بررسی ترکیب روش‌های انعقاد شیمیایی و تصفیه بیولوژیکی در حذف آلاینده‌های پساب‌های سلولزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مهندسی شیمی- صنایع چوب و کاغذ مازندران

چکیده

در میان روش‌های تصفیه پساب‌های صنعتی، انعقاد شیمیایی و تصفیه بیولوژیکی معمول‌ترین روش‌ها می‌باشند که با توجه به مشخصات پساب و میزان آلودگی به صورت منفرد و یا ترکیبی به کار می‌روند. در این تحقیق، میزان کارایی این دو روش در تصفیه پساب‌های کاغذسازی و اثرات ترکیب آن‌ها و نیز روشی برای بهینه‌سازی فرایند بررسی شده است. در مجموع به کار بردن متوالی این دو روش، ترکیب مناسبی را برای تصفیه پسا‌ب‌های رنگین کاغذسازی تشکیل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Combination of Chemical Coagulation and Biological Treatment of Cellulosic Effluents

نویسنده [English]

  • Shaaban Ghodbanan
M. Sc. of Chemical Engineering-Mazandaran Wood and Paper Industries-Production Engineers
چکیده [English]

There are various methods for treatment and decolorization of industrial wastewater such as: chemical oxidation, biological treatment, electrochemical technologies, ion exchange, adsorption process, membrane process, chemical reduction, coagulation and flocculation Among these methods chemical coagulation and biological treatment are common methods of waste water treatment which are used as single or combined regarding the level of effluent pollution and also its characteristics. In this research, the performance of combined methods in decontamination of pulp mill effluent have been investigated. As a result combination of these methods is a suitable system for treatment of colored effluent discharged from pulp industries.

1- قدبنان، ش.، (1380)."تصفیه تکمیلی پساب‌های کاغذسازی با تأکید بر حذف رنگ و کدورت"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
2- Cecen, F., Urban, W., and Habert, R., (1992). "Biological and Advanced Treatment of Sulfate Pulp Bleaching Effluents", Wat. Sci. Tech., Vol. 26, No. 1-2, pp: 435-444.
3- Anderson, E., and Lenors, E., (1995). "Standard Methods for the Examination of Water and WasteWater, 19th Edition, Publication Office American Public Health Association, Washington.
4- Morper, M.R. and Linde, A.G., (1999). "Combination Therapy Tackles Wastewater Toxin", Chemical Engineering, pp: 66-70.