تبیین رفتارهای صرفه‌جویی در مصرف آب به کمک تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده توسعه‌یافته (مطالعه موردی شهر اصفهان)

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 دکترا، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

4 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

5 دکترا، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

اگرچه تشویق خانوارها به پذیرش رفتارهای حفاظت از آب، به‌عنوان یک استراتژی مؤثر در تأمین آب پایدار، توجه مدیریت تقاضای آب را به خود جلب کرده، اما موفقیت در چنین سیاست‌هایی به پذیرش داوطلبانه افراد وابسته است. با توجه به نقش مهم روانشناسی در تبیین رفتار انسان، این پژوهش به بررسی عوامل اساسی اجتماعی- روانشناختی مؤثر بر پذیرش رفتارهای حفاظت از آب خانگی و چگونگی تبیین این رفتارها به‌کمک توسعه تئوری رفتار، برنامه‌ریزی شده و با اضافه کردن متغیر عادت، به مدل اصلی این تئوری پرداخت. در این پژوهش که صرفاً بر روی رفتارهای صرفه‌جویی در مصرف آب (حفاظت رفتاری) متمرکز بود، 343 نفر از شهروندان شهر اصفهان شرکت کردند. در این راستا، یک پژوهش پیمایشی به کمک یک پرسش‌نامه ساختاریافته به‌عنوان ابزار پژوهش، انجام و از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری نیز برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که با اضافه کردن متغیر عادت به تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده، مدل توسعه‌یافته قادر است به‌ترتیب 75 و 51 درصد از واریانس تمایل به انجام رفتارهای صرفه‌جویی در مصرف آب و نیز رفتارهای صرفه‌جویی در مصرف آب را پیش‌بینی کند. بر اساس یافته‌ها، متغیرهای نگرش و کنترل رفتاری درک‌ شده، رابطه مثبت معنی‌داری با تمایل داشتند که از این بین نگرش، دارای بیشترین قدرت پیش‌بینی تمایل به انجام رفتارهای حفاظت از آب خانگی بود. علاوه بر این، متغیرهای عادت و تمایل، رابطه مثبت معنی‌داری با رفتارهای صرفه‌جویی در مصرف آب داشتند که متغیر عادت، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده رفتار بود. این در حالی است که متغیر هنجار ذهنی، بر تمایل و متغیر کنترل رفتاری درک ‌شده، بر رفتار تأثیر معنی‌داری نداشت. در نهایت، به سیاست‌گذاران پیشنهاد می‌شود که کمپین‌های آگاهی‌بخشی و آموزشی با هدف (1) ایجاد نگرش مثبت نسبت به رفتارهای حفاظت از آب در میان خانوارها، (2) افزایش خودکارآمدی و اعتماد‌به‌نفس آنها در انجام این‌گونه رفتارها و (3) بهبود و یا تغییر عادات رفتاری حفاظت از آب آنها، طراحی و پیاده‌سازی کنند تا بتوانند تمایلات و رفتارهای حفاظت از آب را در بین خانوارها ارتقا بخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Water Curtailment Behaviors Using the Extended Theory of Planned Behavior (Case Study of Isfahan)

نویسندگان [English]

 • Seyyed Ahmadreza Shahangian 1
 • Massoud Tabesh 2
 • Masoud Yazdanpanah 3
 • Mohammad Amin Raoof 4
 • Tahere Zobeidi 5
1 PhD., School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Prof., School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assoc. Prof., Dept. of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agricultural Sciences and Natural Resources, University of Khuzestan, Mollasani, Iran
4 MSc., Dept. of Civil Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
5 PhD., Dept. of Agricultural Extension, Communication and Rural Development, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Encouraging households to adopt residential water conservation behaviors, as an efficient strategy for sustainable water supply, has caught the attention of water demand management. However, the success of such policies depends on the voluntary acceptance of these measures by urban households. Considering the important role of psychology in explaining human behavior, the present research explored the key socio-psychological factors underlying the household adoption of WCBs and how these behaviors can be explained by expanding the theory of planned behavior via adding the habit variable to the TPB’s main model. In the current study, which focuses solely on water curtailment behaviors (behavioral conservation), 343 Isfahan citizens participated. In this regard, a cross-sectional survey was conducted using a structured questionnaire, as a research instrument, and the structural equation modeling method was also applied for data analysis. The results revealed that, by adding the habit variable to the TPB's main model, the extended model can predict 75% and 51% in the variance of intention to adopt water curtailment behaviors and water curtailment behaviors, respectively. Based on the findings, the attitude and perceived behavioral control variables had a significant positive relationship with intention, whereby attitude had the most predictive power of intention to adopt water curtailment behaviors. Moreover, the habit and intention variables were significantly and positively related to water curtailment behaviors, of which habit was the most important determinant of behavior. However, subjective norm had no significant relationship with intention, and perceived behavioral control was not significantly related to behavior. Finally, policymakers are advised to develop and implement awareness-raising and education campaigns aimed at (1) creating positive attitude toward WCBs among urban households, (2) increasing their self-efficacy and self-confidence in performing these actions, and (3) improving and/or changing their water conservation habits in order to improve WCBs among urban households.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Water Conservation
 • Theory of Planned Behavior
 • Habit
 • Structural Equation Modeling
 • Environmental Psychology
 • Water Demand Management
Addo, I. B., Thoms, M. C. & Parsons, M. 2018. Barriers and drivers of household water-conservation behavior: a profiling approach. Water, 10, 1794.
Ajzen, I. 1985. From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior. In: Kuhl, J., Beckmann, J., Action Control: from Cognition to Behavior. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Germany.
Ajzen, I. 1991. The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211.
Ajzen, I. 2002. Constructing a TPB questionnaire: conceptual and methodological considerations. Brief Description of the Theory of Planned Behavior, 1-14.
Ajzen, I. & Driver, B. L. 1992. Application of the theory of planned behavior to leisure choice. Journal of Leisure Research, 24(3), 207-224.
Alvarado Espejo, J. M., Torres Ontaneda, W. I., Aguirre Padilla, N. I. & Ochoa-Moreno, W. S. 2021. Water saving practices conditioned by socioeconomic factors: a case study of ecuadorian households. Journal of Environmental Management, 293, 112818.
Baktiyari, N., Zanganeh, Y., Taghvai, M. & Zanganeh, M. 2020. Study of spatial pattern of domestic water consumption in Isfahan and analysis of socio-cultural factors affecting on it. Human Geography Research, 52(2), 515-531. (In Persian)
Beran, T. N. & Violato, C. 2010. Structural equation modeling in medical research: a primer. BMC Research Notes, 3, 267.
Çakır Yıldırım, B. & Karaarslan Semiz, G. 2019. Future teachers’ sustainable water consumption behavior: a test of the value-belief-norm theory. Sustainability, 11, 1558.
Chang, G. 2013. Factors influencing water conservation behavior among urban residents in China's arid areas. Water Policy, 15, 691-704.
Clark, W. A. & Finley, J. C. 2007. Determinants of water conservation intention in Blagoevgrad, Bulgaria. Society and Natural Resources, 20(7), 613-627.
Dadvar, A., Mahapatra, K. & Forss, J. 2021. Water use behavior in a multicultural urban area in Sweden. Sustainability, 13(15), 8603.
Dash, G. & Paul, J. 2021. CB-SEM vs PLS-SEM methods for research in social sciences and technology forecasting. Technological Forecasting and Social Change, 173, 121092.
Dolnicar, S., Hurlimann, A. & Grün, B. 2012. Water conservation behavior in Australia. Journal of Environmental Management, 105, 44-52.
Fielding, K. S., Russell, S., Spinks, A. & Mankad, A. 2012. Determinants of household water conservation: the role of demographic, infrastructure, behavior, and psychosocial variables. Water Resources Research, 48(10).
Fishbein, M. & Ajzen, I. 1975. Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research. Addison-Wesley, Reading, MA, USA.
Fornell, C. & Larcker, D. F. 1981. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18, 39-50.
Gao, L., Wang, S., Li, J. & Li, H. 2017. Application of the extended theory of planned behavior to understand individual’s energy saving behavior in workplaces. Resources, Conservation and Recycling, 127, 107-113.
Gilbertson, M., Hurlimann, A. & Dolnicar, S. 2011. Does water context influence behaviour and attitudes to water conservation? Australasian Journal of Environmental Management, 18(1), 47-60.
Gregory, G. D. & Leo, M. D. 2003. Repeated behavior and environmental psychology: the role of personal involvement and habit formation in explaining water consumption. Journal of Applied Social Psychology, 33(6), 1261-1296.
Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M. & Sarstedt, M. 2017. A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), 2nd ed. Sage publications, Los Angeles, United States.
Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L. & Black, W. C. 1998. Multivariate Data Analysis, 5th ed. Prentice-Hall. Upper Saddle River, NJ, USA.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. 2010. Multivariate Data Analysis, 7th ed. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, USA.
Hurlimann, A., Dolnicar, S. & Meyer, P. 2009. Understanding behaviour to inform water supply management in developed nations – a review of literature, conceptual model and research agenda. Journal of Environmental Management, 91(1), 47-56.
Jorgensen, B., Graymore, M. & O'Toole, K. 2009. Household water use behavior: an integrated model. Journal of Environmental Management, 91(1), 227-236.
Kasargodu Anebagilu, P., Dietrich, J., Prado-Stuardo, L., Morales, B., Winter, E. & Arumi, J. L. 2021. Application of the theory of planned behavior with agent-based modeling for sustainable management of vegetative filter strips. Journal of Environmental Management, 284, 112014.
Kline, R. B. 2015. Principles and Practice of Structural Equation Modeling, 3rd ed. Guilford Press, New York, USA.
Klöckner, C. A. 2013. A comprehensive model of the psychology of environmental behaviour-a meta-analysis. Global Environmental Change, 23(5), 1028-1038.
Koutiva, I. & Makropoulos, C. 2016. Modelling domestic water demand: an agent based approach. Environmental Modelling and Software, 79, 35-54.
Lam, S. P. 1999. Predicting intentions to conserve water from the theory of planned behavior, perceived moral obligation, and perceived water right. Journal of Applied Social Psychology, 29(5), 1058-1071.
Lam, S. P. 2006. Predicting intention to save water: theory of planned behavior, response efficacy, vulnerability, and perceived efficiency of alternative solutions. Journal of Applied Social Psychology, 36(11), 2803-2824.
Lee, M. & Tansel, B. 2013. Water conservation quantities vs customer opinion and satisfaction with water efficient appliances in Miami, Florida. Journal of Environmental Management, 128, 683-689.
Ma, T., Sun, S., Fu, G., Hall, J.W., Ni, Y., He, L., et al. 2020. Pollution exacerbates China’s water scarcity and its regional inequality. Nature Communications, 11(1), 650.
Martínez-Espiñeira, R. & García-Valiñas, M. Á. 2013. Adopting versus adapting: adoption of water-saving technology versus water conservation habits in Spain. International Journal of Water Resources Development, 29(3), 400-414.
Millock, K. & Nauges, C. 2010. Household adoption of water-efficient equipment: the role of socio-economic factors, environmental attitudes and policy. Environmental and Resource Economics, 46(4), 539-565.
Pouladi, P., Afshar, A., Afshar, M. H., Molajou, A. & Farahmand, H. 2019. Agent-based socio-hydrological modeling for restoration of Urmia lake: application of theory of planned behavior. Journal of Hydrology, 576, 736-748.
Ramsey, E., Berglund, E. Z. & Goyal, R. 2017. The impact of demographic factors, beliefs, and social influences on residential water consumption and implications for non-price policies in Urban India. Water, 9(11), 844.
Russell, S. & Fielding, K. 2010. Water demand management research: a psychological perspective. Water Resources Research, 46(5), 149.
Russell, S. V. & Knoeri, C. 2020. Exploring the psychosocial and behavioural determinants of household water conservation and intention. International Journal of Water Resources Development, 36(6), 940-955.
Schumacker, R. E. & Lomax, R. G. 2004. A Beginner's Guide to Structural Equation Modeling. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey, USA.
Shahangian, S. A., Tabesh, M., Yazdanpanah, M. & Zobeidi, T. 2021a. Comparison of psychological factors effects on residential water curtailment behaviors and water-efficiency behaviors; case study of Tehran, Iran. Iran-Water Resources Research, 16(4), 31-46. (In Persian)
Shahangian, S. A., Tabesh, M. & Yazdanpanah, M. 2021b. How can socio-psychological factors be related to water-efficiency intention and behaviors among Iranian residential water consumers? Journal of Environmental Management, 288, 112466.
Shahangian, S. A., Tabesh, M. & Yazdanpanah, M. 2021c. Psychosocial determinants of household adoption of water-efficiency behaviors in Tehran capital, Iran: application of the social cognitive theory. Urban Climate, 39, 100935.
Shahangian, S. A., Tabesh, M., Yazdanpanah, M. & Zobeidi, T. 2021d. The use of social cognitive theory to explore urban household's water conservation behaviours. The Virtual Conference of AQUA≈ 360: Water for All - Emerging Issues and Innovations, University of Exeter, United Kingdom.
Shahangian, S. A., Tabesh, M., Yazdanpanah, M., Zobeidi, T. & Raoof, M. A. 2022. Promoting the adoption of residential water conservation behaviors as a preventive policy to sustainable urban water management. Journal of Environmental Management, 313, 115005.
Si, H., Duan, X., Zhang, W., Su, Y. & Wu, G. 2022. Are you a water saver? discovering people's water-saving intention by extending the theory of planned behavior. Journal of Environmental Management, 311, 114848.
Tajeri Moghadam, M., Raheli, H., Zarifian, S. & Yazdanpanah, M. 2020. The power of the health belief model (HBM) to predict water demand management: a case study of farmers’ water conservation in Iran. Journal of Environmental Management, 263, 110388.
Trumbo, C. W. & O'Keefe, G. J. 2001. Intention to conserve water: environmental values, planned behavior, and information effects. a comparison of three communities sharing a watershed. Society and Natural Resources, 14(10), 889-899.
Trumbo, C. W. & O'Keefe, G. J. 2005. Intention to conserve water: environmental values, reasoned action and information effects across time. Society and Natural Resources, 18(6), 573-585.
Willis, R. M., Stewart, R. A., Panuwatwanich, K., Williams, P. R. & Hollingsworth, A. L. 2011. Quantifying the influence of environmental and water conservation attitudes on household end use water consumption. Journal of Environmental Management, 92(8), 1996-2009.
Wolters, E. A. 2014. Attitude–behavior consistency in household water consumption. The Social Science Journal, 51(3), 455-463.
Yazdanpanah, M., Hayati, D., Hochrainer-Stigler, S. & Zamani, G. H. 2014. Understanding farmers' intention and behavior regarding water conservation in the Middle-East and North Africa: a case study in Iran. Journal of Environmental Management, 135, 63-72.
Yazdanpanah, M., Feyzabad, F. R., Forouzani, M., Mohammadzadeh, S. & Burton, R. J. 2015a. Predicting farmers’ water conservation goals and behavior in Iran: a test of social cognitive theory. Land Use Policy, 47, 401-407.
Yazdanpanah, M., Forouzani, M., Abdeshahi, A. & Jafari, A. 2016. Investigating the effect of moral norm and self-identity on the intention toward water conservation among Iranian young adults. Water Policy, 18(1), 73-90.
Yazdanpanah, M., Komendantova, N. & Ardestani, R. S. 2015b. Governance of energy transition in Iran: investigating public acceptance and willingness to use renewable energy sources through socio-psychological model. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 45, 565-573.
Zhu, J., Zhao, X., Zhu, T. & Li, L. 2021. Which factors determine students’ water-saving behaviors? evidence from China colleges. Urban Water Journal, 18(10), 860-872.
Zucchinelli, M., Spinelli, R., Corrado, S. & Lamastra, L. 2021. Evaluation of the influence on water consumption and water scarcity of different healthy diet scenarios. Journal of Environmental Management, 291, 112687.