بهینه‌سازی شرایط عملیاتی جهت کاهش تأثیر پلاریزاسیون غلظت بر عملکرد فرایند اسمز مستقیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی شیمی، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران

چکیده

با افزایش جمعیت و گسترش شهرها، دسترسی به آب شیرین کمتر شده است و منابع آب شیرین نمی‌توانند تمامی نیازهای بشر را تأمین کنند. با توجه به رشد جمعیت جهان و محدودیت ذخائر آب شیرین، نمک‌زدایی از آب دریا، اهمیت روز افزونی پیدا کرده است. در واقع انتخاب و توسعه یک فرایند نمک‌زدایی کارآمدتر و کم هزینه‌تر از روش‌های موجود، نیاز ضروری است. در پژوهش حاضر بهینه‌سازی شرایط عملیاتی جهت کاهش تأثیر پلاریزاسیون غلظت خارجی بر عملکرد فرایند اسمز مستقیم به‌صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به تعداد و تنوع پارامترهای تأثیرگذار بر میزان شار آب عبوری از غشاهای اسمز مستقیم و همچنین با هدف کاهش تعداد آزمایش‌ها و هزینه‌ها از روش طراحی آزمایش تاگوچی استفاده شد. ساختار غشاها با استفاده از آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفت. بهترین عملکرد غشای اسمز مستقیم مربوط به غشای شماره 1 بود که در آن غلظت محلول نمک 1 مولار، اختلاف فشار psi  2 و pH برابر 9 بود. در شرایط ذکر شده میزان شار آب عبوری از غشای اسمز مستقیم برابر باL/m2.h 36/42 بود. همچنین بیشترین مقدار شار نمک عبوری از غشاهای اسمز مستقیم معادل gr/m2.hr 26/11 مربوط به غلظت محلول نمک 1مولار، اختلاف فشار psi  2 و pH برابر 9 مقدار بود. نتایج نشان داد که با انجام بهینه‌سازی شرایط عملیاتی، شار آب عبوری از غشای اسمز مستقیم 51/55 درصد نسبت به حالت بدون بهینه‌سازی، افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization of Operating Conditions to Reduce the Effect of Concentration Polarization on the Performance of Direct Osmosis Process

نویسندگان [English]

  • Laila Karim 1
  • Dariush Emadzadeh 2
1 MSc Student, Faculty of Chemical Engineering, Gachsaran Branch, Islamic Azad University, Gachsaran, Iran
2 Assist. Prof. Faculty of Chemical Engineering, Gachsaran Branch, Islamic Azad University, Gachsaran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concentration polarization
  • Membrane
  • direct asymmetric
  • desalting
  • flowing water flow

The need for freshwater is rising rapidly, and fresh water resources cannot meet all human needs. People's access to freshwater is now diminishing with the increasing population and expansion of cities. Accordingly the desalination of sea water has become increasingly important and selection and development of more efficient and cost-effective desalting process is a necessity. The present study was designed to optimize the operating conditions to reduce the effect of external concentration polarization on the performance of direct osmotic process. Due to the number and variety of parameters affecting the amount of water flowing through direct membranes and also with the aim of reducing the number of experiments and costs, the Taguchi experimental design method was used. The structure of membranes was investigated using scanning electron microscopy (SEM). The best performance of direct membrane was observed in membrane No. 1 with test conditions, concentration of molar salt solution, pressure head of 2 psi and pH = 9. In this condition, the flow rate of the flow through the direct osmosis membrane was 36.42 L/m2.h. The highest flux of salt passing through direct membranes was 26.11gr/m2.hr in test conditions and with the concentration of molar salt solution, the pressure head of 2 psi and pH =9. By optimizing the operation conditions, 55.51 perecent increase in the water flux was observed.

Bahoush, M., Kashi, I. & Shokrollah Zadeh, S., 2016, "The effect of polarization in the process of water sweetening by direct osmosis (Review)", Journal of Environmental Science and Technology, (5), 61-54. (In persain)
Benko, K.L. & Drewes, J.E., 2008, "Produced water in the western United States: Geographical distribution, occurrence, and composition", J. Environmental Eng. Sci; 25, 239-246. (In persain)
Bian, K., Yamamoto, K. & Watanabe, Y., 2000, "The effect of shear rate on controlling the concentration polarization and membrane fouling", Desalination, 131, 225-236.
Elahi, S., 2017, "Fabrication and characterization of forward osmosis PSf-SiO2 mixed matrix membrane for desalination", MSc Thesis, Islamic Azad University, Gachsaran Branch, Faculty of Chemical Engineering, 1. (In persain)
Emadzadeh, D., Lau, W.J., Matsuura, T., Rahbari-Sisakht, M. & Ismail, A.F., 2014, "A novel thin film composite forward osmosis membrane prepared from PSf–TiO2 nanocomposite substrate for water desalination", Chemical Engineering Journal, 237,  70-80.
Ghanbari, M., Emadzadeh, D., Lau, W.J., Matsuura, T., Davoody, M. & Ismail, A.F., 2015, "Super hydrophilic TiO2/HNT nanocomposites as a new approach for abrication of high performance thin film nanocomposite membranes for FO application", Desalination, 371, 104-114.
Holloway, R.W., Cath, T.Y., Dennett, K.E. & Childress, A.E., 2005, "Forward osmosis for concentration of anaerobic digester centrate", Journal of Water Research, 41(17), 4005-4014.
Jiao, B., Cassano, A., & Drioli, E. 2004, "Recent advances on membrane processes for the concentration of fruit juices: A review", J. Food Eng.; 63, 303-324.
Loeb, S., 2010, "One hundred and thirty benign and renewable megawatts from Great Salt Lake", Desalination, 14(1), 436-440.
Nematzadeh, M., 2013, "The effect of lethal solution on seawater desalination using direct osmosis phenomenon", Ministry of Science, Research and Technology, University of Sistan and Baluchestan, Faculty of Chemical Engineering, Zahedan. (In persain)
Obaid, M. Ghori, Z., Fadali, O., Khalil, K., Abdulhakim, A. Almajid, N. & Barakat, A. M., 2015, "Amorphous SiO2 NPs- incorporated poly(vinylidene fluoride) electrospun nanofiber membrane for high flux forward osmosis desalination", ACS Applied Materials & Interfaces, 8 (7), 1-38.
Salter, R.J., 2005, "Forward osmosis", Water Conditioning and Purification, 48 (4), 36-38.
Sirinupong, T., Youravong H., W., Tirawat, D., Lau, W.J., Lai, G.S. & Ismail, A.F., 2017, "Synthesis and characterization of thin film composite membranes made of PSF-TiO2/GO nanocomposite substrate for forward osmosis applications", Arabian Journal of Chemistry, 32 (6), 1-10.
Tiraferri, A., Yip, N.Y., Phillip, W.A., Schiffman, J.D. & Elimelech, M., 2011, "Relating performance of thin-film composite forward osmosis membranes to support layer formation and structure", Journal of Membrane Science, 367, 340-352.