بررسی توانایی گیاه اکالیپتوس در اصلاح زیستی MTBE از منابع آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اعضای هیأت علمی گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان

2 عضو هیأت علمی گروه شیمی دانشگاه اصفهان

چکیده

متیل ترسیوبوتیل اتر C5H12O یک ماده آلی اکسیژن داراست که به عنوان جایگزین سرب در بنزین مصرف شده و امروزه در ایران و برخی کشورهای جهان به بنزین‌های بدون سرب اضافه می شود . این ماده دارای پتانسیل تاثیرات سوء روی بدن انسان و محیط زیست می‌باشد وتوانایی آلودگی آب‌های زیرزمینی را دارد. یکی از مناسب‌ترین راه‌های حذف این ماده از آب‌ها، اصلاح زیستی به وسیله گیاه می‌باشد. در این روش که نسبت به بقیه روش‌ها دارای بازده بیشتر و هزینه کمتر است، گیاه باعث بازیافت و اصلاح منابع آب و خاک از ماده MTBE می‌گردد. هدف از این تحقیق برآورد توانایی گیاه اکالیپتوس در اصلاح زیستی MTBE از منابع آب و خاک می باشد تا با کاشت آن درمکان‌های مناسب امکان پیش‌گیری ازآلودگی و همچنین اصلاح منابع آب فراهم شود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bioremediation Potential of MTBE in Water Resources by Eucalyptus Globolus

نویسندگان [English]

  • Mohammad Koushafar 1
  • Seied Mortaza Khaje bashy 1
  • Mortaza Talebi 2
1 Faculty Member of Agricultural Dept., Azad University of Ardestan
2 Department of Chemistry, University of Isfahan
چکیده [English]

Methyl Tertia Butyl Ether (MTBE) is an organic compound with widespread use in unleaded gasoline. Although use of MTBE had some environmental advantages, it was soon cleared that this compound has adverse effect on environment and human health. MTBE is highly soluble in water, it binds weakly to soil and doesn’t readily biodegrade in the environments. However it is known as a contaminant in environment specially for groundwater resources. Different methods have been introduced for treatment of MTBE from groundwater. These methods are generally expensive and inefficient. Phytoremediation introduce as an effective and inexpensive technology for removal of MTBE from groundwater and soil. In this paper the ability of  Eucaliptus globules for removal of MTBE from water has been investigated.The Transpiration Stream Concentration Factor (TSCF) was used for evaluation of the ability of this plant. The calculated value for TSCF was 0.79 so it can be concluded that MTBE can be absorbed by this plant.

1- Borden , R. , D. Black, and K., V.M, Blief, (2002)." MTBE and Aromatic Hydrocabonds in North Carolina Storm water , Environmental pollution ", 118 , pp. 141-124.
2- Burken , J.G. and J. I. Schnoor, (1998). " Predicitive Relationship for Uptake of Organic Contaminants by Hybrid Poplar ",. Environ . Sci. Tech. 32 : 3379-3385
3- Erickson, L.E,L.C. Davic., Q.Zhang, and M. Narayanan, (1998)."Transport of Contaminants in Plant and Soil System ", Available : http // www . epa . government .
4- Hong M., W.F. Fatmayan , I. J. Dortch, and CY. Chiang, (2001). "phytoremediation of MTBE from a groundwater plume", Environ. Sci, Tech . 35: 1231-1239
5- Jacobs, J., J. Guertin, and CH., Lterron, (2001). " MTBE: Effects on Soil and Ground Water " Lewis Publishers. 245 pp.
6- Newman, L.A., M.P. Gordon, P. Heilman, D.L. Cannon, E. Lory , K. Miller, J. Osgood, and S.E.Strand, (1999). "Phytoremediation of MTBE at a California Naval Site " . Soil and Ground Water Cleanup . Feb / Mar : 42-45 .
7- Rubin, E., and A.ramaswami, (2001)." The potential for phytoremediation of MTBE ", Water . Reseaerch, vol. 35, no 5: 1348-1353.
8- Squillace, P.J., (1997). " Review of the Environmental Behavior and of Methyle Tert – butyl Ether, " Environmental Toxicologe and Chemistry, 16, pp. 1836-1844 . 
9- Zhang Q., L.C. Davis, and L.E. Erickson, (2001). "Plant Uptake of Methyl Tert– butyl ether ( MTBE) From Groundwater ", Practice Periodical of Hazardous , Toxic , and Radioctive Waste Management . July 2001  136- 140.