بررسی امکان پرورش گلها و ماهیهای زینتی با روش آکواپونیکس در پساب تصفیه‌خانه فاضلاب بوشهر در مقیاس پایلوت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و پژوهشهای دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

چکیده

در این آزمایش از 24 گونه گل زینتی به صورت آکواپونیکس و 10 گونه ماهی زینتی برای پرورش استفاده شد. هدف از اجرای این طرح استفاده هر چه بیشتر و بهتر از فاضلاب شهری است تا به طریقی بتوانیم این نوع آبهای زائد را وارد چرخه اقتصادی کنیم. به علاوه با تصفیه زیستی این نوع آبها، میزان بار آلودگی آبهای دریایی منطقه نیز کاهش خواهد یافت. در این بررسی ویژگیهای شیمیایی آب حوضچه‌های گلها و ماهیهای زینتی مانند هدایت الکتریکی، دمای آب، اکسیژن محلول، pH آب و کل جامدات محلول به صورت روزانه اندازه‌گیری شد. ویژگیهای دیگر مانند شوری، نیتریت، نیترات، آمونیاک، کل جامدات معلق، کلرید، سولفات، آهن، پتاسیم، کربنات و .... به صورت ماهانه اندازه‌گیری شد. در نهایت مشخص گردید که بهترین ماندگاری برای گلهای زینتی متعلق به شاهپسند، لوز، کونوکارپوس، بنجامین ابلق و فینیکس است. در مورد ماهیهای زینتی نیز که وضعیت بهتری نسبت به گلها از خود نشان دادند. بیشترین رشد متعلق به پیرانای شکم قرمز و جونیت بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Ornamental Flowers and Fishes Breeding in Bushehr Urban Wastewater Using a Pilot Scale Aquaponic System

نویسنده [English]

  • Ali Agharokh
Faculty Member, Center for Studies and Research University of Khalij-e-Fars, Bushehr
چکیده [English]

In this study, 24 species of aquaponically grown ornamental flowers and 10 fish species were used. The purpose of the study was to put urban wastewater into economic use in an attempt to reduce contaminate loads in coastal waters through biological treatment. Certain chemical parameters of pond water such as EC, temperature, DO, pH and TDS were measured on a daily basis while parameters such as salinity, nitrate, nitrite, ammonia, TSS, chloride, sulphate, potassium, carbonate, etc. were measured on a monthly basis. It was found that Petunia hybrida, Verbena hybrida, Ficus sp., Phinix sp., and Conokarpus sp. as the ornamental flowers and Serresalmus natlerei and Junit sp. in the ornamental fish group had the highest adaptability to life and growth in urban wastewater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flower
  • fish
  • Urban Wastewater
  • Aquaponic
1- رونقی، ع.، و مفتون، م. (1382). هیدروپنیک، دانشگاه شیراز.
2- تولایی، م. )1380 (. هایدروپونیک ، آموزش کشاورزی.
3- صفاری، م. (1380) . استفاده از پساب شهری در آبیاری روناس، اولین کنفرانس بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب، تهران.
4- پنداشته، ع.، فوجی، م.، و فلاح، ف. ( 1383 (. طرح سیستم تصفیه فاضلاب در مناطق روستایی با جمعیت بالا، پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی، تهران.
5- Lennard, W. A., and Leonard, B. V. (2006 ). “A comprison of three different hydroponic sub-systems.” Australia Journal of Aquaculture International, 14, 539- 550.
6- Rakocy, J. E., Bailey, D. S., Shultz, R. C., and Thoman , E. S. (1997 ). Update on Tilapia and vegetable production in the UVI aquaponic system, web site of Virigin Islands University, USA.
7- Hogen, J. D., Murray, E. E., and Hharrison, M. A. (2006). Ethylene production as an indicator of stress conditions in hydroponically – grown strawberri , Marshal University, USA.
8- Sheikh, B. A. (2002). “Hydroponics , key to sustain agriculture in water stressed and urban environment.Pak. J. Agril. Eng. Vet. Sc., 22(2)
9- APHA, AWWA, and WPCF. (1995). Standard method for the examination of water and wastewater, 19th Ed., Washington, D.C