مدیریت راهبردی تفکیک آب شرب از آب بهداشتی در شهرستان یزد با استفاده از تحلیل SWOT و AHP

نوع مقاله : یاداشت‌ فنی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکترای علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشیار، دانشکده مکانیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران

4 استادیار، دانشکده مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

با توجه به محدودیت کمّی و کیفی منابع آب، مدیریت مصرف آب ضروری است. جداسازی آب شرب از آب بهداشتی یکی از مؤلفه‌های مدیریت کیفی مصرف است. این پژوهش بر اساس روش SWOT و AHP انجام شد. نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای تفکیک آب شرب از آب بهداشتی با نظرسنجی از خبرگان به‌دست آمد. سپس با استفاده از روش مقایسه زوجی، ضریب اهمیت عوامل و ضریب سازگاری ماتریس‌ها محاسبه شد. در تحلیل SWOT، از ماتریس‌های ارزیابی عوامل داخلی، ارزیابی عوامل خارجی و عوامل داخلی- خارجی استفاده شد. ماتریس‌های IFE و EFE نشان دادند که نمره نهایی عوامل داخلی و خارجی به ترتیب 51/2 و 78/1 است که نشان می‌دهد، شهر یزد از نظر عوامل داخلی دارای نقاط قوت است و در بهره‌برداری از عوامل فرصت، دارای نقاط ضعف است. با توجه به عوامل داخلی و خارجی، استراتژی‌ها شامل شبکه گسترده توزیع آب شرب (خط لوله مختص آب شرب) (SO)، شبکه متمرکز دولتی توزیع آب شرب (ST)، سیستم‌های متمرکز توزیع آب شرب توسط بخش خصوصی (WO) و توزیع متحرک آب شرب توسط بخش خصوصی (WT) است. نتایج ماتریس IE نیز گویای این است که سازمان آب و فاضلاب استان یزد باید در افق 5 تا 10 ساله برای جبران کمبود آب شرب سالم و بهداشتی و بحران‌های احتمالی، احداث شبکه متمرکز دولتی توزیع آب شرب تا محل واحدهای مصرف کننده را همراه با قوانین و مقرارت و فهرست بهای شناور در دستور کار خود قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategic Management of Separation of Drinking Water from Sanitation Water in the City of Yazd by Using AHP and SWOT Analysis

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Fotouhi Firoozabad 1
  • Mohammad Reza Ekhtasasi 2
  • Mohammad Sefid 3
  • Ali Morovati Sharifabadi 4
1 PhD in Watershed Science and Engineering, University of Yazd, Yazd, Iran
2 Prof., Department of Natural Resources, University of Yazd, Yazd, Iran
3 Assoc. Prof., Faculty of Mechanical Engineering, University of Yazd, Yazd, Iran
4 Assist. Prof., Department of Industrial Management, University of Yazd, Yazd, Iran
چکیده [English]

In the current situation, water resources are facing quantitative and qualitative issues which leave us with no other choice except to change our perspective towards consumption management. Separating drinking water from sanitary water is one of the components of the consumption quality management. This study was carried out based on SWOT analysis and AHP. At first, strengths, weaknesses, opportunities and threats of separation of drinking water from sanitation water was obtained by survey of experts’ opinions. Priorities among SWOT factors and inconsistency rate of matrices was obtained by pairwise comparison matrices. In SWOT analysis the internal factor evaluation matrix (IFE), the external factors evaluation (EFE) and the internal and external factors (IE) were used. IFE and EFE matrices showed the final score of internal and external factors as 2.51 and 1.78, respectively. This indicated that the condition in Yazd are favorable in terms of internal factors while it is not positive in terms of using opportunities or staying away from threats. According to the internal and external factors, strategies are considered as drinking water distribution network (pipeline for drinking water) (SO), Governmental centralized drinking water distribution network (ST), private sector centralized drinking water distribution network (WO) and private sector mobile distribution systems of drinking water (WT). IE matrix showed that the Water and Sewage Company should choose the ST strategy (centralized drinking water distribution network) to avoid the threats and as a solution to water scarcity in 5- to 10-yr horizon

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytic Hierarchy Process (AHP)
  • SWOT Analysis
  • Separation of Drinking Water and Sanitation Water
  • Dual Water Distribution Network
 David, E., 2005, The question environment, Routledge, London and New York.
David, F. R., & David, F. R., 2015, Strategic management: Concepts and cases, 5th Ed., Francis Marion University, Florence, USA.
Golabchi, M., 2009, "Investigation the various systems of water supply and water distribution", Proceedings of. 3rd National Conference on Water and Wastewater, Water and Wastewater Co. of Iran, Tehran. (In persian)
Grigg, N., Rogers, P. & Edmiston, S., 2013, Dual water systems: Characterization and performance for distribution of reclaimed water, Water Research Foundation, Denever, CO.
Ilemobade, A.A., Adewumi, J.R. & van Zyl, J.E., 2009, Assessment of the feasibility of using a dual water reticulation system in system in south Africa, Water Research Commission, Report, South Africa.
Office for Improving the Productivity and Economy of Water and Sanitation, 2015, Reports, A look at water resources in Iran and the world, Tehran, Iran. (In Persian)
Pahlavani, M., Jalili Ghazizadeh, M. & Fazeli, M., 2012, " Investigating the hydraulic and qualitative basics of dual water supply networks: Case study: Oskou city, East Azarbayejan Province", MSc Thesis, University of Shahid Abaspour, Tehran. (In Persian)
Report of Plan of Company Tamadon Karizi, 2017, Performance evaluation of dual water distribution methods in selected cities of Yazd province, Yazd, Iran. (In Persian)
Sarbandi Farahani, M., 2008, "Construction of a separate network of drinking water from sanitary water in Qom", Proceeding of 4th International Conference on Project Management, Tehran, Iran. (In Persian)