تأثیر استفاده از مخازن آب داخل ساختمان بر کاهش نشت شبکه‌های توزیع در حال بهره‌برداری

نوع مقاله : یاداشت‌ فنی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه‌های هیدرولیکی، کارشناس نظارت بر ابنیه و مخازن شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب شهر تهران، تهران، ایران

چکیده

با توجه به محدودیت منابع آب شرب، کاهش نشت در شبکه‌های آبرسانی اهمیت بسیار دارد. در حال حاضر شبکه‌های توزیع آب بر اساس حداکثر مصرف ساعتی طراحی می‌شوند، لذا تغییرات زمانی مصرف آب در ساعات مختلف سبب نوسان فشار و افزایش نشت در این شبکه‌ها می‌شود. درصورت استفاده از مخازن داخلی آب در ساختمان‌ها، می‌توان شبکه‌های آبرسانی را بر مبنای حداکثر مصرف روزانه طراحی کرد تا نوسان‌های ساعتی جریان در شبکه به حداقل برسد. در پژوهش حاضر، تأثیر استفاده از مخازن داخلی بر میزان نشت شبکه با استفاده از شبیه‌سازی هیدرولیکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد به‌کارگیری مخازن داخلی برای شبکه‌های درحال بهره‌برداری باعث کاهش قابل توجه نشت می‌شود. در شبکه‌های بررسی شده، برای حالت‌های پیشنهادی قرارگیری مخزن بر روی بام و در محل پارکینگ حداقل میزان متوسط کاهش نشت شبکه به‌ترتیب 31 و 67 درصد به‌دست آمد. همچنین نشان داده شد که شکل شبکه از نظر شاخه‌ای و یا حلقوی بودن، تأثیر قابل توجهی بر میزان کاهش نشت ندارد. نتایج پژوهش حاضر توسعه روش‌های جدید طراحی شبکه‌های توزیع آب با هدف مدیریت فشار و کاهش نشت را ممکن می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Household Water Tanks on Leakage Reduction for Distribution Networks under Operation

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Jalili Ghazizade 1
  • Shadi Shahrouzi 2
1 Assist. Prof., Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Assist. Prof., Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Control and reduction of leakage in water distribution networks are very important due to limitation of drinking water resources. Water distribution networks are currently designed based on hourly peak consumption. Variation of the hourly water consumption causes the pressure variation and increase in water leakage. If household storage tanks are used in buildings, the water networks can be designed based on daily peak consumption, resulting in considerable reduction in the hourly flow variation. In the present study, the effect of domestic water storage tanks on the leakage level of water networks has been studied using water hydraulic simulation. The results showed that the use of household tanks can significantly reduce the leakage level for water networks under operation. For the studied networks, the average leakage reduction level were 31% and 67% for tanks on the roof and in the parking lot, respectively. The results also showed that the branched or looped plans of water network have no significant effect on the amount of leakage reduction. Results of this study can be used in developing new design methods for water distribution networks aiming pressure management and control of the leakage level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Distribution Network Design
  • Leakage
  • Pressure Management
  • Storage Tank
 Bajan, M., Jalili Ghazizadeh, M. R. & Rashidi Mehrabadi, A. 2016. "Laboratory study of water quality changes in domestic polyethylene tanks. Proceedings of The 8th National Conference and Exhibition on Environmental Engineering, Tehran University, Tehran. (In Persian)
Dehnavi, A. & Montazer, M. H. 2009. Unconventional design of water networks: A new way in optimum utilization of water and national capital. Proceedings of The 3rd National Conference of Water and Wastewater (Approach to Correction of Consumption Pattern), Power Institute, Tehran. (In Persian)
Ghajarnia, N., Bozorg Haddad, O. & Kouchakzadeh, S. 2012. Multi objective dynamic design of urban water distribution networks. Journal of Iran-Water Resources Research, 7(4), 21-40. (In Persian)
Ghajarnia, N., Bozorg Haddad, O. & Kouchakzadeh, S. 2012. Multi objective design of water distribution system using fuzzy reliability index. Journal of Water and Wastewater, 23(1), 34-46. (In Persian)
Ghazizadeh, M. R., Moloudzadeh, N. & Salehi, S. 2008. Methods of peak consumption reduction in water distribution networks. Proceedings of The 4th National Congress of Civil Engineering, Tehran University, Tehran. (In Persian)
Jamalluddin bin Shaaban, A. 2004. Utilizing rainwater for non-potable domestic uses and reducing peak urban runoff in Malaysia. Proceedings of XI IRCSA Conference, National Hydraulics Research Institute of Malaysia (NAHRIM).
Lambert, A.O. 1997. Pressure management/leakage relationships: Theory, concepts and practical applications. Proceedings of Conference on Minimizing Leakage in Water Supply/Distribution Systems, IQPC Seminar, London.
Lambert, A.O. & Fantozzi, M. 2010. Recent developments in pressure management. Proceedings of IWA Specialised Conference (Water Loss 2010), Sao Paolo, http://www.leakssuite.com/outreach/free-papers-2008-10/
Maddaus, W.O. 1999. Realizing the benefits from water conservation. Journal of Contemporary Water Research and Education, 114(1), 8-17.
May, J. 1994. Pressure dependent leakage. World Water and Environmental Engineering Management.
Shahrouzi, Sh. 2014. Leakage level estimation for unconventional designed water distribution networks. MSc Thesis, Payame Noor University, Iran. (In Persian)
Shahrouzi, Sh., Jalili Ghazizadeh, M. R. & Shakeri Fard, P. 2015. Effect of water stagnation in households pipes and tanks on drinking water quality (case study: Some areas in tehran). Journal of Water and Wastewater, 26(6), 115-120. (In Persian)
Shirzad, A., Tabesh, M. & Heidarzadeh, M. 2015. A new method for quasi-optimal design of water distribution networks. Water Resources Management, 29(14), 5295-5308.
Shirzad, A. 2013. Multi-objective optimization of water distribution networks and presenting a comprehensive model for dynamic design of these networks. PhD Thesis, Tehran University, Iran. (In Persian)
Thornton, J. & Lambert, A. 2006. Managing pressure to reduce new breaks. Journal of Water 21-Magazine of the International Water Association (IWA Publishing), 8(6), 24-26.
Vice Presidency for Strategic Planning and Supervision. 2013. Design criteria of urban and rural water supply and distribution Systems: No. 117-3, Tehran, Iran. (In Persian)