عملکرد بیولوژیکی راکتور چند محفظه بی‌هوازی در تصفیه شیرابه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- محیط زیست، دانشگاه شیراز

2 استادیار دانشکده مهندسی، بخش مهندسی راه و ساختمان، دانشگاه شیراز

3 استاد دانشکده مهندسی، بخش مهندسی راه و ساختمان، دانشگاه شیراز

چکیده

شیرابه محل دفن، یکی از آلوده‌ترین انواع فاضلاب می‌باشد که به دلیل استفاده وسیع از لندفیل‌های شهری برای دفع نهایی پسماندها، نگرانیهای بهداشتی و زیست‌محیطی فراوانی ایجاد کرده است. در این تحقیق، شیرابه محل دفن شیراز با موفقیت و با استفاده از راکتور ABR چهار محفظه‌ای با حجم 64 لیتر و زمان ماند هیدرولیکی 4 روز، مورد تصفیه بیولوژیکی قرار گرفت. راکتور در بارگذاری‌های آلی 1/2، 2، 3، 5 و 7/75 کیلوگرم COD بر مترمکعب در روز، به ترتیب 82/83، 85/19، 82/35، 82/22 و 80/12 درصد COD را تصفیه کرد. با نمونه‌گیری و انجام آزمایش‌ مشخص شد که فعالیت اسیدسازی در محفظه اول راکتور حداکثر بوده و کمترین میزان pH برابر با 6/54 در این محفظه اندازه‌گیری شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که میزان قلیاییت شیرابه در ABR به دلیل شکل‌گیری قلیاییت آمونیاکی افزایش یافته و به مقدار خروجی حداکثر 6291 میلی‌گرم در لیتر (برحسب کربنات کلسیم) در بارگذاری آلی 7/75 کیلوگرم COD بر مترمکعب در روز رسید. در این تحقیق، خصوصیات هیدرودینامیکی و قابلیت بیولوژیکی راکتور چند محفظه بی‌هوازی (ABR) نیز مورد بررسی قرار گرفت. با انجام آزمایش‌های توزیع زمان ماند (RTD) به روش پله‌ای بر روی راکتور، پس از رسم نمودار و مقایسه آزمایش با مدل نظری، نتایج نشان داد که تعداد راکتورهای CFSTR متوالی مدل، برابر با تعداد محفظه‌های ABR می‌باشد(N=4).
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance of Anaerobic Baffled Reactor (ABR) in Landfill Leachate Treatment

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza Mohtashami 1
  • Ayob Karimie Jashnie 2
  • Naser Taleb Bidokhti 3
1 M.Sc. Student, Department of Civil Eng., Shiraz University
2 Assistant Professor, Department of Civil Eng., Shiraz University
3 Professor, Department of Civil Eng., Shiraz University
چکیده [English]

Landfill leachate is one of the most contaminated wastewaters. Because of the widespread use of municipal landfills for final disposal of solid waste, there is an increasing concern over their public health and environmental hazards. In this study, the landfill leachate of city of Shiraz was successfully treated using an ABR system of 4 compartments with a capacity of 64 litters volume and a hydraulic retention time of 4 days. COD removal efficiencies of 82.38, 85.19, 82.53, 82.22, and 80.12 per cent were achieved for organic loading rates (OLR) of 1.2, 2, 3, 5, and 7.75 kg COD/m3/day, respectively. Sampling and test results revealed that the highest activity of acidogenesis bacteria belonged to the 1st compartment with the least amount of pH=6.54. It was shown that due to the formation of ammonia alkalinity in the reactor, there was a slight increase in the alkalinity of leachate with the maximum effluent amount of 6291 mg/l (as CaCO3)  in OLR=7.75 kg COD/m3/day. In this study, hydrodynamic characteristics and biological performance of an anaerobic baffled reactor (ABR) was also investigated. Residence time distribution (RTD) test with step input method was carried out on ABR. According to the graphs and theoretical model results, the number of CFSTRs was equal to the number of the ABR compartments (N=4).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anaerobic Baffled Reactor
  • Landfill Leachate
  • Residence time distribution
  • Step Tracer
  • Biological Treatment
1- Barber, W. P., and Stuckey, D. C. (1999). “The use of the anaerobic baffled reactor (ABR) for wastewater treatment: a review.” J. Wat. Res., 33, 1559-1578.
2- McCarty, P. L. (1981). “One hundred years of anaerobic treatment digestion.” J. Anaerobic Digestion, 1, 3-21.
3- Kennedy, K., and Barriault, M. (2005). “Effect of recycle on treatment of aircraft de-icing fluid in an anaerobic baffled reactor.” J. Water SA., 31(3), 377-384.
4- Boopathy, R. (1998). “Biological treatment of swine waste using anaerobic baffled reactor.” J. Bioresource Technology, 64, 1-6.
5- Grover, R., Marwaha, S. S., and Kennedy, J. F. (1999). “Studies on the use of an anaerobic baffled reactor for the continuous anaerobic digestion of pulp and paper mill black liquors.” J. Process Biochemistry, 34, 653-657.
6- Baloch, M. I., Akunna, J. C., and Collier, P. J. (2007). “The performance of a phase separated granular bed bioreactor treating brewery wastewater.” J. Bioresource Technology, 98, 1849-1855.
7- Qasim, S. R., and Chiang, W. (1994). Sanitary landfill leachate, Technomic publishing Co Inc., Lancaster Pennsylvania.
8- Kurniawan, T. A., Lo, W., and Chan, G. Y. (2006). “Physico-chemical treatment for removal of recalcitrant contaminants from landfill leachate.” J. Hazardous Materials, B129, 80-100.
9- Ehrig, H. J. (1984) “Treatment of sanitary landfill leachate: biological treatment.” J. Waste Manage. Res., 2, 131-152.
10- Lo, I. M. C. (1996). “Characteristics and treatment of leachates from domestic landfills.” J. Environ. Int., 22, 433-442.
11- Harmsen, J. (1983). “Identification of organic compounds in leachate from a waste.” J. Water Res., 17, 699-705.
12- Ozturk, I., Altinbas, M., Koyunco, I., Arikan, O., and Gomec-Yangin, C. (2003). “Advanced physico-chemical treatment experiences on young municipal landfill leachates.” J. Waste Management, 23, 441-446.
13- Ettala, M. (1998). “Full-scale leachate treatment using new evaporation technology.” J. Practice Periodical of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste Management, ASCE, 17112, 86-87.
14- Visvanathan, C., Choudhary, M. K., Montalbo, M. T., and Jegatheesan, V. (2007). “Landfill leachate treatment using thermophilic membrane bioreactor.” J. Desalination, 204, 8-16.
15- Kennedy, K. J., and Lentz, E. M. (2000). “Treatment of landfill leachate using sequencing batch and continuous flow upflow anaerobic baffled reactor (UASB) reactors.” J. Water Res., 34(14)
, 3640-3656.
16- Levenspiel, O. (1999). Chemical reaction engineering, 3rd Ed., Wiley, NJ.
17- APHA, AWWA, WEF. (2005). Standard methods for the examination of water and wastewater, 21st Ed., Washington, D.C.
18-Wang, B., and Shen, Y. (2000). “Performance of an anaerobic baffled reactor as a hydrolysis-acidogenesis unit in treating landfill leachate mixed with municipal sewage. ” J. Water Science and Technology, 42(12), 115-121.