بهینه‌سازی تحرک و پراکندگی نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی در گندزدایی پساب شهری توسط تزریق پنوماتیک گاز نیتروژن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

4 دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی محیط‌ زیست- آب و فاضلاب، پردیس بین‌الملل ارس دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پایدارسازی نانوذره آهن صفر ظرفیتی در محیط‌های آبی با پوشش‌های مختلف، کارایی آن را تا حدود زیادی کاهش می‌دهد. پژوهش حاضر با هدف بهینه‌سازی تحرک و پراکندگی نانوذره برای افزایش راندمان غیر فعال‌سازی باکتری‌های هتروتروف پساب فاضلاب‌های شهری، انجام شد. طراحی آزمایش، به‌روش سطح پاسخ و متد مکعب مرکزی با استفاده از نرم‌افزار دیزاین اکسپرت انجام شد. نانوذره آهن در دو نوع پوشش‌دار با کربوکسی متیل سلولز و نوع ساده سنتز شد. nZVIB-با تزریق پنوماتیک توسط گاز نیتروژن وارد پساب شد و CMC-nZVI نیز توسط میکسر در پساب مخلوط شد. مقایسه نتایج با دو روش HPC و سلولی، مولکولی (ردیابی ژنتیکی توالی 16s rRNA باکتری‌ها) صورت گرفت. بیشترین راندمان غیر فعال‌سازی در تزریق پنوماتیک B-nZVI، توسط گاز نیتروژن در فلوی جریان 10 لیتر در دقیقه مشاهده شد که به میزان 90 درصد در 23 دقیقه  بود و نهایتاً با بهبود فشار و سرعت جریان گاز، راندمان غیرفعال سازی 6/95 درصد در 32 دقیقه ثبت شد. مدل نهایی به‌دست آمده از این فرایند از معادله درجه دوم تبعیت می‌کند. پیش‌بینی کلی مدل با ضریب تعیین (R2=0.9447) برازش بسیار خوبی با داده‌های پاسخ نشان داد و اهمیت آماری آن به‌وسیله آزمون آماری فیشر (F-value=13.29) مشخص شد. برای به‌کارگیری بهینه nZVI در فرایند غیر فعال‌سازی باکتری‌های هتروتروف پساب شهری می‌توان nZVI را در دو مرحله از طریق تزریق پنوماتیک مخلوط nZVI با یک گاز بی اثر مانند نیتروژن به پساب وارد نمود. راندمان غیرفعال‌سازی باکتری‌های تصفیه‌خانه‌های پساب شهری در تزریق پنوماتیک nZVI نسبت به‌ استفاده  nZVI پوشش‌دار مانندCMC ، 17 تا 39 درصد بهبود یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mobility and Dispersion Optimization of Nano Zerovalent Iron (nZVI) in Disinfection of Urban Wastewater with Pneumatic Nitrogen Gas Injection

نویسندگان [English]

  • Naser Mehrdadi 1
  • Gholam Reza Nabi Bidhendi 1
  • Majid Baghdadi 2
  • Rahim Aali 3
  • Jaber Yeganeh 4
1 Prof. of Environmental Engineering, Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assist. Prof. of Environmental Engineering, Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assist. Prof. of Environmental Health Engineering, Faculty of Health, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran
4 PhD Student of Water and Environmental Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Zero iron nanoparticle is considered as a universal enhancement agent. Its stabilization in aqueous environments with different coatings, reduces the efficiency of nanoparticles to a great extent. This study aimed to optimize the mobility and dispersion of nanoparticles to increase the inactivation efficiency of heterotrophic bacteria in urban sewage effluents. The experiment was carried out on Response Surface Methodology (RSM) and Central Composite Design (CCD) using Design Expert 10 software. Iron nanoparticles were synthesized in two types of carboxymethyl cellulose-coated and simple type. B-nZVI  was introduced into the effluent with by pneumatic injection of nitrogen gas. CMC-nZVI was also mixed with a mixer in the effluent. Comparison of the results was done with two HPC and cellular molecular techniques (Genetic sequencing of 16s rRNA bacteria). The highest inactivation efficiency (90%) was observed in minute 23 for pneumonic injection of B-nZVI at a flow rate of 10 L / min.  Finally, with the improvement of gas pressure and flow rate, the inactivation efficiency was recorded at 95.6% at 32 minutes. Final model obtained from this process agreed with the quadratic equation. General forecasting of the model was expressed by the correlation coefficient (R2=0.9447) that made good fitness for the response data. The statistical significance was determined using Fisher's statistics (F-value=13.29). For optimal use of nZVI in the inactivation of urban wastewater heterotrophic bacteria, nZVI can be injected into the wastewater by pneumatic injection in two steps with an inert gas such as nitrogen. In the nZVI pneumatic injection, the efficiency of deactivating bacteria in urban wastewater treatment plants was about 17% to 39% better than that of the coated-nZVI such as CMCs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanoparticles of Zero-Valent Iron
  • Disinfection
  • Pneumatic injection
  • Gas N2
  • PCR
 Aellen, S., Que, Y.-A., Guignard, B., Haenni, M. & Moreillon, P., 2006, "Detection of live and antibiotic-killed bacteria by quantitative real-time PCR of specific fragments of rRNA", Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 50, 1913-1920.
Agarwal, M. & Patel, D., 2015, "Modified zero valent iron (ZVI) nanoparticles for removal of manganese from water", International Journal of Environmental Research, 9, 1055-1068.
Auffan, M., Achouak, W., Rose, J., Roncato, M.-A., Chanéac, C. & Waite, D. T., 2008, "Relation between the redox state of iron-based nanoparticles and their cytotoxicity toward Escherichia coli", Environmental Science & Technology, 42, 6730-6735.
Barreto-Rodrigues, M., Silveira, J., Zazo, J. A. & Rodriguez, J. J., 2017, "Synthesis, characterization and application of nanoscale zero-valent iron in the degradation of the azo dye Disperse Red 1", Journal of Environmental Chemical Engineering, 5, 628-634.
Bartram, J., Cotruvo, J., Exner, M., Fricker, C. & Glasmacher, A., 2004, "Heterotrophic plate count measurement in drinking water safety management: Report of an expert meeting Geneva, International Journal of Food Microbiology, 92, 241-247.
Bhatia, S., 2016, "Nanoparticles types, classification, characterization, fabrication methods and drug delivery applications", Natural Polymer Drug Delivery Systems, Springer.
Blake, M., Johnston, K., Russell-Jones, G. & Gotschlich, E., 1984, "A rapid, sensitive method for detection of alkaline phosphatase-conjugated anti-antibody on Western blots", Analytical Biochemistry, 136, 175-179.
Chiang, S., Martelotto, L. G. & Weigelt, B., 2015, "Genomic applications in gynecologic malignancies", Genomic Applications in Pathology, 2015, 465-487.
Cook, S. M., 2009, Assessing the use and application of zero-valent iron nanoparticle technology for remediation at contaminated sites, USEPA, Washigton, DC, USA.
Deng, T. & Bradley, M. S., 2016, "Determination of a particle size distribution criterion for predicting dense phase pneumatic conveying behaviour of granular and powder materials", Powder Technology, 304, 32-40.
Diao, M. & Yao, M., 2009, "Use of zero-valent iron nanoparticles in inactivating microbes", Water Research, 43, 5243-5251.
Ehrmann, M. A., Müller, M. R. & Vogel, R. F., 2003, "Molecular analysis of sourdough reveals Lactobacillus mindensis sp. nov", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 53, 7-13.
EL‐Temsah, Y. S. & Joner, E. J., 2012, "Impact of Fe and Ag nanoparticles on seed germination and differences in bioavailability during exposure in aqueous suspension and soil", Environmental Toxicology, 27, 42-49.
Fajardo, C., Costa, G., Nande, M. & Martin, M., 2016, "Three functional biomarkers for monitoring the nanoscale zero-valent iron (nZVI)-induced molecular signature on soil organisms", Water, Air, & Soil Pollution, 227, 201.
Fu, F., Dionysiou, D. D. & Liu, H., 2014, "The use of zero-valent iron for groundwater remediation and wastewater treatment: A review", Journal of Hazardous Materials, 267, 194-205.
Huber, D. L., 2005, "Synthesis, properties, and applications of iron nanoparticles", Small, 1, 482-501.
Kaufmann, P., Pfefferkorn, A., Teuber, M. & Meile, L., 1997, "Identification and quantification of Bifidobacterium species isolated from food with genus-specific 16S rRNA-targeted probes by colony hybridization and PCR", Applied and Environmental Microbiology, 63, 1268-1273.
Kleineidam, A., Phillips, M., De veer, A. P. M. & Kollosche, J., 2016, "Powder supply system and method for colour change in a powder supply system", Google Patents, Pub. Number: US20130019970A1.
Le, S., Yao, X., Lu, S., Tan, Y., Rao, X., Li, M., et al., 2014, "Chromosomal DNA deletion confers phage resistance to Pseudomonas aeruginonsa, Scientific Reports, 4, Article number: 4738, doi:  10.1038/srep 047 38.
Lee, C., Kim, J. Y., Lee, W. I., Nelson, K. L., Yoon, J. & Sedlak, D. L., 2008, "Bactericidal effect of zero-valent iron nanoparticles on Escherichia coli", Environmental Science & Technology, 42, 4927-4933.
Lee, D.-H., Zo, Y.-G. & Kim, S.-J., 1996, "Nonradioactive method to study genetic profiles of natural bacterial communities by PCR-single-strand-conformation polymorphism", Applied and Environmental Microbiology, 62, 3112-3120.
Li, X.-Q. & Zhang, W.-X. 2006, "Iron nanoparticles: The core− shell structure and unique properties for Ni (II) sequestration", Langmuir, 22, 4638-4642.
Liu, A., Liu, J., Han, J. & Zhang, W.-X., 2017, "Evolution of nanoscale zero-valent iron (nZVI) in Water: Microscopic and spectroscopic evidence on the formation of nano-and micro-structured iron oxides", Journal of Hazardous Materials, 322, 129-135.
Ma, X., Gurung, A. & Deng, Y., 2013, "Phytotoxicity and uptake of nanoscale zero-valent iron (nZVI) by two plant species", Science of the Total Environment, 443, 844-849.
Martin, J. E., Herzing, A. A., Yan, W., Li, X.-Q., Koel, B. E. & Kiely, C. J., 2008, "Determination of the oxide layer thickness in core− shell zerovalent iron nanoparticles", Langmuir, 24, 4329-4334.
Martinez, J. L., Fajardo, A., Garmendia, L., Hernandez, A., Linares, J. F., Martínez-Solano, L. et al., 2008, "A global view of antibiotic resistance", Fems Microbiology Reviews, 33, 44-65.
Mukherjee, R., Kumar, R., Sinha, A., Lama, Y. & Saha, A. K., 2016, "A review on synthesis, characterization, and applications of nano zero valent iron (nZVI) for environmental remediation", Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 46, 443-466.
Müller, N. C. & Nowack, B., 2010, Nano zero valent iron the solution for water and soil remediation, Report of the ObservatoryNano, EMPA, Swiss.
Nadagouda, M. N., Castle, A. B., Murdock, R. C., Hussain, S. M. & Varma, R. S., 2010, "In vitro biocompatibility of nanoscale zerovalent iron particles (NZVI) synthesized using tea polyphenols", Green Chemistry, 12, 114-122.
Nikolaou, A., Meric, S. & Fatta, D., 2007, "Occurrence patterns of pharmaceuticals in water and wastewater environments", Analytical and Bioanalytical Chemistry, 387, 1225-1234.
Nurmi, J. T., Tratnyek, P. G., Sarathy, V., Baer, D. R., Amonette, J. E. & Pecher, K., 2005, "Characterization and properties of metallic iron nanoparticles: Spectroscopy, electrochemistry, and kinetics", Environmental Science & Technology, 39, 1221-1230.
Ponder, S. M., Darab, J. G. & Mallouk T. E., 2000, "Remediation of Cr (VI) and Pb (II) aqueous solutions using supported, nanoscale zero-valent iron", Environmental Science & Technology, 34, 2564-2569.
Ravikumar, K., Dubey, S., Chandrasekaran, N. & Mukherjee, A., 2016, "Scale-up synthesis of zero-valent iron nanoparticles and their applications for synergistic degradation of pollutants with sodium borohydride", Journal of Molecular Liquids, 224, 589-598.
Su, C., Puls, R. W., Krug, T. A., Watling, M. T., O'hara, S. K., Quinn, J. W. & Ruiz, N. E., 2013, "Travel distance and transformation of injected emulsified zerovalent iron nanoparticles in the subsurface during two and half years", Water Research, 47, 4095-4106.
Tran, N., Mir, A., Mallik, D., Sinha, A., Nayar, S. & Webster, T. J., 2010, "Bactericidal effect of iron oxide nanoparticles on Staphylococcus aureus", International Journal of Nanomedicine, 5, 277-283.
Valodkar, M., Rathore, P. S., Jadeja, R. N., Thounaojam, M., Devkar, R. V. & Thakore, S., 2012, "Cytotoxicity evaluation and antimicrobial studies of starch capped water soluble copper nanoparticles", Journal of Hazardous Materials, 201, 244-249.
Vance, M. E., Kuiken, T., Vejerano, E. P., Mcginnis, S. P., Hochella JR, M. F., Rejeski, D. et al., 2015, "Nanotechnology in the real world: Redeveloping the nanomaterial consumer products inventory", Beilstein Journal of Nanotechnology, 21 (6), 1769-1780.
Wang, Z., Choi, F. & Acosta, E., 2017, "Effect of surfactants on zero-valent iron nanoparticles (NZVI) reactivity", Journal of Surfactants and Detergents, 20, 577-588.
Wiesner, M. R., Lowry, G. V., Alvarez, P., Dionysiou, D. & Biswas, P., 2006, Assessing the risks of manufactured nanomaterials, ACS Publications, American Chemical Society, USA.
Wyatt, M. D. & Ferry, J., 2007, Nanomaterials–toxicity, health and environmental issues, Edited by Challa SSR Kumar. Wiley Online Library.
Zarei, R., Mosaferi, M., Soroush Barhagi, M., Khataee, A. & Asghari Jafarabadi, M., 2014, "E. coli inactivation efficiency of zero-valent iron nanoparticles stabilized by carboxymethyl cellulose", Journal of Health, 5, 214-223.
Zhang, S., Han, B., Gu, J., Wang, C., Wang, P., MA, Y., CAO, J. et al., 2015, "Fate of antibiotic resistant cultivable heterotrophic bacteria and antibiotic resistance genes in wastewater treatment processes", Chemosphere, 135, 138-145.