شبیه‌سازی جریان رودخانه با مدل ذوب برف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- آب، دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

3 استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

4 دانشجوی دکتری مهندسی عمران، آب، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در این مقاله، تغییرات سطح پوشش برف یکی از زیرحوزه‌های حوزه آبریز زاینده‌رود (پلاسجان) با استفاده از عکس‌های ماهواره نوآ در سال‌های 71-1370 و 72-1371 استخراج شد. از داده‌های زمینی و تغییرات سطح پوشش برف در سال 72-1371 برای واسنجی مدل SRM استفاده شد. مدل حجم رواناب سالانه را با 0/25 درصد اختلاف و دبی جریان روزانه را با مجذور ضریب هم‌بستگی 0/95 شبیه‌سازی کرد. برای ارزیابی مدل از داده‌های سال 71-1370 استفاده شد. مدل حجم رواناب سالانه را با 0/87 درصد اختلاف و دبی جریان روزانه را با مجذور ضریب هم‌بستگی 0/92 برآورد کرد. نتایج این تحقیق نشان داد که مدل SRM با سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی می‌تواند به عنوان ابزاری برای شبیه‌سازی و پیش‌بینی جریان رودخانه به خصوص در حوزه‌هایی که ذوب برف از فاکتورهای اصلی رواناب است، به کار برده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stream Flow with Snowmelt Runoff Modeling Using RS and GIS (Case Study : Pelasjan sub Basin)

نویسندگان [English]

  • Reza Najafzadeh 1
  • Ahmad Abrishamchi 2
  • Masoud Tajrishi 3
  • Hamid Taheri Shahraeeni 4
1 M.Sc. Dept., of Civil Engineering, Sharif University of Technology, Iran
2 Assoc. Prof. Dept., of Civil Engineering, Sharif University of Technology, Iran
3 Assis.Prof. Dept., of Civil Engineering, Sharif University of Technology, Iran
4 Ph.D Student. Dept., of Civil Engineering, Sharif University of Technology, Iran
چکیده [English]

  آب و فاضلاب                                                                                                                                                                                                               شماره 52- سال 1383     In this paper snow-cover variation of a sub basin of Zayand-e-Rood watershed (Pelasjan) have been extracted and monitored using NOAA-AVHRR satellite images of 1371-72 and 1370-71. Snowmelt Runoff Model (SRM) was calibrated using the meteorological data and snow cover variation during year 1371-72. Results show that the difference between the simulated and observed annual volume runoff is 0.25% and the square of correlation coefficient (R2) between the simulated and observed daily runoff is 0.95. The calibrated SRM was verified using meteorological data and snow cover area variation of 1370-71. Results show that the difference between the simulated and observed annual volume runoff is 0.78%, and the square of correlation coefficient (R2) between the simulated and observed daily runoff is 0.92. The results of this research show that the SRM with RS and GIS can be an appropriate tools for stream flow simulation and forecasting, especially, in the watersheds which most important factor in runoff is snow melting .

1- نجف‌‌زاده، ر. (1383). "شبیه‌سازی جریان رودخانه با مدل SRM و استفاده از داده‌های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف.
2- شرکت مهندسین مشاور جاماب، (1377). "طرح جامع آب کشور حوزه آبریز زاینده‌رود"،
3- Rango, A. and Martinec, J., (1998). "The Snowmelt Runoff Model (SRM) User's Manual" , Version 4, URL:fttp://hydrolab.arsusda.gov/pub/srm/srm4.pdf.
4- Engman, E. T. and Gurney, R. J., (1992). "Remote Sensing in Hydrology", Chapman and Hall.
5- Martinec, J. and Rango, A., (1996). "Parameter Value for Snowmelt Runoff Modeling", J. Hydrology, No. 84, pp. 197-219.
6- Gomez-Landesa, E., A. Rango and Hall, D.K., (2000). "Improved Snow Cover Remote Sensing for Snowmelt Runoff Forecasting", International Association of Hydrological Sciences (IAHS), N. 267, pp. 61-65.
7- Malcher, P. and Heidinger, M., (2001). "Processing and Data Assimilation Scheme for Satellite Snow Cover Products in the Hydrological Model", 28.04. 2004, Version 1, Envisnow, EVG1-CT-2001-00052.
8- Seidel, K. and Martinec, J., (2002). "Hydrological Application of Satellite Snow Cover Mapping in the Swiss Alps", Proceedings of EARSeL-LISSIG-workshop, Bern,March 11-13, pp. 79-87.
9- Snogweon, L., Klein, A. G., and Over, T.M., (2003). "An Assessment of the Suitability of MODIS Snow Products for Simulating Stream Flow in the Upper Rio Grande River Basing Using the Snowmelt Runoff Model", http ://geog. Tamu.edu/klein/publication/in-review/hp-2003b.pdf.
10- Baumgartner, M.F., Seidel, K., and Martinec, J., (1987). "Toward Snowmelt Runoff Forecast Based on Multisensor Remote Sensing Information", IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 25, N.6, Nuvemberg.
11- Swamy, A. N. and Brivio, P. A., (1996). "Hydrological Modeling of Snowmelt in the Italian Alps Using Visible and Infrared Remote Sensing", J. Remote Sensing, Vol. 17, No. 16, pp.3169-3188.
12- Qobilv, T., Pertziger, F., Vasilina L., and Baumgartner, M.F., (2000). "Operational Technology for Snow-Cover Mapping in the Central Asian Mountains Using NOAA-AVHRR Data", International Association of Hydrological Sciences (IAHS), N. 267, pp. 76-80.