بررسی شاخص‌های میکربی متعارف در آب آشامیدنی مناطق روستایی شهرستان تکاب

نوع مقاله : یاداشت‌ فنی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مهندسی بهداشت محیط، کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان تکاب

3 کارشناس ارشد شیمی آلی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان

چکیده

با توجه به اهیمت کیفیت میکربی آب آشامیدنی و نبود مطالعه‌ای جامع و تحلیلی بر روی کیفیت میکربی آب آشامیدنی در مناطق روستایی شهرستان تکاب، در این پژوهش، کیفیت میکربی آب آشامیدنی در مناطق روستایی شهرستان تکاب بررسی شد. مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر در تابستان و پاییزسال 1391، در مناطق روستایی شهرستانتکاب انجام شد پارامترهای میکربی مورد مطالعه،شامل کل کلیفرم و کلیفرم گرماپای به‌‌روش تخمیرلوله‌ای و نیز شمارش میکربی هتروتروفیک بود. 50 درصد روستاهای غیر زیر پوشش که از آنها نمونه‌برداری شد آلوده به کلیفرم و کلیفرم گرماپای بودند و در روستاهای زیر پوشش آبفار ۹/۱۱ درصد دارای آلودگی کلیفرمی و ۵/۹ درصد دارای آلودگی کلیفرم گرماپای بودند. میزان بهره‌مندی جمعیت روستایی از آب شرب سالم، از نظر کلیفرم در روستاهای زیر پوشش، غیر زیر پوشش و کل روستاها به‌ترتیب ۴/۸۸ ، ۵/۲۷ و 85 درصد بود و از نظر کلیفرم گرماپای به‌ترتیب ۴/۹۶، ۵/۲۷ و 91 درصد بود. در مورد آزمون هتروتروفیکدر کلیه روستاها اعم از زیر پوشش و غیر زیر پوشش تعداد موارد هتروتروفیککوچک‌تر از ۵۰۰، صفر بود. بر اساس آخرین رهنمود سازمان بهداشت جهانی، که 90 درصد فقدان باکتری اشرشیاکلی گرماپای در آب آشامیدنیاجتماعات کمتر از 5000 نفر را، با شرط کفایت نمونه‌برداری، عالی دانسته است، کیفیت میکربی آب آشامیدنی در روستاهای شهرستان تکاب مطلوب ولی پایین‌تر از استاندارد کشوری بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Microbial Quality of Drinking Water in Takab Rural Areas

نویسندگان [English]

 • Mehran Mohammadian Fazli 1
 • Hooshang Mahmoodi babanazar 2
 • Ali Asadi 1
 • Jafar Taran 3
1 Assist. Prof. of Environmental Health Engineering, Faculty of Public Health, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan
2 MSc Student of Environmental Health Engineering and Staff Member of Takab Town Public Health Center, Takab
3 MSc Graduate of Organic Chemistry, Faculty of Public Health, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan
چکیده [English]

Given the importance of the microbial quality of drinking water and the fact that no comprehensive, analytical study of the microbial quality of drinking water in the Takab rural areas has been reported, this descriptive case study was conducted in the summer and fall 2012 to investigate the microbial quality of drinking water in the study area. The microbial parameters studied included total coliform (TC) and E. coli using the 9-tube fermentation technique and HPC. It was found that the drinking water sampled from 50% of the rural areas not served by the water supply network exhibited coliform and E.coli coliform contaminations while 11.9% of the samples collected from areas served by the water supply network showed coliform contamination and 9.5% exhibited E.coli contamination. The rural populations with access to clean, coliform-free water in areas both served and not served by the public water supply network were 88.4% and 27.5%, respectively, and 85% of the population in all the villages investigated had access to such clean water. Those having access to drinking water free from E.coli were 96.4%, 27.5%, and 91%, respectively, in the three groups mentioned above. Based on HPC test results from these areas, revealed that HPC≥500 in all cases was zero. The latest WHO guidelines recognized 90% E.coli-free drinking water as excellent for communities with populations less than 5,000 provided sufficient samples are taken. Based on the results obtained from this study, the microbial quality of the drinking water in rural areas in TAKAB is desirable but lower than the Iranian standard.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rural Areas
 • Drinking Water
 • E.coli
 • Takab
 1. Heidari, M., Mesdaghinia, A.R., Miranzadeh, M.B., Younesian, M., Naddafi, K., and Mahvi, A.H. (2011). “Survey on microbial quality of drinking water in rural areas of Kashan and the role of rural water and wastewater company in that improvements.” J. of Health Systems Research (HSR), 6, 898-907. (In Persian)
 2. Mokhtari Seyed, A., Fazlzade davil, M., and Doraji, B. (2011). “Evaluation of Microbial quality of drinking water in rural countryside Ardabil.” J. ofArdabil Health, 2(1), 32-40. (In Persian)
 3. Mohebbi, M., Younesian, M., Naddafi, K., and Nabizadeh, R. (2008). “The problems of rural water distribution.” J. of Epidemiology Research, 4(2), 51-56.
 4. Raigan Shirazi, A., Rezai, S., Jamshidi, A., Frarvyy, M., Sadat Seyed, A., and Hashemi, H. (2012). “Investigating the microbial and chemical quality of drinking water of central district of  Boyer Ahmad in 2010.” J. of Health Systems Research, 8(3), 431-437. (In Persian)
 5. Rabat Sarposhi, G., Chopani, R., Tarkhasy, M., and Rhmanysani, A. (2012). “Evaluation  of drinking water biological and chemical quality in rural villages under vision rabate sarpush and Shamkan villages of Sabzevar city.” J. of Sabzevar University of Medical Sciences Research Committee, 1/2(25), Consecutive.
 6. Shuchen, M., Yong, T., and Jiayi, L. (2004). “Rural water supply and sanitation in china scalling up services for the poor.” A Global Learning Process and Conference, Shanghai.
 7. Khurana, I., and Sen, R. (2005). Drinking water quality in rural Indian: Issues and approaches, Water Aid Pub., India.
 8. Ghaderpoori, M., Dehghani, M.H., Fazlzadeh, M., and Golmohamadi, S. (2009). “Survey of bacteriological quality of the drinking water in rural areas of Saqqez City.” Iran. J. Health and Environ., 2(2), 132-139.
 9. Sadeghi, G., Peyda, M., Eslami, A., and Mohammadi, H. (2003). “Evaluation of microbial and chemical quality of drinking water in rural Zanjan.” 8th National Conference on Environmental Health, Faculty of Health School of Medical Sciences, Zanjan University of Medical Health, Zanjan. (In Persian)

10. .

11. .

12. Institute of Standards and Industrial Research of Iran. (2013). Standard No. 1053, Physical and Chemical Features of drinking water, the Appeals Fifth, Tehran. (In Persian)