مقایسه کیفیت پساب تصفیه‌خانه فاضلاب اولنگ مشهد با آب چاههای منطقه برای آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

2 مربی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

3 دانش آموخته کارشناسی عمران- آب و فاضلاب مجتمع آموزش عالی علمی- کاربردی غرب وزارت نیرو، کرمانشاه

چکیده

امروزه استفاده مجدد از پساب تصفیه شده به‌منظور غلبه بر مشکل کم آبی بسیار مورد توجه است. هدف این مطالعه، مقایسه کیفیت پساب تصفیه‌خانه فاضلاب اولنگ مشهد و آب چاههای منطقه برای آبیاری و تأثیر آبیاری با آنها در میزان محصول‌دهی گندم بود. در این پژوهش در طول 6 ماه به‌طور هفتگی، 24 نمونه پساب و 24 نمونه از آب چاه برداشت شد. در نمونه‌های برداشت شده، پارامترهای pH،EC ، BOD5، COD، TSS، نیترات، نیتریت، PO42-، قلیائیت، درصد سدیم، RSC، ESP، SAR، فلزات سنگین مانند کادمیم، نیکل، آهن، منگنز، سرب، روی و کبالت مورد سنجش قرار گرفت و در اواخر فصل رشد گندم، 8 مزرعه گندم انتخاب گردیدند و 4 مزرعه با پساب و 4 مزرعه با آب چاه آبیاری شدند. کلیه شرایط نمونه‌برداری و انجام آزمایش‌ها طبق روش استاندارد صورت گرفت. نتایج نشان داد که کیفیت پساب از نظر کلیه پارامترهای مورد سنجش، با استانداردهای آبیاری کشاورزی مطابقت دارد و آبیاری با آن در مقایسه با آب چاه در میزان محصول‌دهی گندم تأثیر بهتری دارد. در نتیجه می‌توان گفت که پساب تصفیه شده با پایش مستمر می‌تواند جایگزین مناسبی برای آب چاه به‌منظور آبیاری باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Mashhad Aolang Wastewater Treatment Plant Effluent with Wells Water Quality for Irrigation

نویسندگان [English]

  • Meghdad Pirsaheb 1
  • Kiomars Sharafi 2
  • Karim Dogaohar 3
1 Assoc. Prof. of Environmental Health, Faculty Member of Health Research Center, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah
2 Instructor of Environmental Health, Faculty of Public Health, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah
3 Grad. B.S. of Civil Eng., West Applied Sciences Education Complex, Ministry of Energy, Kermanshah
چکیده [English]

Nowadays treated effluent reuse is very important due to the water shortage problem. The aim of this study was comparison the quality of Mashhad Aolang treatment effluent plant with wells water on that area for irrigation purpose and their effects on wheat production. In this study a total number of 24 well water and 24 treated Wastewater samples were taken, weekly within the period of six months. Totally  eight wheat farms were selected at the end of wheat growing season which  four wheat farms among them were irrigated with treated wastewater and the other  four farms were irrigated with wells water. Heavy metals (Cd, Ni, Fe, Mn, Pb, Zn and Co) and pH, EC, BOD5, COD, TSS, nitrate, nitrite, PO42-, alkalinity, Na%, RSC, ESP, SAR in all samples were measured according to standard methods. Results indicated that the quality of all measured parameters in treated effluent were consistent with the agricultural irrigation standard. In comparison, irrigated with treated wastewater was more productive than well water on wheat production. In conclusion, replacing treated wastewater with continuous monitoring with well water for irrigation purposes is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wastewater Effluent
  • Well Water
  • irrigation
  • Aolang Treatment Plant
  • Mashhad
1- Tchobanoglus, G., Burton, F.L., and Stensel, H.D. (2003). Wastewater engineering, treatment and reuse, 4th Ed., McGraw Hill, New York.
2- Donald, R., and Rowe, I. (1995). Handbook of wastewater reclamation and reuse, CRC Press, Boca Raton, Florida.
3- Weizhen, L., and Andrew, A.Y. (2003). “A preliminary studies on potential of developing shower/laundry wastewater reclamation and reuse system.” J. of Chemosphere, 52, 1451-1459.
4- Papaiacovou, I. (2001) “Case study wastewater reuse in Limas sol as an alternative water source.” J. of Desalination, 138, 55-59.
5- Kalavrouziotis, I.K., and Apostolopoulos, C.A. (2007). “An integrated environmental plan for the reuse of treated wastewater effluents from WWTP in urban areas.” J. of Building and Environmental, 42, 1862-1868.
6- Carr, R. (2005). WHO guideline for safe wastewater use-more than just numbers, Irrigation and Drainage, NO.54, California, America.
7- Bitton, G. (2005). Wastewater microbiology, 3th Ed., John Wiley and Sons Pub., New Jersey.
8- Pales, A.M., Pasquale, V., Celano, G., Figliuolo, G., Masi, S., and Xiloyannis, C. (2009). “Irrigation of olive groves in Southern Italy with treated municipal wastewater: Effect on microbiological quality of soil and fruits.” J. of Agriculture, Ecosystems and Environment, 129, 43-51.
9- Gupta, N., Khan, D.K., and Santra, S.C. (2009). “Prevalence of intestinal helminth eggs on vegetables grown in wastewater-irrigated areas of Titagarh, West Bengal, India.” J. of Food Control, 20, 942-945.
10- Kalavarouziotis, I.K., Robolas, P., Koukoulakis, P.H., and Papadopoulos, P. (2008). “Effect of municipal reclaimed reclaimed wastewater on the macro-and micro-elements status of soil and of Brassica oleracea var. Italica (Brocoli) and Boleracea var Gemmifera (Brussels sporouts).” J. of Agricultural water Management, 95,419-426.
11- Lubello, C., Gori, R., Paolo, F., and Ferrini, F. (2004). “Municipal-treated wastewater ruse for plant nurseries irrigation.” J. of Water Research, 38, 2939-2947.
12- Kiziloglu, F.M., Turan, M., Sahin, U., Kuslu, Y., and Dursun, A. ( 2008). “Effects of untreated and treated wastewater irrigation on some chemical properties of cauli flower (Brussica olerecea L.var.botrytis) and red cubbage (Brussica olerecea L.var.rubar) grown on calcareous soil in Turkey.” J. of Agricultural Water Management, 95, 419-426.
13- Rezaee, A., Ansari, M., Khavanian, A., Sabzali, A., and Aryan, M. (2005). “Hospital wastewater treatment using an integrated an anaerobic aerobic fixed film bioreactor.” American J. of Environmental Sciences, 4,
259-263.
14- Binavapor, M., Sabzavari, A., Farzadkia, M., Omidi, S.H., Kolivand, A., Zafaripor, H., and Taheri, A.M. (2007). “Feasibility of effluent of hospital Hamedan wastewater treatment plant to irrigatation of landscape.” J. of Water and Wastewater, 64, 82-87. (In Persian)
15- Ganneaan, M.T., Mesdaghinia, A., Nadafi, K., and Aomrani, G.H. (2000). “The status of wastewater and reuse of effluent wastewater in Kish Island.” 3th Environmental Health Congress, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, 144-154. (In Persian)
16- Pettygrore, G.S., and Asano, T. (1984). Irrigation with reclaimed municipal wastewater, Guidance Manual, Report NO.84-1wr, California State Water Resources Control Boarded, California.
17- Jenkins, C.R., Papadopoulos, I., and Stylianou, Y. (1994). “Pathogens and wastewater use for irrigation in Cyprus. In: Land and water resources management in mediterranean region.” Volume IV. Proc. of a Conference Held in Ban, Italy, 979-989.
18- APHA, AWWA. and WPCF.(2005). Standard method for the examination of water and wastewater, 19th Ed. Washington, D.C.