مصاحبه با آقای دکتر مسعود تجریشی ( معاون پژوهشی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف)

نوع مقاله : مصاحبه و گفت و گو

10.22093/wwj.2000.175694

عنوان مقاله [English]

Interview with Dr. Masoud Tajrishi (Deputy Research Assistant, Faculty of Civil Engineering, Sharif University of Technology)