ارائه مدل مفهومی توسعه بازاریابی داخلی با در نظرگرفتن نقش بنیادین نگرش اقتصادی به صنعت آب و فاضلاب در بهبود عملکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

2 ‏استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

چکیده

با توجه به نوع ساختار شرکت‌های آب و فاضلاب با اجرای زیرسیستم‌های توسعه بازاریابی داخلی که از جمله آن نگرش اقتصادی به این صنعت است می‌توان بر اقتصادی نمودن فعالیت‌ها و ارائه خدمات بهینه و به‌هنگام به مشتریان گام‌های اساسی برداشت و از هزینه کردهای غیرضروری در سازمان جلوگیری کرد. این پژوهش با ارائه مدلی مفهومی و با در نظر گرفتن نقش بنیادین نگرش اقتصادی به صنعت آب به‌عنوان یکی از ابعاد کلیدی توسعه بازاریابی داخلی به‌دنبال بهبود عملکرد در صنعت آب و فاضلاب است. در این پژوهش روش تجزیه و تحلیل ساختاری تفسیری است که با استفاده از این روش، داده‌ها از طریق مصاحبه جمع‌آوری، پردازش و مدل مفهومی ارائه شد. نتایج به‌دست آمده از پژوهش بیانگر آن است که مطابق با مدل مفهومی ارائه شده در این پژوهش ُبعد نگرش اقتصادی به صنعت آب با قدرت نفوذ بسیار زیاد به‌عنوان بنیادی‌ترین و تأثیرگذارترین ُبعد توسعه بازاریابی داخلی شناخته شده است. طبق روش تحلیل ابعاد ناحیه پیوندی به‌ویژه بُعد نگرش اقتصادی به صنعت آب در نمودار قدرت نفوذ- وابستگی جزء کلیدی‌ترین ابعاد توسعه بازاریابی داخلی محسوب شده و در همین راستا تدوین نظام‌نامه برون‌سپاری به‌منظور بهبود عملکرد در صنعت آب و فاضلاب لازم و ضروری است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Conceptual Model of Internal Marketing Development Considering the Fundamental Role of Economic Approach to Water and Wastewater Industry in Improving Performance

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Yazdian 1
  • musa ahmadi 2
  • mahmood noraei 3
1 PhD Student, Dept. of Business Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Abhar, Iran
2 Assist. Prof., Dept. of Business Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Abhar, Iran
3 Assist. Prof., Dept. of Business Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Abhar, Iran
چکیده [English]

This study presents a conceptual model with regard to the fundamental role of economic attitude towards water industry as one of the key aspects of the development of internal marketing in the water and wastewater industry. In this study, Interpretive Structural Analysis (ISM) method was used to collect data, interview, design conceptual model and gather data. The results show that according to the conceptual model presented in this study, the economic attitude towards the water industry with high penetration power is recognized as the most fundamental and influential aspect of the development of internal marketing. According to the linkage analysis method, especially the dimension of economic attitude to water industry, infiltration power - dependency is one of the most important aspects of development of internal marketing. In this respect, drafting of outsourcing regulation to improve the performance of water and wastewater industry is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development of Internal Marketing
  • Economic Attitude to Water Industry
  • Performance Improvement
Abbasi, M. R. & Salehi, S. 2011. The impact of internal marketing on customer orientated insurance comparies. Sanaat-E Bimeh, 26(2), 145-176. (In Persian)
Ahmed, P. K., Rafiq, M. & Saad, N. M. 2003. Internal marketing and the mediating role of organizational competencies. European Journal of Marketing, 37(4), 1221-1241.
Amangala,  E. & Wali, A. 2017. Internal marketing strategy and employee performance. European Journal of Business and Management, 31, 1-7.
Azar, A., Khosravani, F. & Jalali, R. 2016. Soft operations research, problem structuring approaches,Industrial Management Organization. Pub. (In Persian)
Chinweoke, N., Anetor, E. A. & Chukwudinma, E. C, 2016. Impact of marketing of banking services on the profitability of Nigerian banking sector 1990-2013. The Mactrotheme Review, 5(1), 45-59.
Evans, W. D., Pattanayak S. K., Young. S., Buszin. J., Rai, S. & Bihm, J. W. 2014. Social marketing of water and sanitation products: a systematic review of peer-reviewed literature. Social Science and Medicine, 110,
18-25.
Gnizy, I. 2019. The role of inter-firm dispersion of international marketing capabilities in marketing strategy and business outcomes. Journal of Business Research, 105, 214-226.
Haghighi, M., Yazdanshenas, M. & Bastani Pour, J. 2015. The role of internal marketing in the quality of banking services of branches of Tehran National Bank. Journal of Business Management, 20, 141-157.
Johnston M. W., Parasuraman. A., Futrell, C. M. & Black, W. C. 1990. A longitudinal assessment of the impact of selected organizational influences on salespeople's organizational commitment during early employment. Journal of Marketing Research, 27(3), 333-344.
Kotler, F. 2011. Marketing Management, Translated by Rezaeenezhad. A.R., Pub. Fara. (In Persian)
Martin, S. L., Javalgi, R. R. G. & Ciravegna, L. 2020. Marketing capabilities and international new venture performance: The mediation role of marketing communication and the moderation effect of technological turbulence. Journal of Business Research, 107, 25-37.
Shing, Y. 2013. Investigating the mediating role of business strategies in the relationship between human resource activities and organizational performance in taiwan and the computer services industry. Journal of Marketing Strategy, 8, 23-39.
Sota, S., Chaudhry, H. & Srivastava, M. K. 2019. Customer relationship management research in hospitality industry: a review and classification. Journal of Hospitality Marketing and Management, 29(1), 39-64.
Zarrinjoi, A. S., Mahmoudi, M. M., Albo, N. E. & Samiei, N. M. 2018. Designing and explaining the internal marketing model of Iran free zones. New Marketing Research Journal, 8(2), 205-222. (In Persian)