تخمین دبی جریان از زیر دریچه‌های کشویی و قطاعی با جریان آزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مهندسی عمران-آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشیار بازنشسته دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد استهبان

چکیده

تخمین دبی جریان از زیر دریچه‌های کشویی و قطاعی یک مسئله اساسی در بسیاری از مسائل مهندسی آب است. نتایج تحقیقات محققان در مورد این موضوع در گذشته کاملاً یکسان نیست و از این‌رو روشهای جدید می‌تواند کمک کننده و کارساز باشد. در تحقیق حاضر، معادله انرژی و پدیده افزایش هد فشار در اثر پروفیل سطح آب از زیر دریچه مورد توجه قرار گرفت. یک معادله نیمه تئوری برای تخمین ضریب فشردگی آب (Cc) از زیر دریچه کشویی ارائه شد. روش به‌کار گرفته شده، خطای مطلق متوسط را تا کمتر از 3 درصد کاهش می‌دهد. همچنین برای تخمین دبی جریان از زیر دریچه قطاعی روش تشابه بین این دریچه با دریچه کشویی ارائه شد. معادله‌های نیمه تجربی برای هر دو دریچه کشویی و قطاعی با به‌کارگیری تعدادی از داده‌های معروف از دیگر مطالعات به‌دست آمد. داده‌های صحرایی و آزمایشگاهی بسیاری از محققان برای اثبات درست بودن روش پیشنهادی نیز به‌کار گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که رابطه‌های پیشنهادی برای هر دو دریچه کشویی و قطاعی کاملاً مناسب هستند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Discharge For Free Flow Under Sluice and Radial Gates

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Golmohammadi 1
  • Mohammad Karim i Beyram 2
1 Ph.D. Student of Water Eng., Dept. of Civil Eng., Isfahan University of Tech., Isfahan
2 Emeritus Assoc. Prof. of Civil Eng., Isfahan University of Tech., Faculty Member of Islamic Azad University, Estahban Branch
چکیده [English]

Estimation of the flow discharge under sluice and radial gates is an essential problem in many water engineering works. The results obtained from previous studies showed a lot of controversy and therefore need further research on this subject. In this investigation, the energy equation was used and the concept of increasing the pressure head created by water surface profile under the gates was considered. A semi theoretical equation was obtained for the estimation of the contraction coefficient (Cc) of flow under the sluice gates. This method decreased the mean absolute error of Cc less than 3%. To estimate the free flow discharge under radial gates, an analogy approach between sluice gates and radial gates has been presented. Semi-experimental equations, for both gates, were obtained by using some known data of other investigators. Field and laboratory data of many researchers were also used for the verification of the presented method. Results of this investigation showed that the presented equations are perfectly suitable for both sluice and radial gates.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sluice Gate
  • Radial gate
  • Underflow Gate
  • Flow discharge
  • Contraction Coefficient
1- Rajaratnam, N., and Subramanya, K. (1967). “Flow equation for the sluice gate.” J. Hydraul. Div., Am. Soc. Civ. Eng., 93(4), 57-77.
2- Rajaratnam, N. (1977). “Free flow immediately below sluice gates.” J. of the Hydraulic Division, 4, 345-351.
3- Henderson, F. M. (1966). Open channel flow., Macmillan Publishing Co.New York.
4- Beirami, M. K. (1997). Water conveyance structures, IUT Press,Isfahan. (In Persian)
5- Garbrecht, G. (1977). “ Discussion of discharge computation at river control structures.” J. Hydr. Div., 104(12), 1481-1484.
6- Spheerli, J., and Hager, W. H. (1999). “Discussion of irrotationa flow and real fluid effects under planer gates, by J. S. montes.” J. Hydraul. Eng., 125(2), 208-210.
7- Swamee, P. K. (1992). “Sluice gate discharge equations.” J. Irrig. And Drain. Eng., ASCE, 118(1), 56-60.
8- Barahmand, N., and Vali Samani, H. M. (2006). “Optimization methods using non-metric variable and conjugate method to obtain equations to calculate coefficient in sluice gate.” National Conf. on Irrigation and Drainage Networks Management,Tehran. (In Persian)
9- Zolghi, A. (2005). “Flow discharge coefficient of hydraulic radial gates.” M.Sc. Thesis of Water Structures,ShahidChamranUniversity,Ahwaz. (In Persian)
10- Chow, V. T. (1966). Open channel flow,McGraw-Hill.,USA.
11- Buyalski, C. P. (1983). Discharge algorithms for canal radial gates, Engineering andResearch Center,U. S. Bureau of Reclamation,Denver.
12- French, H. R. (1987). Open-channel hydraulics,McGraw-Hill.,USA.
13-Toch, A. (1955). “Discharge characteristics of tainter gates.” ASCE Trans. Am. Soc. Civ. Eng., 120, 290-300.
14- Shhrokhnia, M. A., and Javan, M. (2003).“Dimensionless stage discharge relationship for free and submerged flow under radial gates.” J. of School of Eng. of Ferdowsi University of Mashhad, 15 (2),
283-291. (In Persian)
15- Shahrokhnia, M. A., and Javan, M. (2005). “Estimation of the discharge coefficient for radial gates.” J. of Hydraulic, 1(1), 1-11. (In Persian)
16- Shahrokhnia, M. A., and Javan, M. (2006). “Dimesinless stage-discharge relationship in radial gates.” J. Irrig. Drain Eng., 132(4), 345-351.
17- Beirami, M. K., and Yousefian, M. (2007). “Estimation of flow discharge under sluice gates using both the energy and momentum equations.” 3rd National Congress on Civil Eng., Tehran. (In Persian)
18- Dezab. (2003). Calibration report of intake gates of kheirabad and shawor dams,Ahwaz. (In Persian)
19- Isaacs, L.T. (1977). “Numerical solution for flow under sluice gates.” J. of Hydraulic Division, 103 (5),
473-481.
20- Webby, M. G. (1999). “ Discussion of irrotational flow and real fluid effects under planar sluice gates.”
J. Hydraul. Eng., 125(2), 210-212.