مدیریت آب شهری با لحاظ پساب و رواناب به‌عنوان منابع جدید آب (مطالعه موردی شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران- محیط زیست و کارشناس ارشد دفتر مطالعات آب و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

2 دانشیار دانشکده مهندسی عمران و دفتر مطالعات آب و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

3 استاد دانشکده مهندسی عمران و دفتر مطالعات آب و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده

شهر تهران مثل بسیاری از کلان شهرهای دنیا با افزایش تقاضا برای آب شیرین و محدودیت منابع آب مواجه است. در این مقاله بازیافت و استفاده مجدد از پساب به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های مناسب و دارای تجارب موفق در زمینه مدیریت آب شهری در شهرهای مختلف دنیا، برای حل مشکل تأمین آب و دفع فاضلاب شهر تهران مطرح و اثرات اقتصادی و محیط زیستی آن به‌عنوان نتیجه بیان شد. در ابتدا پس از شناخت مصرف‌کنندگان عمده آب در شهر تهران، به بررسی کمیّت و کیفیت آب مورد نیاز آنها بر اساس استانداردهای موجود برای کاربری‌های متفاوت پرداخته شد و سپس منابع تأمین آب موجود شامل شبکه آبرسانی شهری (آب انتقالی از سدهای مجاور شهر)، آب زیرزمینی، روانابهای سطحی واقع در مسیل‌های اصلی داخل شهر و پساب خروجی از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، از لحاظ کمّی و کیفی مورد تحلیل قرارگرفت. پس از تعریف شبکه مصرف کننده- تولیدکننده برای شهر تهران، در مرحله اول امکان انتقال آب از یک تولید کننده به یک مصرف کننده از لحاظ کیفی در سه وضعیت 1- موجود،  2- بهبود یافته و 3- ایده‌آل مورد ارزیابی قرار گرفت. در مرحله دوم با توسعه یک مدل بهینه‌سازی خطی با هدف کمینه کردن هزینه‌ها، نحوه تأمین و تخصیص آب هر مصرف‌کننده (محل تأمین و میزان آبدهی) تعیین شد. با اجرای مدل می‌توان نتیجه گرفت که ارتقای عملکرد تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و کنترل کیفی روانابهای سطحی به‌منظور جایگزینی این دو منبع با آبهای زیرزمینی و آب انتقالی از سدهای اطراف، در مورد مصارفی که قابلیت استفاده از پساب تصفیه شده را دارند از جمله آبیاری پارکهای جنگلی و فضای سبز داخل شهر و همچنین صنایع، اثرات اقتصادی و محیط زیستی مثبتی به‌همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban Water Management Considering Reclaimed Wastewater and Runoff as a New Water Resource for City of Tehran, Iran

نویسندگان [English]

  • Abedeh Abdolghafoorian 1
  • Masoud Tajrishy 2
  • Ahmad Abrishamchi 3
1 Grad. Student, Dept. of Civil Eng., Sharif University of Technology, Tehran, Iran
2 Assoc. Prof., Dept. of Civil Eng., Sharif University of Technology, Tehran
3 Prof., Dept. of Civil Eng., Sharif University of Technology, Tehran
چکیده [English]

Tehran, the capital of Iran, like many megacities in the world is faced with increasing freshwater demand and water resources limitation due to the rapid growth of population. In this paper, water reuse and wastewater recycling are considered as a sustainable solution for water supply and wastewater management of Tehran. A linear programming optimization model with the object of cost minimization is used to allocate water between users and resources, concerning the water quantity and quality of each one. Ultimately the economic and environmental effects of this strategy will be presented as the conclusion of this study.
According to this study, improving wastewater treatment plants and control of water quality in canals and streams in order to substitute these two new resource for freshwater and groundwater have positive environmental and economic effects. The examples of environmental benefits are reducing pollution loads to receiving streams, adjusting increasing water demand and preventing groundwater level drawdown especially in the period of drought. In addition to the environmental benefits, although improving wastewater treatment plants and control of water quality in canals and streams need considerable investments, long usage of these two new recourses is more worthwhile.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water allocation
  • Reclaimed Wastewater
  • Tehran
  • Linear Programming Optimization
1- Tajrishy, M., and Abrishamchi, A. (2005). “Integrated approach to water and wastewater management for Tehran, Iran, Water Conservation, Reuse, and Recycling.” Proceedings of the Iranian-American Workshop, National Academies Press, Iran. (In Persian)
2- Ministry of Energy. (2008). South Tehran stormwater rehabilitation study, TWM/PCR-A-02, Iran. (In Persian).
3- Mulvihill, M.E., and Dracup, J.A. (1974). “Optimal timing and sizing of a conjunctive urban water supply and wastewater system with nonlinear programming.” J. of Water Resour. Res., 10(2), 171-175.
4- Schwartz, M., and Mays, L. (1983). “Models for water reuse and wastewater planning.” J. of Environ. Eng., 109(5), 1128-1147.
5- Vieira, J., and Lijklema, L. (1989). “Development and application of a model for regional water quality management.” J. of Water Resources, 23(6), 767-777.
6- Oron, G. (1996). “Management modeling of integrative wastewater treatment and reuse systems.” J. of Water Sci Tech., 33(10-11), 95-105.
7- Chu, J., Chen, J., Wang, C., and Fu, P. (2004). “Wastewater reuse potential analysis: Implications for China’s water resources management.” J. of Water Research, 38, 2746-2756.
8- Mohammadnegad, S., and Tajrishy, M. (1997). “Technical and economic evaluation of Tehran's wastwater treatment effluent for landscape irrigation.” Proceedings of the 2nd International Civil Engineering Conference, Sharif University of Technology, Iran. (In Persian)
9- Nasseri, S., and Mesdaghinia, A.R. (1992). “Feasibility of reclamation and reuse of effluent from metal and non metal industry in Tehran.” Hakim, 5(3), 195-200. (In Persian)
10- Torabian, A., and Motallebi, M. (2003). “Management plan for wastewater reuse- case study: Ekbatan district.” J. of Environmental Studies, 32, 57-62. (In Persian)
11- Mahvi, A.H., and Izanlou, H. (2004). “Feasibility of using electrical and chemical industrial wastewater effluent in Tehran.” J. of Hormozgan Medical, 31, 151-156. (In Persian)
12- Ministry of Energy. (2008). Water tariff for non household uses, Tehran (In Persian)
13- Ministry of Energy. (2008). Water tariff-delivered from the Dam Water, No. 48790/100, Tehran. (In Persian)
14- Ministry of Energy. (2008). Increasing energy price, Code: 2, No. 5009/100, Tehran. (In Persian)
15- Planning and Monitoring Organization. (2009). List of based unit cost of water distribution network, No. 72860/100 Tehran. (In Persian)