کمّی‌سازی بازگشت‌پذیری سیستم زهکشی شهری بر اساس ارزیابی عملکرد هیدرولیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مهندسی محیط‌زیست- منابع آب، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار،‌ دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با وجود پیشرفت‌های قابل توجه در زمینه مدیریت پایدار سیستم‌های زهکشی رواناب شهری (UDSs)، این قبیل زیرساخت‌ها در معرض تهدید روزافزون محرک‌های غیر قطعی تغییرات آینده قرار دارند. کمّی‌سازی بازگشت‌پذیری، گامی مهم در راستای افزایش بلندمدت پایداری مناطق شهری تحت پوشش سیستم‌های زهکشی رواناب است. در پژوهش حاضر از طریق ترکیب عملکرد هیدرولیکی شبکه زهکشی رواناب سطحی با تابع عملکرد سیستم، به کمّی‌سازی بازگشت‌پذیری این شبکه‌ها در مقابله با سیل پرداخته شد. به این منظور پس از تعیین مقادیر بارش، حدّی برای دوره‌ بازگشت‌های مختلف، شبیه‌سازی هیدرولوژیکی و هیدرودینامیکی سیستم جمع‌آوری آب‌های سطحی حوضه سیل‌برگردان غرب در تهران با دو سناریوی وجود و عدم وجود بهترین اقدامات مدیریتی (BMP) صورت گرفت. سپس این روش برای یکی از گره‌های سیلابی شبکه به‌کار گرفته شد و میزان عملکرد و بازگشت‌پذیری سیستم در این گره انتخابی تحت بارش‌های حدی با دوره‌بازگشت‌های مختلف برآورد شد. نتایج نشان داد که با اضافه نمودن یک جوی‌باغچه به سیستم زهکشی شهری، مدت سیل گرفتگی در گره منتخب شبکه و حجم آبگرفتگی به‌ترتیب تا میزان 15 و 47 درصد کاهش یافته و بازگشت‌پذیری نسبت به سیل از 37/0 درصد تا 89/5 درصد افزایش می‌یابد. بنابراین وجود راهکارهای توسعه کم‌اثر (LID)همراه شبکه سنتی زهکشی شهری می‌تواند در افزایش پایداری سیستم مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Quantifying Resilience of Urban Drainage Systems Based on the Hydraulic Performance Assessment

نویسندگان [English]

  • Negin Binesh 1
  • Mohammad Hossein Niksokhan 2
  • Amin Sarang 3
1 PhD. Student of Environmental Engineering-Water Resources, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assoc. Prof., Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assist. Prof., Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Sustainable management of Urban Drainage Systems (UDSs) is challenging since the hydraulic characteristics and pollutants discharged into catchment areas are constantly changing. Quantifying the resilience of UDSs is a crucial step towards long-term and sustainable management of these chatments in urban areas. This study was performed to evaluate the resilience of UDSs against flooding through combining hydraulic performance of stormwater drainage network with the system performance function. To conduct this performance evaluation extreme rainfall intensity values for different return year periods ranging from 2 to 100 years were used for catchment drained into the West Flood-Diversion (WFD) system in Tehran. Both hydraulic and hydrodynamic simulations were performed for these stormwater drainage system under two scenarios: with and without BMPs. To further evaluate the systems performance and resilience, additional simulation analysis was performed using one specific flooded node under extreme rainfalls with different return periods. The results showed that adding a vegetative swale to the drainage system would decrease the nodal flooding duration and the flood volume up to 15% and 47%, respectively. The results also shown that the resilience against flooding will increase from about 0.4% up to 6% under the above-mentioned conditions. From the results of this study, we can conclude that employing some types of BMP along with the existence low-impact development measures within the traditional urban drainage areas may be sufficient to increase the system resilience and sustainable control of flooding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • Performance Function
  • Urban Drainage System (UDS)
  • Management Practices
Åstebøl, S. O., Hvitved-Jacobsen, T. & Simonsen, Ø., 2004, "Sustainable stormwater management at Fornebu—from an airport to an industrial & residential area of the city of Oslo, Norway", Journal of Science of the Total Environment, 334–335(0), 239-249.
Blockley, D., Agarwal, J. & Godfrey, P., 2012, "Infrastructure resilience for high-impact low-chance risks", in: Proceedings of the Institution of Civil Engineers, Civil Engineering Special Issue 165, Issue CE6. ICE. Publishing, 3-19.
Butler, D. & Davies, J.W., 2011, Urban Drainage, 3rd Ed., Spon Press, Taylor & Francis Group, London & New York.
Bocchini, P., Frangopol, D. M., Ummenhofer, T. & Zinke, T., 2013, "Resilience & sustainability of civil infrastructure: Toward a unified approach", Journal of Infrastructure Systems, 20(2), Article ID: 04014004.
Chang, C.L. & Liou, T.Y., 2010, "The placement strategies of structural best management practices for different moving rainstorms", Journal of Environtal Monitoring & Assessment, 166(1-4), 495-502.
Cardoso, M., Coelho, S., Matos, R. & Alegre, H., 2004, "Performance assessment of water supply & wastewater systems", Urban Water Journal, 1, 55-67.
De Bruijn, K. M., 2004, "Resilience indicators for flood risk management systems of lowland rivers", International Journal of River Basin Management, 2(3), 199-210.
Djordjević, S., Butler, D., Gourbesville, P., Mark, O. & Pasche, E., 2011, "New policies to deal with climate change & other drivers impacting on resilience to flooding in urban areas: The CORFU approach", Journal of Environtal Science & Policy, 14, 864-873.
Gersonius, B., Ashley, R., Pathirana, A. & Zevenbergen, C., 2013, "Climate change uncertainty: Building flexibility into water & flood risk infrastructure", Journal of Climate Change, 116, 411-423.
Gharaibeh, N.G., Asce, M., Chiu, Y. & Gurian, P.L., 2006, "Decision methodology for allocating funds across transportation infrastructure assets", Journal of Infrastructure Systems, 12, 1-9.
Jia, H., Lu, Y., Yu, Sh., & Chen, Y., 2012, "Planning of LID–BMPs for urban runoff control: The case of Beijing Olympic Village", Journal of Separation & Purification Technology, 84 (9), 112-119.
Jung, D., Kang, D., Kim, J.H. & Lansey, K., 2013, "Robustness-based design of water distribution systems", Journal of Water Resources Planning & Management, 140(11), 10.1016/(ASCE) WR. 1943-5452.000421.
Kim, B., Kim, Y., Sanders, B.F., Famiglietti, J.S. & Han, K., 2013, "Calibration of stormwater management model using flood extent data", Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Water Management, 167, 17-29.
Lansey, K., 2012, "Sustainable, robust, resilient, water distribution systems", 14th Water Distribution Systems Analysis Conference, Engineers Australia, pp. 1–18.
Lee, E.H. & Kim, J.H., 2017, "Design & operation of decentralized reservoirs in urban drainage systems", Journal of Water, 9 (4), 246.doi: 10.3390/w9040246.
Mahab-e-Ghods & Poyry Group Consulting Engineers, 2011, Comprehensive Plan of Tehran’s surface water management, Volume III:  Basis & regulations of surface water network design & type maps, Technical & Development department of Tehran Municipality & Tehran Technical-Engineering Consulting Agency (In Persian).
Mugume, S., Gomez, D. & Butler, D., 2013, "Statistical methods for climate change impact assessment on urban rainfall extremes for cities in tropical developing countries – A review", In: Butler, D., Chen, A.S., Djordjevic, S., Hammond, M.J. (Eds.), International Conference on Flood Resilience: Experiences in Asia & Europe, University of Exeter, Exeter, United Kingdom.
Mugume, S., Gomez, D., & Butler, D., 2014, "Quantifying the resilience of urban drainage systems using a hydraulic performance assessment approach", 13th International Conference on Urban Drainage, Sarawak, Malaysia.
Nazif, S., 2010, "Developing an algorithm for the assessment of climate change impact on urban water cycle", PhD Thesis, Faculty of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran. (In Persian).
Pyke, C., Warren, M. P., Johnson, T., LaGro Jr, J., Scharfenberg, J., Groth, P., et al., 2011, "Assessment of low impact development for managing stormwater with changing precipitation due to climate change", Journal of Landscape Urban Planning, 103(2), 166-173.
Rossman, L.A., 2010, Storm water management model user’s manual, version 5.0., Cincinatti: National Risk Management Research Laboratory, Office of Research & Development, USEPA.
Stovin, V., 2010, "The potential of green roofs to manage Urban Stormwater", Water & Environment Journal, 24(3), 192-199.
Tahmasebi Birgani, Y., 2014, "Sustainable management of urban drainage based on resilient risk management", PhD Thesis, Faculty of Civil Engineering, Khajeh Nasireddin-e-Tousi University of Technology, Tehran, Iran (In Persian).
Tajrishi, M., & Malekmohammadi, B., 2009, "Suitable method to accomplish flood insurance program for crisis management in flood condition of urban areas", Proceedings of the 2nd International Conference on Integrated National Disaster Management, Tehran, Iran, 1-18.
Todini, E., 2000, "Looped water distribution networks design using a resilience index based heuristic approach", Urban Water, 2(2), 115-122.
Valizadeh, N.,Zorn, C.R., & Shamseldin, A.Y., 2016, "Evaluating the technical resilience of stormwater systems to flooding", Stormwater Conferenc, Australia.
Villarreal, E. L., Semadeni-Davies, A. & Bengtsson, L., 2004, "Inner city stormwater control using a combination of best management practices", Journal of Ecological Engineering, 22(4-5), 279-298.
Yekom Consulting Engineers, 2009, A project on (quantitativa & qualitative) rehabilitation of surface waters in southern Tehran, Volume III Tehran, Iran. (In Persian).
Zhang, C., Wang, Y., Li, Y. & Ding, W., 2017, "Vulnerability analysis of urban drainage systems: Tree vs. loop Networks", Journal of Sustainability, doi: 10.3390/su9030397.