مصاحبه با آقای دکتر عظیمی ( معاونت پژوهشی آموزشی شرکت خدمت مهندسی آب و فاضلاب کشور)

نوع مقاله : مصاحبه و گفت و گو

10.22093/wwj.1991.173305

عنوان مقاله [English]

Interview with Mr. Dr. Azimi (Deputy for Research and Education of the country's Water and Wastewater Engineering Service Company)