بررسی اثر مداخله‌ای پرسولفات پتاسیم و پراکسید هیدروژن در میزان اکسیژن مورد نیاز شیمیایی

نوع مقاله : یاداشت‌ فنی

نویسندگان

1 دانشیار گروه بهداشت محیط ، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکترای گروه بهداشت محیط، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار مؤسسه تحقیقات آب و انرژی، دانشگاه صنعتی شریف

4 استادیار گروه بهداشت محیط، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این تحقیق، اثر مداخله‌ای پرسولفات پتاسیم و پراکسید هیدروژن در آزمایش اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) در حضور رنگ راکتیو آبی 19 بررسی شد. آزمایش COD به طور گسترده برای تخمین میزان مواد آلی کربنه موجود در آب و فاضلاب استفاده می‌شود. این آزمایش می‌تواند تحت تأثیر عوامل مداخله‌گر معدنی نظیر کلراید، نیتریت، یون آهن 2 ظرفیتی و سولفید قرار گیرد. مزاحمت کلراید و نیتریت به ترتیب به وسیله سولفات جیوه و اسید سولفامیک پیشگیری می‌شود. تا به حال  به اثر مداخله‌ای پرسولفات و پراکسید هیدروژن در منابع استاندارد آزمایش‌های آب و فاضلاب اشاره‌ای نشده است. نتایج این مطالعه نشان داد که نمونه‌های فاقد مواد آلی در حضور غلظتهای متفاوت پرسولفات پتاسیم و پراکسید هیدروژن دارای مقادیر مختلفی از COD هستند. بنابراین توصیه می‌شود تا به اثر مداخله‌ای پرسولفات پتاسیم و پراکسید هیدروژن در آزمایش اکسیژن مورد نیاز شیمیایی توجه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interference of Potassium Persulphate and Hydrogen Peroxide in the COD Test

نویسندگان [English]

  • Abbas Rezaeei 1
  • Mohammad Taghi Ghaneian 2
  • Seyed Jamaleddin Hashemian 3
  • Gholamreza Mousavi 4
  • Ghader Ghanizadeh 2
1 Assoc. Prof. of Environmental Health, School of Medical of Sciences, Tarbiat Modares University
2 Ph.D. Student of Environmental Health, Tarbiat Modares University
3 Assist. Prof. of Institute of Water and Energy, Sharif University of Technology
4 Assist. Prof. of Environmental Health, School of Medical of Sciences, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

In this research, potassium persulphate and hydrogen peroxide were investigated for their interference in the chemical oxygen demand (COD) test in the presence of reactive blue 19 dye. The chemical oxygen demand (COD)test is widely used for the estimation of the organic carbon content of water and wastewater. The test is prone to disturbance by such inorganic substances as nitrite, chloride, ferrous ion, and sulfide. The interference of chloride and nitrite may be prevented by adding mercuric sulfate and sulphamic acid, respectively. However, the interferences of persulphate and hydrogen peroxide are not mentioned in references. This research was carried out to show how persulphate and hydrogen peroxide interfere with the COD analysis. Results showed that samples containing various concentration of K2S2O8 and with no organic substances H2O2 had different COD values. It is recommended that the interference of persulphate and hydrogen peroxide should be noticed when running the chemical oxygen demand tests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical Oxygen demand
  • Interfering Substances
  • Potassium Persulphate
  • Hydrogen peroxide
  • Reactive blue 19 Dye
1- APHA., AWWA., WPCF.(2005). Standard methods for examination of water and wastewater,  21st Ed., Washington, D.C.
2- Vaidya, B., Watson, S. W., Coldiron, S. J., and Porter, M. D. (1997). “Reduction of chloride ion interference in chemical oxygen demand (COD) determinations using bismuth-based adsorbents.” Analytica Chimica Acta,  357, (1-2), 167-175.
3- Belkin, S., Brenner, A., and Abeliovich, A. (1992). “Effect of inorganic constituents on chemical oxygen demand I. Bromides are unneutralizable by mercuric sulfate complexation.” Water Res., 26 (12), 1577-1581.
4- Belkin, S., Brenner, A., and Abeliovich, A. (1992). “Effect of inorganic constituents on chemical oxygen demand II. Organic carbon to halogen ratios determine halogen interference.” Water Res., 26 (12), 1582-1588.
5- Kurbus, T., Slokar, Y. M., and Marechal, A. M. (2002). “The study of the effects of the variables on H2O2/UV decoloration of vinylsulphone dye: part II.” Dyes Pigments, 54, 67-78.
6- Lee, Y. H., and Pavlostathis, S. G. (2004). “Decolorization and toxicity of reactive anthraquinone textile dyes under methanogenic conditions.” Water Res, 38 (7), 1838-1852.
7-Villanueva, S. F., and Martínez, S. S. (2007). “TiO2-assisted degradation of acid orange 7 textile dye under solar light.” Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 91, 1492-1495.
8- Aleboyeh, A., Aleboyeh, H., and Moussa, Y. (2003). “Critical effect of hydrogen peroxide in photochemical oxidative decolorization of dyes: Acid Orange 8, Acid Blue 74 and Methyl Orange.” Dyes Pigments., 57, 67-75.
9- Khan, E., and Subramania-Pillai, S. (2007). “Interferences contributed by leaching from filters on measurements of collective organic constituents.” Water Res., 41, 1841-1850.
10- Watts, R. J., and Dean Adams, V. (1983). “The elimination of sulfur dioxide interferencein the low level chemical oxygen demand analysis.” Water Res., 17(6), 715-718.