توسعه ساخت غشای اولترافیلتراسیون کامپوزیت پلیمر پلی وینیلیدین فلوراید با نانوذرات مس (II) اکسید (PVDF/CuO) به‌منظور تصفیه فاضلاب شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه آب، فاضلاب و محیط‌زیست، دانشکده عمران، آب و مهندسی محیط‌زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه آب، فاضلاب و محیط‌زیست، دانشکده عمران، آب و مهندسی محیط‌زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز آب و فاضلاب، موسسه تحقیقات آب، تهران، ایران

چکیده

گرفتگی بیولوژیکی در غشاهای اولترافیلتراسیون پلیمری یکی از معضلات اساسی فرایندهای غشایی است. در این راستا، نانوذرات CuO با ویژگی‌هایی مانند مقاومت زیاد در برابر عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و همچنین خواص ضدباکتریایی می‌تواند به‌‌عنوان یکی از افزودنی‌های مؤثر در ساخت غشاهای اولترافیلتراسیون کامپوزیتی و کاهش پدیده گرفتی بیولوژیکی محسوب شود. در این پژوهش، به‌منظور افزایش خواص آبدوستی، عدم تمایل به گرفتگی در سطح غشا و بهبود عملکرد تصفیه‌گیری غشای اولترافیلتراسیون از پلیمر PVDF (16 درصد wt)، نانوذره صفحه‌ای شکلCuO  (1 درصد wt) و پلیمرPVP (1 درصد wt) در ساخت غشا به روش وارونگی فاز استفاده شد. برای ارزیابی خواص فیزیکی و شیمیایی نانوذره CuO سنتز شده به روش هیدروترمال و غشاهای ساخته شده از آنالیز XRD و FTIR، همچنین برای بررسی مورفولوژی غشا و نانوذره CuO از آنالیز FESEM و TEM استفاده شد. ترکیب نانوذره CuO با ساختار نیمه‌کریستالی پلیمر PVDF سبب بهبود خواص آبدوستی و فاز β در ساختار غشا شد. نتایج ارزیابی‌ها نشان داد که میزان آبدهی و پس‌زنی غشای نانوکامپوزیت CuO به‌ترتیبLMH  357 و 96 درصد بوده است. زاویه تماس در سطح غشای اصلاح شده 59 درجه بود که نسبت به نمونه شاهد 25 درصد خواص آبدوستی سطح آن افزایش داشته است. همچنین، میزان ریکاوری غشای نانوکامپوزیت CuO در حدود 83 درصد بود که نشان‌دهنده تأثیر خواص ضدباکتری این نانوذره بوده است. در نهایت به‌منظور بررسی عملکرد غشای نانوکامپوزیت PVDF/CuO از محلول سنتتیک BSA و نمونه فاضلاب شهری در فیلتراسیون استفاده شد. غشای کامپوزیت PVDF/CuO در گندزدایی و تصفیه فاضلاب کارایی عملکردی بالایی داشت؛ به‌طوری که میزان COD پساب تصفیه شده آن کمتر از mg/L 5 و میزان حذف کدورت و TSS در حدود 99 درصد بوده است و هیچ کلیفرم مدفوعی در آن شناسایی نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Ultrafiltration Membrane of Polyvinylidine Fluoride Polymer Composite with Copper (II) Oxide Nanoparticles (PVDF/CuO) Fabrication for Municipal Wastewater Treatment

نویسندگان [English]

  • Mahyar Pakan 1
  • Maryam Mirabi 2
  • Alireza Valipour 3
1 PhD. Student, Dept. of Water, Wastewater and Environmental, Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Assist. prof., Dept. of Water, Wastewater and Environmental, Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Researcher, Water and Wastewater Research Center (WWRC), Water Research Institute (WRI), Shahid Abbaspour Blvd., Tehran, Iran
چکیده [English]

The biological fouling in polymer membranes is one of the main challenges in the membrane processes. Accordingly, CuO nanomaterials with properties such as high resistance to physical, chemical, biological agents, as well as antibacterial properties can be considered as one of the effective additives in the fabrication of composite ultrafiltration membranes, and reduce biological fouling. In this study, PVDF (16wt %), PVP (1wt %), CuO nano-plates (1wt %) were used in fabrication membranes (Phase inversion method) to increase hydrophilic properties, to reduce the membrane fouling and improve the ultrafiltration membrane filteration performance. The physical and chemical characterization of CuO nano-plates (synthesized by hydrothermal method) and fabricated membranes evaluated by XRD and FTIR analysis and also FESEM and TEM were used to study the morphology of the samples. The mixture of CuO nanoparticles with the semi-crystalline polymer structure of PVDF improved the β phase in the membrane structure which improved the hydrophilic properties of the membrane feature. The results showed that the flux and rejection of CuO nanocomposite membranes were 357 and 96% LMH, respectively, and the contact angle was about 59 degrees, which increased the hydrophilic properties of the surface by 25% compared to the control sample. The recovery rate of CuO nanocomposite membrane was about 83%, which indicates the effect of antibacterial properties of these nano-plates. Finally, BSA solution and municipal wastewater were used to evaluate the performance of nanocomposite membrane in filtration and purification. PVDF/CuO composite membrane had high efficiency in disinfection and wastewater treatment; The COD of the treated effluent was less than 5 mg/L and the removal of turbidity and TSS was about 99% and no fecal coliforms were detected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ultrafiltration
  • Membrane
  • CuO
  • PVDF
  • Municipal Wastewater Treatment
Alighardashi, A., Pakan, M., Jamshidi, S. & Shariati, F. P. 2017. Performance evaluation of membrane bioreactor (MBR) coupled with activated carbon on tannery wastewater treatment. Membrane Water Treatment, 8(6), 517-528.
Alpatova, A., Meshref, M., Mcphedran, K. N. & Gamal El-Din, M. 2015. Composite polyvinylidene fluoride (PVDF) membrane impregnated with Fe2O3 nanoparticles and multiwalled carbon nanotubes for catalytic degradation of organic contaminants. Journal of Membrane Science, 490, 227-235.
Baghbanzadeh, M., Rana, D., Matsuura, T. & Lan, C. Q. 2015. Effects of hydrophilic CuO nanoparticles on properties and performance of PVDF VMD membranes. Desalination, 369, 75-84.
Beygmohammdi, F., Nourizadeh Kazerouni, H., Jafarzadeh, Y., Hazrati, H. & Yegani, R. 2020. Preparation and characterization of PVDF/PVP-GO membranes to be used in MBR system. Chemical Engineering Research and Design, 154, 232-240.
Bi, Q., Li, Q., Tian, Y., Lin, Y. & Wang, X. 2013. Hydrophilic modification of poly (vinylidene fluoride) membrane with poly (vinyl pyrrolidone) via a cross-linking reaction. Journal of Applied Polymer Science, 127, 394-401.
Cui, A., Liu, Z., Xiao, C. & Zhang, Y. 2010. Effect of micro-sized SiO2-particle on the performance of PVDF blend membranes via TIPS. Journal of Membrane Science, 360, 259-264.
Dutta, B., Kar, E., Bose, N. & Mukherjee, S. 2015. Significant enhancement of the electroactive β-phase of PVDF by incorporating hydrothermally synthesized copper oxide nanoparticles. RSC Advances, 5, 105422-105434.
García, A., Rodríguez, B., Oztürk, D., Rosales, M., Diaz, D. I. & Mautner, A. 2018. Incorporation of CuO nanoparticles into thin-film composite reverse osmosis membranes (TFC-RO) for antibiofouling properties. Polymer Bulletin, 75, 2053-2069.
Guo, Z., Liang, X., Pereira, T., Scaffaro, R. & Thomas Hahn, H. 2007. CuO nanoparticle filled vinyl-ester resin nanocomposites: fabrication, characterization and property analysis. Composites Science and Technology, 67, 2036-2044.
Hai, F. I., Yamamoto, K. & Lee, C. H. 2019. Membrane Biological Reactors: Theory, Modeling, Design, Management and Applications to Wastewater Reuse - 2nd ed. IWA Publishing, London, UK.
Hu, M., Zhong, K., Liang, Y., Ehrman, S. H. & Mi, B. 2017. Effects of particle morphology on the antibiofouling performance of silver embedded polysulfone membranes and rate of silver leaching. Industrial and Engineering Chemistry Research, 56, 2240-2246.
Isawi, H. 2019. Evaluating the performance of different nano-enhanced ultrafiltration membranes for the removal of organic pollutants from wastewater. Journal of Water Process Engineering, 31, 100833-100833.
Jhaveri, J. H. & Murthy, Z. V. P. 2016. A comprehensive review on anti-fouling nanocomposite membranes for pressure driven membrane separation processes. Desalination, 379, 137-154.
Ji, J., Liu, F., Hashim, N. A., Abed, M. R. M. & Li, K. 2015. Poly (vinylidene fluoride) (PVDF) membranes for fluid separation. Reactive and Functional Polymers, 86, 134-153.
Judd, S. 2011. The MBR Book : Principles and Applications of Membrane Bioreactors for Water and Wastewater Treatment, 2nd ed. Elsevier, London, UK.
Lai, C., Groth, A., Gray, S. & Duke, M. 2014. Nanocomposites for improved physical durability of porous PVDF membranes. Membranes, 4, 55-78.
Li, X., Pang, R., Li, J., Sun, X., Shen, J., Han, W., et al. 2013. In situ formation of Ag nanoparticles in PVDF ultrafiltration membrane to mitigate organic and bacterial fouling. Desalination, 324, 48-56.
Lin, D. J., Chang, C. L., Huang, F. M. & Cheng, L. P. 2003. Effect of salt additive on the formation of microporous poly (vinylidene fluoride) membranes by phase inversion from LiClO4/Water/DMF/PVDF system. Polymer, 44, 413-422.
Liu, F., Hashim, N. A., Liu, Y., Abed, M. R. M. & Li, K. 2011. Progress in the production and modification of PVDF membranes. Journal of Membrane Science, 375, 1-27.
Ma, J., Zhao, Y., Xu, Z., Min, C., Zhou, B., Li, Y., et al. 2013. Role of oxygen-containing groups on MWCNTs in enhanced separation and permeability performance for PVDF hybrid ultrafiltration membranes. Desalination, 320, 1-9.
Martins, P., Lopes, A. C. & Lanceros-Mendez, S. 2014. Electroactive phases of poly (vinylidene fluoride): determination, processing and applications. Progress in Polymer Science, 39, 683-706.
Nasrollahi, N., Aber, S., Vatanpour, V. & Mahmoodi, N. M. 2019. Development of hydrophilic microporous PES ultrafiltration membrane containing CuO nanoparticles with improved antifouling and separation performance. Materials Chemistry and Physics, 222, 338-350.
Rafique, M. Sh., Rafique, M., Tahir, M. B., Hajra, S., Nawaz, T. & Shafiq, F. 2020. Synthesis methods of nanostructures. In: Tahir, M. B., Rafique, M. & Rafique, M. Sh. 2020. Nanotechnology and Photocatalysis for Environmental Application. Elsevier: San Diego, CA. USA. Ch. 3.
Saleh, T. A. & Gupta, V. K. 2016. Nanomaterial and Polymer Membranes, Elsevier.
Saxena, P. & Shukla, P. 2021. A comprehensive review on fundamental properties and applications of poly (vinylidene fluoride) (PVDF). Advanced Composites and Hybrid Materials, 4, 8-26.
Saraswathi, M. S., S. A., Rana, D., Divya, K., Gowrishankar, S. & Nagendran, A. 2020. Versatility of hydrophilic and antifouling PVDF ultrafiltration membranes tailored with polyhexanide coated copper oxide nanoparticles. Polymer Testing, 84, 106367-106367.
Su, D., Xie, X., Dou, S. & Wang, G. 2014. CuO single crystal with exposed {001} facets-A highly efficient material for gas sensing and Li-ion battery applications. Scientific Reports, 4, 5753-5753.
Sun, Y., Lin, Y., Fang, L., Zhang, L., Cheng, L., Yoshioka, T., et al. 2019. Facile development of poly (tetrafluoride ethylene-r-vinylpyrrolidone) modified PVDF membrane with comprehensive antifouling property for highly-efficient challenging oil-in-water emulsions separation. Journal of Membrane Science, 584, 161-172.
Terraza, C. A., Martin, R., Saldías, C., González, M., Leiva, Á. & Tundidor-Camba, A. 2018. Preparation of CuONPs@PVDF/Non-Woven polyester composite membrane: structural influence of nanoparticle addition. Polymers, 10, 862-862.
Wang, J., He, S., Li, Z., Jing, X., Zhang, M. & Jiang, Z. 2009. Synthesis of chrysalis-like CuO nanocrystals and their cat alytic activity in the thermal decomposition of ammonium perchlorate. Journal of Chemical Sciences, 121, 1077-1081.
Wang, W. & Sun, H. 2020. Effect of different forms of nano‐ZnO on the properties of PVDF/ZnO hybrid membranes. Journal of Applied Polymer Science, 137, 49070-49070.
Wang, X., Yang, J., Shi, L. & Gao, M. 2016. Surfactant-free synthesis of CuO with controllable morphologies and enhanced photocatalytic property. Nanoscale Research Letters, 11, 125.
Wei, Y., Chu, H. Q., Dong, B. Z., Li, X., Xia, S. J. & Qiang, Z. M. 2011. Effect of TiO2 nanowire addition on PVDF ultrafiltration membrane performance. Desalination, 272, 90-97.
Yan, L., Li, Y., Xiang, C. & Xianda, S. 2006. Effect of nano-sized Al2O3-particle addition on PVDF ultrafiltration membrane performance. Journal of Membrane Science, 276, 162-167.
Yoon, S. H. 2015. Membrane Bioreactor Processes: Principles and Applications, CRC press.
Yuliwati, E. & Ismail, A. F. 2011. Effect of additives concentration on the surface properties and performance of PVDF ultrafiltration membranes for refinery produced wastewater treatment. Desalination, 273, 226-234.
Zhang, Q., Zhang, K., Xu, D., Yang, G., Huang, H., Nie, F., et al. 2014. CuO nanostructures: synthesis, characterization, growth mechanisms, fundamental properties, and applications. Progress in Materials Science, 60, 208-337.
Zhang, R., Liu, Y., He, M., Su, Y., Zhao, X., Elimelech, M., et al. 2016. Antifouling membranes for sustainable water purification: strategies and mechanisms. Chemical Society Reviews, 45, 5888-5924.
Zhao, C., Lv, J., Xu, X., Zhang, G., Yang, Y. & Yang, F. 2017. Highly antifouling and antibacterial performance of poly (vinylidene fluoride) ultrafiltration membranes blending with copper oxide and graphene oxide nanofillers for effective wastewater treatment. Journal of Colloid and Interface Science, 505, 341-351.
Zhao, C., Xu, X., Chen, J., Wang, G. & Yang, F. 2014. Highly effective antifouling performance of PVDF/graphene oxide composite membrane in membrane bioreactor (MBR) system. Desalination, 340, 59-66.