مصاحبه با آقای دکتر گودرز احمدی ( استاد دانشگاه گرافسون آمریکا)

نوع مقاله : مصاحبه و گفت و گو

10.22093/wwj.1999.174744

عنوان مقاله [English]

Interview with Dr. Goudarz Ahmadi (Professor at Grafton University, USA)