افزایش راندمان سرریزهای جانبی ساده با استفاده از صفحات هادی یا گروه شمع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مهندسی عمران- آب، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 دانشیار گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

سرریزها از کاربردی‌ترین سازه‌های هیدرولیکی هستند که برای مقاصد مختلف مانند اندازه‌گیری دبی، استهلاک انرژی، انحراف جریان، تنظیم سطح آب و کنترل سیلاب توسط مهندسان هیدرولیک مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در سرریزهای جانبی، آستانه کنترل در کنار و به موازات کانال اصلی قرار می‌گیرد و به مجرد بالا آمدن سطح آب تا رقوم بیشتر از آستانه سرریز، انحراف آب به کانال جانبی صورت می‌پذیرد. این نوع سرریزها معمولاً در سیستم‌های زهکشی و کنترل سیلاب، جمع‌آوری آبهای سطحی و بسیاری از پروژه‌های منابع آب و محیط زیست کاربرد دارند. محاسبات سرریزهای جانبی بر اساس جریان متغیر مکانی انجام می‌شود. در این مقاله به بررسی و مطالعه روشهایی برای افزایش راندمان سرریزهای جانبی پرداخته شد. به این منظور استفاده از گروه صفحات هادی یا گروه شمع در حالتهای تک، دوگانه و سه‌گانه پیشنهاد شد. در ابتدا بر اساس معادلات حاکم (قوانین بقای اندازه حرکت و پیوستگی) و اعمال فرضیات مناسب، معادلاتی برای تعیین نیروی دینامیکی وارد بر این سازه‌ها در کانال، تعیین پروفیل سطح آب و نیز تعیین ضریب دبی جریان عبوری از سرریز جانبی در حضور سازه‌های مورد بحث ارائه شد و سپس با استفاده از نتایج مدل آزمایشگاهی و اندازه‌گیری‌های انجام شده به واسنجی نتایج تحلیلی و ارائه روابطی برای تعیین ضریب دبی جریان پرداخته ‌شد. بررسی نتایج تحلیلی و آزمایشگاهی نشان داد که در صورت استفاده از صفحات هادی و گروه شمع می‌توان ضریب دبی جریان را تا حدود 30 درصد افزایش داد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving Performance of Side Weirs Using Groups of Vane Plates or Piles

نویسندگان [English]

  • Abdorreza Kabiri-Samani 1
  • Hojat Esmaili 2
  • Manochehr Heidarpour 3
1 Assist. Prof., Dept. of Civil Eng., Isfahan University of Tech., Isfahan
2 Graduted Student of Water-Civil Eng., Isfahan University of Tech., Isfahan
3 Assoc. Prof., College of Agriculture, Isfahan University of Tech., Isfahan
چکیده [English]

Weirs are among the most common hydraulic structures that have been used for centuries by hydraulic engineers for flow measurement, energy dissipation, flow diversion, regulation of flow depth, and flood passage. Side weirs, or lateral weirs, are essentially free overflow weirs installed along the side of the main channel to divert flow over them when the surface of flow in the channel rises above their crest. These weirs are often used in irrigation and flood regulation systems, urban drainage, and many other water resources and environmental projects. The flow over side weirs falls under the category of spatially varied flow. In this paper, methods are presented based on analytical and experimental models for improving side weir performance. For this purpose, groups of (one, two, and three) vane plates or piles were employed. Analytical models were developed based on momentum and continuity equations for determination of dynamic force on vane plates or piles, water surface profile and discharge coefficient of side weir. Measured data were used for calibrating the analytical models and for presenting expressions for the discharge coefficient. Results show that the diverted discharge coefficient can be increased by up to 30% compared to the simple side weir discharge coefficient.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Side Weir
  • Analytical model
  • Experimental Model
  • Vane Plates
  • Groups of Piles
 
1- Faghfoor Maghrebi, M., and Reazie-Nasab, M. S. (2005). “Discharge estimation of circular sewer using combined device of weir-sluice gat.” J. of Water and Wastewater, 55, 60-68. (In Persian)
2- De-Marchi, G. (1934). “Essay on the performance of lateral weirs.” L., Energia Eletterica, 11 (11), 849-860.
3- Ackers, P. (1957). “A theoretical consideration of side weirs on storm water overflows.” Proc. Institution of Civil Engineers, London , England, 6, 305 -328.
4- Frazer , W. (1957). “The behaviour of side weirs in prismatic rectangular channels.” Ph.D Thesis, Dept. of Civil Eng., Glasgow University, U.K.
5- Subramanya , K., and Awasthy, S.C. (1972). “Spatially varied flow over side weirs.” J. Hydr. Eng., 98(1), 1-10.
6- Thomson , T., and Nadesamoorthy, A. (1972). “Discussion of spatially varied flow over side weir.” J. Hydr. Eng., 98(2), 2234-2235.
7- El-Khashab, A., and Smith, K.V.H. (1976). “Experimental investigation of flow over side weirs. J. Hydr. Eng., 102 (9), 1255-1268.
8- Ranga Raju, K.G., Gupta, S.K., and Prasad, B. (1979). “Side weir in rectangular channel.” J. Hydr. Eng., 105(5) , 547-554.
9- Ramamurthy, A. S., and Carballada, L. (1980). “Lateral weir flow model.” J. Irrig. Drain. Eng., 112(1), 130-138.
10- Muslu, Y., and Uyurnaz, A. (1985). “Flow over side weirs in circular channels.” J. Hydr. Eng., 111(1),
144-160.
11- Eftekharzadeh, S., Clements, A. J., and Eangmeier, D.D. (1987). “Furrow irrigation using canal side weirs.” J. Irrig . Drain. Eng., 113(2), 251-265.
12- Ramamurthy, A.S., Subramanya, K., and Carballada, L. (1988). “Uniformly discharging lateral weirs.”
J. Irrig .Drain. Eng., 104(4), 9-26.
13- Cheong, H.F. (1991). “Discharge coefficient of lateral diversion from trapezoidal channel.” J. Irrig. Drain. Eng., 117(4) , 461-475.
14- Swamee, P. K., and Pathak, S.K., and Ali, S. M. (1994). “Side wier analysis using elementary discharge coefficient.” J. Irrig. Drain. Eng., 120(4) , 742 -755.
15- Jalili, M. R., and Borghei, S. M. (1996). “Discussion of discharge coefficient of rectangular side weirs, by R.Singh , D.Manivannan and T.Satyanarayana.” J. Irrig . Drain. Eng., 122(2), 132.
16- Agaccioglu, H., and Yuksel, Y. (1998). “Side-weir flow in curved channels.” J. Irrig. Drain. Eng., 124, (3)
163-175.
17- Borghei, S. M., Jalili, M.R., and Ghodsian, M. (1999). “Discharge coefficient for sharp crested side weirs in subscritical flow. J. Hydr . Eng., 125 (10), 1051-1056.
18- Ura, M., Kita, Y., Akiyama, J., Moriyama, H., and Kumar, J. A. (2001). “Discharge coefficient of oblique side weirs. J. Hydroscience and Hydraulic Eng., 19(1), 85-96.
19- Muslu, Y. (2001). “Lateral weir flow model using a curve fitting analysis.” J. Hydr. Eng., 128(7), 712-715.
20- Muslu, Y., Tozluk, H., and Yuksel, E. (2003). “Effect of lateral water surface profile on side weir discharge.” J. Irrig. Drain. Eng., 129(5), 371-375.
21- Taheri, N. (2004). “Discharge coefficient of oblique side weirs using experimental model.” M.Sc. Thesis, Dept. of Civil Eng., Sharif University of Tech., Tehran, Iran. (In Persian)
22- Borghei, S. M., and kabiri- Samani, A. R. (2005). “Discharge coefficient of side weirs using experimental and incomplete self-similarity method model.” Proc. 5th Iranian National Hydraulic Conference, Kerman, Iran, 1597-1604. (In Persian)
23- Nekoee, M. A. (2006). “Discharge coefficient of lagyriuth side weirs using Experimental model.” M.Sc. Thesis, Dept. of Civil Eng., Sharif University of Tech., Tehran, Iran. (In Persian)
24- Berahmand, N. A. (2007). “Discharge coefficient of side weirs using artificial neural network.” Proc. 6th Iranian National Hydraulic Conference, Shahrekord, Iran, 252-262. (In Persian)
25- Izadnia, E., Heidrapour, M., and Kabiri-Samani, A. R. (2008). “The effect of weir downstream slope on discharge coefficient of circular crested side weir.” Proc. 7th Iranian National Hydraulic Conference, Tehran, Iran, 252-262. (In Persian)
26- Barenblatt, G. I. (1987). Dimensional analysis, 1st Ed., Gordon and Breach, Science Pub., Amsterdam, The Netherlands.