مقایسه کارایی عصاره دانه مورینگا اولیفرا و مگنافلاک (LT25) به‌عنوان کمک منعقدکننده در حذف کدورت آب (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه آب شماره یک جلالیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - کارشناس ارشد مهندسی آب و فاضلاب، کارشناس معاونت نظارت بر بهره‌برداری، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، تهران

2 استاد گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

3 دانشیار دانشکده مهندسی محیط زیست و انرژی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

انعقاد و لخته‌سازی یکی از واحدهای فرایندی مهم در تصفیه آب است که کارایی این واحد بر روی کیفیت آب تصفیه شده اثر مستقیم دارد. امروزه استفاده از کمک منعقدکننده‌ها در تصفیه آب رواج بیشتری یافته است. طی سالهای اخیر از مگنافلاک به‌عنوان کمک منعقدکننده در تصفیه‌خانه شماره یک تهران (جلالیه) استفاده می‌گردد. مگنافلاک ال تی 25، کمک منعقدکننده سنتزی است که به‌‌صورت کریستاله یا پودری تولید می‌شود. آزمایش‌ها نشان می‌دهد بهترین مکان و زمان برای تزریق این کمک منعقدکننده 10 دقیقه بعد از تزریق منعقدکننده اصلی یعنی کلروفریک است. مورینگا اولیفرا یک درخت گرمسیری است که به‌طور گسترده‌ای در مناطق جنوب و جنوب شرق ایران رشد می‌کند و با نام محلی گز روغنی یا گاز رخ شناخته می‌شود. شیره دانه گیاه مورینگا اولیفرا حاوی پروتئین‌های محلول در آب است که قابلیت انعقاد مؤثر مواد کلوئیدی موجود در آب را داراست. این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی بر روی آب خام ورودی به تصفیه‌خانه شماره یک تهران با هدف مقایسه کارایی مورینگا اولیفرا و مگنافلاک به‌عنوان کمک منعقدکننده در حذف کدورت از آب، انجام پذیرفت. آزمایش در محدوده کدورتNTU 5، 20، 100 و 200 و در سه محدوده  pH6، 7 و 8 انجام شد و با استفاده از آزمایش جار، غلظت بهینه منعقدکننده و کمک منعقدکننده تعیین شد. عصاره دانه مورینگا اولیفرا در غلظت بهینه 14، 10، 25 و 35 میلی‌گرم در لیتر وpH  بهینه 8 به‌ترتیب قادر به حذف 5/96، 4/97 ، 5/98 و 99 درصد از کدورت NTU5، 20، 100 و 200 در آب ورودی به تصفیه‌خانه بود. مگنافلاک در غلظت بهینه 015/0، 02/0، 025/0 و 03/0 میلی‌گرم در لیتر وpH  بهینه 8 در مراحل مختلف آزمایش قادر به حذف 97، 1/98 ، 4/98 و 4/99 درصد از کدورت آب ورودی در محدوده کدورت NTU 5، 20، 100 و 200 به تصفیه‌خانه بود. بررسی‌ها نشان داد عصاره دانه مورینگا اولیفرا، تأثیر کمی بر روی pH دارد و در حذف کدورتهای بالا نسبت به کدورتهای پایین کارایی بهتری از خود نشان می‌دهد ولی مگنافلاک هیچ تأثیری بر pH ندارد و در کدورتهای بالا به‌دلیل ایجاد لخته‌های بزرگ و چسبنده، فاقد کارایی مناسب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of “Morning Olifera Seed Extract and Magnafloc LT25” in Removal of Water Turbidity Case Study: Tehran’s Jalalieh (1) Water Treatment Plant)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Khan ahmadi 1
  • Seyed Mehdi Borghei 2
  • Amir Hessam Hassani 3
1
2
3
چکیده [English]

Coagulation-flocculation is one of the most important processes for water treatment, commonly used all over the world. The use of synthetic polymers known as “Polyelectrolytes as a coagulant aid is now wide spread in water treatment plants. Tehran’s “Jalalieh WTP” has been using an anionic polyelectrolyte under the trade name of “Magna Floc LT25” for a number of years MagnaFloc LT25 (MF-LT25) is a synthetic coagulant with high molecular weight, produced in granular and powder form. The application of this coagulant aid is known to be most effective if injected to water after addition of main coagulant (Ferric Chloride in Tehran’s WTP).  However the use of synthetic polymers in treatment of drinking water has always been under question due to extract of MO seed contains proteins soluble in water which have high coagulating properties. This pilot scale study was performed to compare the coagulating properties of seed extract of MO to MF-LT25, The tests were carried out on Tehran’s raw water in Jalalieh treatment plant. Several turbidity ranges such as 5, 20, 100, and 200 NTU were used representing real seasonal turbidities of influent water to treatment plant. Optimum concentration of the coagulant and coagulant aid was determined within water pH values of 6, 7 and 8, using common “Jar Test” technique. The extract of Moringa Oleifera seed in optimum concentration of 10, 14,25,35 mg/L and optimum pH of 8 is capable in removal of 96.5, 97.4, 98.5 and 99% of water turbidity range of 5, 20, 100, and 200 NTU respectively. Under similar conditions, MF-LT25 removal efficiency were found 97, 98.1, 98.4 and 99.4% of water turbidity range of 5, 20, 100, and 200 NTU at optimum concentrations of 0.015, 0.02, 0.025, 0.03 mg/L respectively. The results also showed that the extract of Moringa Oleifera seed is a powerful coagulating agent, at alkalinity pH values, and is more effective for high turbid waters. It compared well with synthetic polyelectrolyte as a coagulating agent. Due to possibility of its production locally, and its excellent properties it could be considered as a potential substitute for more expensive imported polymers such as Magnafloc- LT25.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coagulating Agent
  • Polyelectrolyte
  • Moringa Oleifera seed extract
  • Magnafloc LT25
1- Torkyan, A. (2000). Operational units of the environment foundation, 2nd Ed., Jangal Pub., Tehran. (In Persian)
2- Razeghi, N., and Mansouri, R. (2003). Application of conventional water treatment process, Water and Wastewater productivity Improvement Research Co., Tehran. (In Persian)
3-Mousavi, G.R. (2005). Water works engineering, 1st Ed., Hafiz Pub., Tehran. (In Persian)
4- Mirzaei Nadoshan, H., and Asadi Korom, F. (2010). Moring miracle of nature, 1st Ed., Tahghighate Jangal Pub., Tehran. (In Persian)
5- Anselme, N., and Subba Narasiah, K. (1995). “Quality of water treated by coagulation using Moringa oleifera seeds.” Water Research, 32 (3), 781-791.
6- Anselme, N., Subba Narasiah, K., and Talbot, B. G. (1995). “Active agents and mechanism of coagulation of turbid waters using Moringa oleifera.” Original Research Article Water Research, 29 (2), 703-710.
7- Suleyman, A. M., and Lilian, M. E. (1995). “Optimizing physical parameters affecting coagulation of turbid water with Morninga oleifera seeds.” Original Research Article Water Research, 29 (12), 2689-2695.
8- Burka, L.P. (1993). “A hypertext history of multiuser dimensions.” <http://www.sciencedirect.com>(Dec. 5, 2012).
9- Pritchard, Craven, M., Mkandawire, T., Edmondson, T., and O’Neill, J.G. (2010). “A study of the parameters affecting the effectiveness of Moringa oleifera in drinking water purification.” Original Research ArticlePhysics and Chemistry of the Earth, 35 (13-14), 791-797.
10- Juliene Coelho, S., Nataly Santos, D.L., Thiago Napoleão, H. Francis Gomes, S., Rodrigo Ferreira, S., Russolina Zingali, B., Luana Coelho, C.B.B., Sônia Leite, P., Daniela Navarro, M.A.F., and Patrícia Paiva, M.G. (2009). “Effect of Moringa oleifera lectin on development and mortality of Aedes aegypti larvae.” Original Research Article Chemosphere, 77 (7), 934-938.
11- Andrea Santos, F.S., Luciana Luz, A., Adriana Argolo, C.C., José Teixeira, A., Patrıícia Paiva, M.G., and Luana Coelho, C.B.B. (2009). “Isolation of a seed coagulant Moringa oleifera lectin process biochemistry.” 44 (4), 504-508.
12- Katayon, M.J., Megat Mohd Noor, W., Kien Tat, G., Abdul Halim Thamer, A.M., and Badronisa, Y. (2007).“Effect of natural coagulant application on microfiltration performance in treatment of secondary oxidation pond effluent.” Original Research Article Desalination, 204 (1-3), 204-212.
13- Prasad, K. (2009). “Color removal from distillery spent wash through coagulation using Moringa oleifera seeds: Use of optimum response surface methodology.” Original Research Article Journal of Hazardous Materials, 165 (1-3), 804-811.
14- Sanchez-Martín, J., Ghebremichael, K., and Beltrán-Heredia, J. (2010). “Comparison of single-step and two-step purified coagulants from Moringa oleifera seed for turbidity and DOC removal.” Bioresource Technology, 101 (15), 6259-6261.