance evaluation.
Application of SCR to evaluate the financial performance of firms helps managers gain an understanding of most bilateral relations by striking balances among financial viewpoints, customer views, internal organization processes, and learning. Thus, it can serve as a guiding and control system to achieve organizational goals. Moreover, the process helps a greater sharing of views among managers and staff members to form a unified vision of the goals and the strategies to achieve those goals. Finally, the model can assist firms in evaluating their financial status, fiscal performance, and financial flexibility through creating an audit trail..

کلیدواژه‌ها [English]

 • Balanced Strategic Management
 • Balanced Scorecard
 • Financial Performance Evaluation
 1. Zadmehr, H. A., and Mansouri, H. (1999). “The first part of the business model of financial reporting firms.” Accountant, 135, 10-15. (In Persian)
 2. Talaneh, A. (2001). “Poverty and wealth of general purpose financial reporting.” Accountant, 144,
  82-85. (In Persian)
 3. Behmanesh, M. R. (2006). “The role of the financial statements and information in support of the equity of listed companies.” Stock Magazine, 57, 38- 41. (In Persian)
 4. Eghbal Sarayi, M. (2010). “Planning and evaluation of effectiveness of establishment a balanced management strategy, )case study of Khorasan Razavi WWC.” MSc Thesis, Iran University of Science and Technology, Terhan, Iran. (In Persian)
 5. Rigby, D. (2001). “Management tools and techniques: A survey.” California Management Review,
  43 (2), 139-160.
 6. Kaplan, R.S., and Norton, D.P. (1992). “The balanced scorecard: Measures that drive performance.” Harvard Business Review, 2005, 4-11.
 7. Kaplan, R.S., and Norton, D.P. (1993). “Putting the balanced scorecard to work.” Harvard Business Review,71 (5), 134-147.
 8. Rezayi, J. (2001). “Investigate the effects of periodic reports on the price and volume of stock exchange listed companies in Tehran stock exchange.” MSc Thesis, Mashhad Azad University, Mashhad, Iran. (In Persian)
 9. Ramney, M. B. (2012). Accounting information systems, Translated by: Sajjadi, S.H., Shahid Chamran University Press, Ahvaz, Iran. (In Pesian)

10. Parhizghar, M. M., and Jor'i, M. (2011). Addressing the strategic plan implementation map enterprises, Strategic Management Htalat, No. 8., Tehran, Iran. (In Persian)

11. Davis, S., and Albright, T. (2004). “An Investigation of the effect of balanced scorecard implementation on financial performance.” Management Accounting Research, 15 (2), 135-153.

12. Itnner, C. D., and Larcker, D. F. (2003). “Coming up short on nonfinancial performance measurement.” Harvard Business Review, 81 (11), 88-95.

13. Brace, N. (2011). Psychology data analysis with spss, 3rd Ed., Translated by: AliAbadi, Kh., and Samadi, S. A., Publishing Do'ran, Tehran, Iran. (In Persian)

14. Ismailiyan, M. (2006). A comprehensive guide SPSS, 14th Ed., Dibagaran Tehran Publishing, Tehran, Iran. (In Persian)

15. Ayask Goli, M. (2013). “The impact of criterion uses of balanced scorecard on assesses the financial performance of water and wastewater industry.” MSc Thesis, Islamic Azad University, Nishapur, Iran. (In Persian)

16. Mo'meni, M. (2007). Statistical data analysis with SPSS, Ketabe-no Pub., Tehran, Iran. (In Persian)