نشت‌یابی در خطوط لوله ویسکوالاستیک با استفاده از حل معکوس جریان‌ گذرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکترای سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 استاد گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

3 دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

نشت در سیستم‌های انتقال و شبکه‌های توزیع، علاوه بر هدررفت آب و انرژی، موجب کاهش کیفیت آب به‌دلیل تماس با آلاینده‌ها در شرایط کم‌فشار می‌شود. جاده‌ها بناها و زیرساخت‌ها نیز در اثر نشت زیان می‌بینند. بنابراین، تعیین و کنترل نشت به‌دلیل تأثیرات منفی اقتصادی، محیطزیستی، ایمنی و اجتماعی آن، یکی از مباحث مهم و پیچیده در مهندسی سیستم‌های آبرسانی است. در این پژوهش به ارزیابی و تشخیص نشت بر پایه جریان‌گذرا در خطوط لوله پلی‌اتیلن پرداخته شد. برای این منظور در ابتدا یک مدل حل معکوس جریان‌گذرا توسعه داده شد و سپس برای ارزیابی این مدل، یک مدل آزمایشگاهی برای برداشت داده‌های مورد نیاز نشت‌های شبیه‌سازی شده در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه شهید چمران اهواز ساخته شد و مجموعه‌ای از داده‌های نشت در دو مکان و با اندازه‌های مختلف برای ارزیابی روش حل معکوس مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که با استفاده از یک سیکل (T=4L/a) از سیگنال فشار برداشت شده در مدل حل معکوس، مکان نشت برای نشت‌های قابل توجه، با خطای بین 17/0 تا 17/2 درصد طول لوله قابل تشخیص است. همچنین با استفاده از دو سیکل (2T) از سیگنال فشار، اندازه نشت با خطای قابل قبولی کمتر از 23 درصد اندازه واقعی نشت قابل تشخیص است. علاوه بر این، مقایسه داده‌های آزمایشگاهی با نتایج مدل هیدرولیکی در شرایط مختلف نشان می‌دهد که مدل عددی، تنها با اضافه کردن اثرات ویسکوالاستیک دیواره لوله، فشار گذار را با دقت خوبی توصیف می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Leak Detection in Viscoelastic Pipeline Using Inverse Transient Analysis

نویسندگان [English]

  • Mostafa Rahmanshahi 1
  • Manoocher Fathi-Moghadam 2
  • Ali Haghighi 3
1 PhD Graduated of Hydraulic Structures, Faculty of Water Science Engineering, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
2 Prof. of Hydraulic Structures, Faculty of Water Science Engineering, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
3 Assoc. Prof. of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Leakage in water transmission systems and distribution networks in addition to waste of water and energy, can cause a declined water quality due to exposure to contaminants at low pressure conditions as well as damages to roads, buildings, and infrastructures. Therefore and due to its negative impacts on economics, environmental, and social safety, determination and control of leakage is one of the most important and complex topics in water supply systems engineering. The current research investigated transient-based techniques for leak detection in Polyethylene water pipe systems. For this purpose, firstly an inverse transient analysis (ITA) tool was developed, and then for testing and validating this model, extensive experiments were carried out at Hydraulic Laboratory of Shahid Chamran University of Ahvaz to collect the necessary data. A selected set of data corresponding to two leak locations with different sizes was used to assess the ITA method. Results indicated that the leak location can be accurately pinpointed using a sample size equal to one period (T=4L/a) of the collected pressure in ITA. The error for estimation of the location for a significant leak was between 0.17% and 2.17% of the pipe length. Also, using two periods (2T) of the pressure signal, the uncertainties in leak quantity estimation were satisfactory, as less than 23% of the real leak quantity. Additionally, the comparison between the observed data and the numerical results in different conditions indicated that the hydraulic model estimated the transient pressure accurately by just incorporating the pipe wall viscoelasticity into  the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leak Detection
  • Inverse Transient Analysis
  • Time Domain
  • Viscoelastic Pipeline
 Aklonis, J. J., MacKnight, W. J. & Shen, M., 1972, Introduction to polymer viscoelasticity, Wiley-Interscience-John Wiley & Sons, Inc.
Axworthy, D. H., 1997, "Water distribution networks modelling: From steady-state to waterhammer", PhD, University of Toronto, Toronto, Canada.
Brunone, B. & Ferrante, M., 2001, "Detecting leaks in pressurized pipes by means of transients", Journal of HydraulicResearch, 39(5), 539-547.
Covas, D., 2003, "Inverse transient analysis for leak detection and calibration of water pipe systems modeling special dynamic effects", PhD Thesis, University of Imperial College, Landon, UK.
Covas, D., Ramos, H., Graham, N. & Maksimovic, C., 2005a, "Application of hydraulic transients for leak detection in water supply systems", Water Sci. Technol. Water Supply, 4(5-6), 365-374.
Covas, D., Ramos, H., Young, A., Graham, N. & Maksimovic, C., 2005b, "Uncertainties of leak detection by means of hydraulic transients: From the lab to the field", Proc., 8th Int. Conf. on Computing and Control for the Water Industry (CCWI 2005), Univ. of Exeter, Exeter, UK, 143-148.
Evangelista, S., Leopardi, A., Pignatelli, R. & Marinis, G., 2015, "Hydraulic transients in viscoelastic branched pipelines", Journal of Hydraulic Engineering, 141(8), 1-9.
Ferrante, M. & Capponi, C., 2017, "Viscoelastic models for the simulation of transients in polymeric pipes", Journal of HydraulicResearch, 55(5), 599-611.
Ghazali, M. F., 2012, "Leak detection using instantaneous frequency analysis", PhD Thesis, University of Sheffield, UK.
Hunaidi, O., Chu, W., Wang, A. & Guan, W., 1998, "Effectiveness of leak detection methods for plastic water distribution pipes", Workshop on Advancing the State of ourDistribution Systems - The Practical Benefits of Research, AWWA Dist. System Symposium, Pub. AWWA, Austin, Texas.
Kapelan, Z., Savic, D. & Walters, G., 2003, "A hybrid inverse transient model for leakage detection and roughness calibration in pipe networks", Journal of HydraulicResearch, 41(5), 481-492.
Liggett, J. A. & Chen, L. C., 1994, "Inverse transient analysis in pipe networks", Journal of Hydraulic Engineering, 120(8), 934-955.
Maksimovic, C., Ivetic, M., Prodanovic, D., Pavlovic, D., Jacimovic, N., Milicevic, M., et al., 2001, "Elements of sustainability in water distribution systems-case study Laktasi", Int. Conf. and Workshop Sustainability of Water andEnvironmental Systems Rehabilitation, Banja Luka, 24-26 September 2001, 186-195.
Nash, G. A. & Karney, B., 1999, "Efficient inverse transient analysis in series pipe systems", Journal of Hydraulic Engineering, 125(7), 761-764.
Ranginkaman, M. H., 2017, "Leak detection and calibration of pipelines using inverse transient analysis in frequency domain", PhD, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran, 229 p. (In Persian)
Ranginkaman, M., Haghighi, A. & Vali Samani, H., 2016, "Inverse frequency response analysis for pipelines leak detection using the particle swarm optimization", International Journal of Optimization in Civil Engineering, 6 (1), 1-12.
Shamloo, H. & Haghighi, A., 2010, "Optimum leak detection and calibration of pipe networks by inverse transient analysis", Journal of HydraulicResearch, 48(3), 371-376.
Soares, A., Covas, K., Fernanda, D. & Reis, L., 2008, "Analysis of PVC pipe-wall viscoelasticity during water hammer", Journal of Hydraulic Engineering, 134(9), 1389-1394.
Vitkovsky, J. P., Lambert, M. F. & Simpson, A. R., 2000, "Advances in unsteady friction modelling in transient pipe flow", Proc., 8th Int. Conf. on Pressure Surges-Safe Design and Operation of Industrial Pipe Systems, A. Anderson, Ed., BHR Group, Suffolk, U.K., 471-498.
Vitkovsky, J. P., Lambert, M. F., Simpson, A. R. & Liggett, J. A., 2007, "Experimental observation and analysis of inverse transients for pipeline leak detection", Journal of Water Resources Planning and Management, 133(6), 519-530.