ارائه ساختاری به‌منظور برنامه‌ریزی بلند مدت بهینه بهره‌برداری تلفیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد

2 استادیار گروه عمران و محیط ‌زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده

کمّیت و کیفیت منابع آبی قابل دسترس به‌عنوان مهم‌ترین فاکتور محدود کننده توسعه در اکثر مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان محسوب می‌شوند. مدیریت در استفاده تلفیقی از منابع آب، یکی از مهم‌ترین گزینه‌هایی است که می‌تواند به‌منظور بهره‌برداری بهینه از منابع آبی قابل دسترس، مفید و مؤثر واقع شود. در این تحقیق به‌منظور برنامه‌ریزی بلند مدت بهره‌برداری تلفیقی، مدلی با هدف حداقل نمودن میزان عدم تأمین نیاز سیستم با توجه به منابع آبی موجود تدوین گردید. در این راستا محدودیتهای در نظر گرفته شده برای مدل‌سازی شامل محدودیت برداشت از منابع، اولویتهای مصرف در مناطق و بخشهای مختلف، طرحهای انتقال آب بین حوضه‌ای و میزان تقاضای سیستم برای یک دوره 30 ساله بودند. به‌منظور همگرایی سریع‌تر مدل تدوین شده از مدل بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک مرحله‌ای استفاده شد. با توجه به نتایج مدل بهینه‌سازی، دستورالعمل‌های بهره‌برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی به تفکیک برای مصارف شرب و کشاورزی به‌ترتیب به‌صورت سالانه و ماهانه برای سه افق کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به نحوه مطلوبی تدوین شد و مورد صحت‌سنجی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان‌دهنده کارایی بالای سیاست‌های ارائه شده در جهت بهبود پتانسیل‌های آبی منطقه و جلوگیری از تلفات بی‌رویه آب در نتیجه استفاده نامطلوب از آن در اراضی کشاورزی و افزایش پایداری در سیستم آب زیرزمینی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development Structure for Optimal Long-Term Planning in Conjunctive Use

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Mohammad Rezapour Tabari 1
  • Reza Maknoon 2
  • Taghi Ebadi 2
1 Assist. Prof. of Civil Eng., Dept. of Eng., Shahrekord University, Shahrekord
2 Assist. Prof. of Civil and Environmental Eng., Dept. of Civil Eng., Amir Kabir Univesity of Tech., Tehran
چکیده [English]

In the most of arid and semi-arid countries, the quality and quantity of available water resources play a significantly limiting role in development. In these regions, the conjunctive management is a suitable alternative that can lead to the optimal operation of available water resources. In this study, a conjunctive use model is developed in order to maximize water supply demands in 30-year period historical records. Discharge from resources, consumption priority in sectors and zones, inter-basin water conveyance plans and water demands are considered as the optimization model’s constraints. The ultimate goal of the study is to present short-term, medium-term and long-term operating policy. The sequential genetic algorithm is used to speed up the convergence to near global solution. The operating rules of surface and groundwater resources are separately developed for agriculture as well as domestic demands in the annual and monthly manner, respectively in the three above-mentioned periods. Finally, these rules are verified based on previously unused historical records. The results showed that the proposed model can effectively improve water resources potential, sustainable groundwater resources and undesirable use in agriculture sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • optimization
  • Conjunctive use
  • Sequential Genetic Algorithm
  • Reliability
  • Long-Term Policy
1- Buras, N. (1963). “Conjunctive operation of dams and aquifers.” J. of the Hydraulics Division, 89(6), 111-132.
2- Maknoon, R., and Burges, S.J. (1978). “Conjunctive use of ground and surface water.” J. of American Water Works Association, 70, 419-424.
3- Azaiez, M.N. (2002). “A model for conjunctive use of ground and surface water with opportunity costs.” European J. of Operational Research, 143, 611-624.
4- Karamouz, M., Kerachian, R., and Zahraie, B. (2004). “Monthly water resources and irrigation planning: case study of conjunctive use of surface and groundwater resources.” J. of Irrigation and Drainage Engineering, 130(5), 391-402.
5- Pulido-Velázquez, M., Andreu, J., and Sahuquillo, A. (2006). “Economic optimization of conjunctive use of surface water and groundwater at the basin scale.” J. of Water Resources Planning and Management, 132(6), 454-467.
6- Dale Larry, L., Vicuna, S., and Dracup, J.A. (2008). “The conjunctive use of reservoirs and aquifers: Tradeoffs in electricity generation and water supply.” Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congress, Honolulu, Hawaii.
7- Afshar, A., Zahraei, A., and Mariño, M.A. (2010). “Large-scale nonlinear conjunctive use optimization problem: decomposition algorithm.” J. of Water Resources Planning. and Management, 136(1), 59-71.
8- Safavi, H.R., and Alijanian, M.A. (2010). “Optimal crop planning and conjunctive use of surface water and groundwater resources using fuzzy dynamic programming.” J. of Irrigation and Drainage Engineering, 137(6), 383-397.
9- Coe Jack, J. (1990). “Conjunctive use-advantages, constraints, and examples.” J. of Irrigation and Drainage Engineering, 116(3), 427-443.
10- Latif, M. (1991). “Conjunctive water use to control waterlogging and salinization.” J. of Water Resources Planning and Management, 117(6), 611-628.
11- Onta, P.R., Gupta, A.D., and Harboe, R. (1991). “Multistep planning model for conjunctive use of surface- and groundwater resources.” J. of Water Resources Planning and Management, 117(6), 662-678.
12- Barlow, P.M., Ahlfeld, D.P., and Dickerman, D.C. (2003). “Conjunctive-management models for sustained yield of stream-aquifer systems.” J. of Water Resources Planning and Management, 129(1), 35-48.
13- Vedula, S., Mujumdar, P.P., and Chandra Sekhar, G. (2005). “Conjunctive use modeling for multicrop irrigation.” J. of Agricultural Water Management, 73, 193-221.
14- Karamouz, M., Mohammad Rezapour Tabari, M., and Kerachian, R. (2007). “Application of genetic algorithms and artificial neural networks in conjunctive use of surface and groundwater resources.” J. of Water International, 32(1), 163-176.
15- Karamouz, M., Mohammad Rezapour Tabari, M., Kerachian, R., and Zahraie, B. (2005). “Conjunctive use of surface and groundwater resources with emphasis on water quality.” World Water and Environmental Resources Congress, Raymond Walton, Anchorage, Alaska, USA.
16- Karamouz, M. (2002). Conjunctive use of surface and groundwater resources in south of Tehran, Water and Environmental Center, Tehran. (In Persian)
17- Mohammad Rezapour Tabari, M., Maknoon, R., and Ebadi, E. (2009), “Multi-objective optimal model for conjunctive use management using SGAs and NSGA-II models.” J. of Water and Wastewater, 69, 2-12.
(In Persian)
18- Mohammad Rezapour Tabari, M., Maknoon, R., and Ebadi, E. (2010). “Conjunctive use management under yncertainty in aquifer parameters.” J. of Water and Wastewater, 72, 2-15. (In Persian)
19- Mohammad Rezapour Tabari, M. (2003). “Optimal groundwater operation algorithm.” M.Sc. Thesis, Amir Kabir University of Tech., Tehran. (In Persian)
20- Mahjouri, N. (2004). “Quality and quantity groundwater equilibrium model in Kashan plan.” M.Sc. Thesis, Tehran University, Tehran. (In Persian)
21- Eslami, A. (2005). “Optimal crop pattern and agriculture water allocation conjunctive use model.” M.Sc. Thesis, Tehran University, Tehran. (In Persian)
22- Ostadrahimi, I., Ardeshir, A., and Afshar, A. (2007). “Optimum design and operation of cyclic storage systems; lumped approach.” J. of Water and Wastewater, 60, 41-54. (In Persian)
23- Safavi, H., Afshar, A., Ghaheri, A., Abrishamchi, A., and Tajrishi, M. (2007). “A quality-quantity simulation model for stream-aquifer interaction.” J. of Water and Wastewater, 61, 2-14. (In Persian)
24- Kerachian, R., and Karamouz, M. (2006). “Optimal reservoir operation considering the water quality issues: A stochastic conflict resolution approach.” J. of Water Resources Research, 42, 1-17.
25- Zahraie, B., Kerachian, R., and Malekmohammadi, B. (2008). “Reservoir operation optimization using adaptive varying chromosome length genetic algorithm.” J. of Water International, 33(3), 1-12.