بررسی کارایی برکه‌های تثبیت در تصفیه فاضلاب کشتارگاه شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده

برکه‌های تثبیت به دلیل توان بالا در پذیرش شوک‌های آلی و هیدرولیکی، روش مناسبی برای تصفیه فاضلاب‌های صنعتی پربار نظیر فاضلاب کشتارگاه‌ها و صنایع لبنی و غذایی محسوب می‌شوند. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی کارایی این برکه‌ها در تصفیه‌ فاضلاب‌های صنعتی با بار آلی زیاد در یک واحد نمونه کشتارگاهی دام در کشور می‌باشد. این تحقیق از مهر تا اسفند سال 1379 به مدت 6 ماه بر روی تصفیه‌خانه فاضلاب کشتارگاه کرمانشاه انجام شد. در این طرح ضمن بررسی وضعیت بهره‌برداری از تصفیه‌خانه مزبور، شاخص‌های کیفی تصفیه فاضلاب نظیر pH، TSS، BOD5، COD ، کل باکتری‌های کلیفرم و باکتری‌های کلیفرم مدفوعی در فاضلاب ورودی و پساب خروجی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین مقادیر TSS، BOD5، COD، کل باکتری‌های کلیفرم و باکتری‌های کلیفرم مدفوعی در پساب خروجی به ترتیب برابر mg/l281، mg/l353، mg/l581، ml100/MPN 107*1/51 و ml100/MPN 105*2/10 بود. بین این مقادیر با حدود مجاز استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران اختلاف آماری معنی‌داری وجود دارد. با استناد به نتایج به دست آمده، پساب خروجی این تصفیه‌خانه با کیفیت موجود، قابلیت استفاده در آبیاری کشاورزی و یا دفع به آب‌های سطحی را ندارند. چنانچه دفع بهداشتی یا استفاده مجدد از این پساب‌ها مورد توجه قرار گیرد، برخی اقدامات اصلاحی نظیر بهره‌برداری و نگهداری مناسب، جداسازی خون از فاضلاب خام و یا استفاده از برکه‌های تکمیلی در این سیستم بایستی در دستور کار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of High Rate Stabilization Ponds for Treatment of Kermanshah City Slaughterhouse

نویسنده [English]

  • Mehdi Farzadkia
Assis.Prof. Hamedan University of Medical Sciences
چکیده [English]

Stabilization ponds have high capability for treating the wastewater with high organic and hydraulic loading. Hence this system is a popular means of wastewater treatment for certain industries such as slaughterhouses, dairies and food processing plants. The main objective of this study was to investigate the efficiency of stabilization ponds for treating a high organic load wastewater receiving effluent from a slaughterhouse plant in Iran. The efficiency of Kermanshah slaughterhouse wastewater treatment plant was studied over six months from September 2000 to March 2001. The general conditions and operation of the plant were considered and some wastewater treatment indexes such as pH, TSS, BOD5, COD, coliform and fecal coliform in influent and effluent were determined.The quality of the plant effluent has significant difference with the standard limits recommended by Iranian Environmental Protection Agency. The average amounts of TSS, BOD5, COD, total and fecal coliform in effluent were 280.67 mg/l, 353.17 mg/l , 580.5mg/l, 1.51*107MPN/100ml and 2.10*105 MPN/100ml respectively. The results showed that the effluent could not be used for irrigation or discharged to surface water based on the recommended standard by Iranian Environmental Protection Agency. Also, the comparison of the average number of fecal coliform in effluent with the microbiological quality guideline of World Health Organization (WHO) showed that the effluent was not acceptable for use in unrestricted  irrigation.

1- مارا، د.، (1377). "راهنمای طراحی برکه‌های تثبیت فاضلاب در ایران". ترجمه : شقاقی، ش.، اسدی،ر.، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، صفحه 6-1، تهران.
2- مارا، د.، (1370). " گفتگو با پروفسور دانکن مارا ". نشریه آب و فاضلاب، مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب. شماره 6، صفحه 38-34، اصفهان.
3-مهندسین مشاور ری‌آب ، (1377)."  گزارش مطالعات تشریحی طرح تصفیه‌خانه فاضلاب گیلانغرب"، صفحه 15-10.
4- مهندسین مشاور ری‌آب، (1371)."  گزارش مطالعات مرحله دوم طرح تأسیسات فاضلاب صنایع گوشت تهران"،  صفحه 6-4.
5- سازمان حفاظت محیط زیست ایران، (1378). "ضوابط و استانداردهای زیست محیطی"، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست ایران، صفحه 6-5، تهران.
6- سازمان بهداشت جهانی. (1375). "برکه‌های تثبیت فاضلاب (اصول طراحی و اجرا)". ترجمه : ندافی ک، نبی‌زاده، ر.، صفحه 100-97، تهران.
7- Reed, SC., Crites, R.W., and Middlebrooks, E. J., (1995). "Natural Systems for Waste Management and Treatment", 2nd ed, pp: 75-90, Mc Graw-Hill, New York.
8- Nemerow, N.L. and Dasgupata A., (1991). "Industrial and Hazardous Waste Treatment", Van Nostrand Reinhold, pp:284-298, NewYork.
9- Nemerow, N.L., (1997). "Industrial Water Pollution Organics, Characteristic and Treatment", Van Nostrand Reinhold, pp:402-410, New York.
10- Eckenfelder, W.W., (1989). "Industrial Water Pollution Control", Mc Graw-Hill, 2nd ed, pp: 189-193, New York.
11- APHA, AWWA, WPCF., (1995). "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", APHA NW, 19th ed. pp: 2-56, 2-57, 4-65, 4-70, 5-1, 5-10, 9-45, 9-53, Washington D.C.
12- WHO, (1989). "Health Guidelines for the Use of Wastewater in Agriculture and Aguaculture",Technical Report Series 778, pp: 38-40, Geneva.