مقایسه کارآیی عصاره دانه مورینگا اولیفرا و پلی آلومینیم کلراید در حذف کدورت آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 دانشجوی دکترای بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 دانشیار گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

4 عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

فرآیندهای انعقاد و لخته‌سازی از مهم‌ترین فرآیندها در تصفیه‌‌خانه‌های آب می‌باشند. در ایران برای فرآیند انعقاد از نمکهای فلزی سولفات آلومینیم و کلرید فریک استفاده می‌گردد. در طی سالهای اخیر از ماده منعقد کننده پلی‌آلومینیم کلراید در تصفیه‌خانة آب بابا شیخعلی استفاده می‌گردد. استفاده از منعقد کننده‌های سنتزی از لحاظ جنبه‌های بهداشتی و هزینه‌های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مقرون به صرفه نمی‌باشد. هدف از این مطالعه مقایسه کارآیی دو منعقد‌کننده پلی آلومینیم کلراید و عصاره دانه مورینگا اولیفرا به عنوان مهم‌ترین منعقد کننده طبیعی شناخته شده، می‌باشد. مورینگا اولیفرا در مناطق جنوبی کشور ایران به گز روغنی معروف است. یک گونه از این درخت به نام مورینگا پرجنریا (خار عروس) بومی کشور ایران است. این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی بر روی آب مقطر حاوی کدورت مصنوعی کائولین انجام گردید. آزمایش‌ها در چهار محدوده کدورت 10، 50، 500، و NTU 1000 و چهار محدوده pH، 5 ، 6 ، 7 و 8 با استفاده از دستگاه جار انجام گردید. عصاره دانه مورینگا اولیفرا در غلظت بهینه 30-10 میلی‌گرم بر لیتر و pH بهینه برابر با 8-6 به ترتیب قادر به حذف 55، 89، 97 و 98 درصد کدورتهای فوق می‌باشد. پلی آلومینیم کلراید در غلظت بهینه‌30-20 میلی‌گرم بر لیتر و pH بهینه برابر با 8 قادر به حذف 89 ، 95 ، 98 و 99 درصد از کدورتهای فوق می‌باشد. عصاره دانه مورینگا اولیفرا تأثیر اندکی بر pH دارد و در حذف کدورتهای بالا نسبت به کدورتهای پایین کارآیی بیشتری دارد. کارآیی پلی آلومینیم با کاهشpH کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Water Turbidity Removal Efficiencies of Moringa oleifera Seed Extract and Poly-aluminum Chloride

نویسندگان [English]

  • Bijan Bina 1
  • Abbas Shasavani 2
  • Gholamreza Asghare 3
  • Akbar Hasanzade 4
1 Professor of Environmental Health, Isfahan University of Medical Sciences
2 PhD Student of Environmental Health, Tehran University of Medical Sciences
3 Assoc. Prof. of Pharmacology, Isfahan University of Medical Sciences
4 Faculty Member, Department of Environmental Health, Isfahan University of Medical Sciences
چکیده [English]

 Coagulation and flocculation are essential processes in water treatment plants. Metal salts such as aluminum sulphate and ferric chloride are commonly used in the coagulation process in Iran. Poly-aluminum chloride (PAC) has been used recently in Baba-Sheykhali Water Treatment Plant in Isfahan. Synthetic coagulants have health problems associated with them and are additionally uneconomical for use in developing countries. In this study, PAC and Moringa oleifera seed extract were compared for their efficiency as coagulants. Moringa oleifera, locally called “oil gaz” in Iran, grows in southern parts of Iran. One variety of this tree, Moringa progeria, is indigenous to Iran. For the purposes of this study, lab experiments were performed using distilled water containing synthetic caoline. Four turbidity levels of 10, 50, 500, and1000 (NTU) and four pH levels of 5, 6, 7, and 8 were used for the jar test. It was found that oleifera seed extract was capable of removing 98, 97, 89, and 55% of the turbidity in the four experiments at optimum concentration levels of 10-30 (mg/l) for all four pH levels of 6 to 8, respectively. PAC, in contrast, removed 99, 98, 95, and 89% of the turbidity at optimum concentrations of 20-30 (mg/l) for a pH level of 8. The results indicate that Moringa oleifera seed extract has little effect on pH level and enjoys higher removal efficiency for higher turbidity levels. Reducing pH level decreased PAC turbidity removal efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turbidity
  • Moringa oleifera
  • PAC
  • Coagulation
  • flocculation
1-Kebreab, A. G. (2004). “Moringa seed and pumice as alternative natural materials for drinking water treatment.”KTHLandand Water Resources Engineering Univ., TRITA.LWR PhD THESIS 1013.
2- مصطفی پور، ف. (1384). حذف ارسنیک وآلومینیم در آب آشامیدنی با استفاده از فرآیند DAF. پایان نامه دکترای بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
3- Muyibi, M.S., and Akif, M.S.(2003). “Treatment of surface water with Moringa oleifera seed extract and alum-acomparative study using a pilot scale water treatment plant.” J. Env. Studies, 60(6) , 617-626.
4- Okuda, T., and Bass, A.U. (1999). “Improvement of exteraction method of coagulation  active component from Moringa oleifera seed.” Wat. Res., 33 (15) , 3373 -3378.
5- Katayon, S., Megat Mohd Noor, M.J., Asma, M., Abdul Ghani, L.A., Thamer, A.M., Azni, I., Ahmad, J. Khor, B.C., and Suleyman, A.M. (2006). “Effects of storage condition of Moringa oleifera seeds on its performance in coagulation. ” Bio. Technology, 97(13), 1455-1460.
6-عظیمی، ع.ا.، و زمان زاده، م.ز. )1383). تصفیه آبهای سطحی در کشور های در حال توسعه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 92-100.
7- Zhang, J., Zhang, F., Luo, Y., and Yang, H.(2006). “A preliminary study on cactus as coagulant in water treatment.” Process Biochemistry, 41(3), 730-733.
8- Diaz, A, Rincon, N., Escorichuela, A., and Fernandez, N. (1999). “A preliminary evaluation of turbidity removal by natural coagulants indigeneous to Venezuela.” Process Biochemistery, 35, 391-395.
 9-مظفریان، و. )1375). فرهنگ نامهای گیاهان دارویی، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران ، 353-354.
10- Anselme, N., and Narasish, K.S. (1998). “Quality of water treated by coagulation using Moringa oleifera seeds.” Wat. Res., 32 (3), 781-791.
11- وکیلی، ب. (1376). استفاده از گیاهان دارویی به عنوان پلی الکترولیت های طبیعی در فرآیند تصفیه آب ومقایسه آنها با پلی الکترولیت مصنوعی از نظر کارآیی و اقتصادی. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .
12- Martin, L. (2004). “The Moringa tree.” Echo technical note, <www.xc.org/echo/the moringa>, (Nov. 11, 2006).
13- Lilliehook, H. (2005). “Use of sand filtration on river water floculater with Moringa oleifera.” Master thesis,LuleaUniversity, Department of civil and environmental engineering.
14-Muyibi, S.A., and Euion, L.M. (1995). “Moringa oleifera seeds for softening hard water.” J. Water Res., 29 (4), 1099-1105.
15-Lipipun, V. (2003). “Efficacy of thai medicinal plant extracts against herps simplex virus type1 infection in vitro and in vivo.” Antiviral Research, 60(3), 175-180.
16-Caceres, A. (1991). “Pharmacologicl properties of Moringa oleifera preliminary screening for antimicrobial activity.” J. Ethnopharmacol, 33, 213-220.
17- Warhurst, A.M., Mc Connachie, G.L. and Pollard, S.J.T. (1999). “The production of activited carbon for water treatment in Malawifrom the waste seed husks of Moringa oleifera.” Wat. Sci. Technology, 34, 177-184.
18- Okuda, T., Bass, A.U., Nishijima, W., and Okada, M. (2001). “Isolation and characterization of coagulant extracted from Moringa oleifera seed by salt olution.”Wat. Res., 35 (2), 405-410.
19- شرکت شیمیایی تصفیه تهران. )1384). استفاده از پلی آلومینیم کلراید در تصفیه آب و فاضلاب، سهامی خاص.
20- Shanawaz, S., Yeomin, Y., Gray, A., and Jaekyng, Y. (2004). “Determining effectiveness of conventional and coagulants through effective characterization schemes.” J. Chemosphere , 57, 1115-1122.
21- Mccurdy, K., Carlson, K., and Gregory, D.(2004). “Floc morphology and cyclic shearing recovery comparison of alum and polyaluminium chloride coagulants.” Wat. Res., 38, 486-494.
22- قره چاهی، ع. (1380) . کاربرد پلی آلومینیم کلراید در تصفیه آب آشامیدنی، تحقیقات علمی کاربردی تصفیه خانه آب اصفهان، انتشارات وزارت نیرو، 30-40.
23- Peter, G., and Fisher, S. (2001). “Using polyaluminium coagulants in water treatment.” Proc., Water Industry Operators Association,Australia.
24- Folkard, G.K., and Sutherland, J. (2004). “Water  clarification using Moringa oleifera seed coagulant.” <http://www.lboro.ac.uk/well/resources/technical-briefs. pdf>, (Nov., 11, 2006).