انتخاب بهینه محل و نوع فرایند جمع‌آوری فاضلاب با تحلیل سلسله مراتبی چند معیاره، مطالعه موردی شهر ورزقان

نوع مقاله : یاداشت‌ فنی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، شرکت آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان شرقی، تبریز، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی کشاورزی و محیط زیست، دانشگاه تبریز

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی کاربرد تصمیم‌گیری چند شاخصه در مدیریت فاضلاب و انتخاب محل و روش مناسب برای جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در شهر ورزقان، و تأثیر انتخاب روش تصمیم‌گیری در رتبه‌بندی نهایی گزینه‌ها بود. عوامل متعددی در انتخاب محل تصفیه‌خانه فاضلاب تاثیرگذاراند. هر کدام از این عوامل به شرایط محل بستگی دارند و بار وزنی متفاوتی در تصمیم‌گیری دارند. با در نظر گرفتن شرایط خاص جغرافیایی و ژئوتکنیکی محل، ابتدا پنج گزینه مطرح شده برای انتخاب محل تصفیه‌خانه توسط روش تحلیل سلسله مراتبی مورد بررسی قرار گرفت و سپس چهار گزینه غیر متعارف جمع‌آوری فاضلاب شامل سپتیک تانک با خروجی ثقلی، سپتیک تانک با خروجی تحت فشار، شبکه مکشی و شبکه ساده جمع‌آوری فاضلاب برای این منطقه در نظر گرفته شد. زمین‌های بایر مابین شهر ورزقان و روستای دیزج صفرعلی برای احداث تصفیه‌خانه فاضلاب توسط این روش، گزینه مناسب‌تری تشخیص داده شد. همچنین نتایج پژوهش نشان ‌داد که استفاده از شبکه ساده جمع‌آوری فاضلاب، بهینه‌ترین روش در منطقه مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Using the Multi-Criteria AHP for the Optimal Selection of Site Location and Wastewater Collection System The Case Study of Varzeghan

نویسندگان [English]

  • Hassan Talebi 1
  • Zakieh Rohani 2
1 MSc Water and Wastewater Co. Of Azarbayjan Sharghi Province, Tabriz, Iran
2
چکیده [English]

This study investigates the use of multi-criteria decision making in waste management and selection of the site location and proper wastewater collection and processing system in Varzeqan Town. Moreover, the effect of the decision-making method employed on ranking the final alternatives will be evaluated. Different factors are involved in the selection of wastewater treatment construction sites. These factors, in turn, not only depend on the special location and time the decision is made but also have their own weights in the final decision. In this study, the environmental conditions in the study area are initially investigated to select one site from among five different alternatives proposed for the construction of the facility using the AHP method. Also, the AHP method is used to evaluate and select the suitable collection and treatment method from among the four non-conventional options including Septic Tank Effluent Gravity, Septic Tank Effluent Pressure, Vacuum Sewerage System, and Simplified Sewerage for this region based on the special geographical and geotechnical conditions. The results indicate that the barren lands between Varzeghan Town and Dizaj Safar Ali Village are the best site for constructing the treatment facility and that the simplified sewarge system is the best collection system for the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AHP
  • Methods of Wastewater Collection
  • Wastewater Refinery Locating
1. Tsagarakis, K. P., Mara, D. D., and Angelakis, A. N. (2006). “Application of cost criteria for selection of municipal wastewater treatment systems.” Water Air Soil Pollut., 142, 187- 210.
2. Ellis, K.V., and Tang, S.L., (2011). “Wastewater treatment optimization model for developing world. I: Model development.” J. of Environmental Engineering Division, 117, 501-581.
3. Peniwati, K. (2007). “Criteria for evaluating group decision making methods.” Math. Comput. Model, 46(7), 935-947.
 4. Onut, S., and Soner, S. (2009). “Transshipment site selection using the AHP and TOPSIS approaches under fuzzy environment” J. of Waste Management, 28, 1552-1559.
5. Mianabadi, H., and Afshar, A. (2008). “Multi-attribute decision- marking to rank urban water supply schemes.” J. of Water and Wastewater, 66, 34-45. (In Persian)