شبیه‎سازی سرریز ناگهانی آلودگی MTBE و اقدامات بهسازی مخزن آب سطحی با استفاده از مدل اصلاح یافته CE-QUAL-W2: مطالعه موردی مخزن سد قشلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه آب و محیط‎ زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانش ‎آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران- محیط ‎زیست، دانشکده محیط ‎زیست کرج، البرز، ایران

3 استادیار، گروه آب و محیط‎ زیست، دانشکده مهندسی عمران و محیط‎ زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت و کاربرد گسترده فراوردههای نفتی و نیز خطرات ناشی از این فراوردهها بر منابع آبهای سطحی در کشور، به‌کارگیری مدل‌های مناسب به‌منظور ارائه اقدامات و برنامههای مدیریتی مهم و ضروری است. در این پژوهش دو نسخه از مدل اصلاح شده CE-QUAL-W2 به‌منظور شبیهسازی رویداد سقوط تانکر حاوی سوخت ماده فرار آلی MTBE در مجاورت رودخانه خلیفه ترخان در اسفند1381 مورد استفاده قرار گرفت. در این مدل، روش‌های بهسازی شامل استفاده از ابزارها و تجهیزات مکانیکی به‌منظور ایجاد آشفتگی، اختلاط و هوادهی مصنوعی به‌کار گرفته شد. بر اساس نتایج حاصل شده، نسخة دو مدل CE-QUAL-W2 در مقایسه با نسخة یک مدل، قادر به ترسیم مناسبتری از توزیع زمانی و مکانی شرایط کیفی آلودگی  در رابطه با داده‎‎های میدانی ثبت شده برای MTBE است. علاوه بر این، محاسبه زمان پاک‌سازی مخزن سد قشلاق در سناریوهای متعدد هواشناسی و هیدرولوژیکی، مقدار بار MTBE و نحوه بهرهبرداری از مخزن سد نسبت به سناریوی پایه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از این قسمت پژوهش نشان داد که کاهش دمای هوا و افزایش سرعت باد، سبب کاهش زمان پاک‌سازی مخزن سد می‌شود. همچنین، عامل دیگری که سبب کاهش زمان پاک‌سازی مخزن سد قشلاق می‌شود عبارت است از افزایش جریان دبی ورودی و یا دبی خروجی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulation of Emergency Spill of MTBE into Surface Water Reservoir and Remediation Techniques using Modified CE-QUAL-W2 Model: A Case Study for Gheshlagh Reservoir

نویسندگان [English]

  • Motahareh Saadatpour 1
  • Ameneh Yousefi Moghadam 2
  • Morteza Kolahdouzan 3
1 Assist. Prof., School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 MSc Graduated Student of Civil and Environmental Engineering, College of Environment, Karaj, Alborz, Iran
3 Assist. Prof., School of Civil and Environmental Engineering, Amir Kabir University of Technology (Tehran Polytechnic),Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the importance and widespread applications of oil products as well as their threats to surface water bodies in Iran, it is inevitable to apply suitable simulation models to develop  management plans, actions, and appropriate scenarios . There are two modified versions of CE-QUAL-W2 and both can be used for simulations of emergency pills of toxic waste in transpotation roadways. In this research, both modified versions were employed to simulate the fate of Methyl tert-butyl ether (MTBE) (a gasoline oxygenated addetive) during an emergency spill.  As a case study, the application of both models was used to evaluate the MTBE emergy spill that occurred on March 2003 near Khalifeh Torkhan river. Several remediation techniques including artificial turbulent, mixing, and aeration were used during the simulation study. Results showed that the modified  version of the model (CE-QUAL-W2) depicted  a better temporal and spatial distribution of MTBE pollution in reservoir compared compared to the first version of the model. Multiple scenarios were simulated in this study under various meteorological, hydrological, and MTBE loading for Gheshlagh reservoir.  The simulation results showed that lower air temperature and  higher  wind speed are among the factors that reduces the reservoir recovery time.  In addition,, another parameter that found to decrease the recovery time of Gheshlagh reservoir is an increase in reservoir inflow and/or outflow rate. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • 2D Hydrodynamic and Water Quality Model
  • Gheshlagh Reservoir
  • Modified CE-QUAL- W2 Model (Ver. 1)
  • MTBE
  • Volatile Organic Compound
Bartram, J. & Balance, R., 1996, Water quality monitoring, 5th Ed., Van Nostrand Reinhold, New York.
Camp, J.V.S., 2009, "Design and implementation of an advanced spill management information system for surface water", PhD. Thesis, Vanderbilt University, USA.
Chapra, S.D., 1997, Surface water quality modeling, 1st Ed., Mc Graw-Hill, New York.
Cole, M.T. & Wells, S.A., 2006, "CE-Qual-W2: A two–dimensional, laterally averaged, hydrodynamic and water quality model, version 3.5, user manual", U.S Army Crops of Engineers, Washington, DC.
Feizi, F., 2012, "Resevoir operation under accidental or intentional pollution spill (Karkhe river-reservoir case study)", MSc Thesis, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran. (In Persian)
Feizi, F., Afshar, A., Saadatpour, M. & Faraji, E., 2015, "CE-QUAL-W2 model modification to simulate volatile organic compounds in river-reservoir systems" Journal of Water and Wastewater, 26(5), 35-47. (In Persian)
Iran Ministry of Energy, 2003, Pollution removal in Gheshlagh reservoir, Iranian Water Resources Management Company, Kordestan Regional Water Company. (In Persian)
Moghadam, A.Y., 2015, "Oil pollution modeling and management in reservoir systems", MSc Thesis, College of Environment, Karaj, Alborz, Iran. (In Persian)
Major Planning Office of Iran Electricity and Energy, 2000, Energy balance sheet, global development in energy sector, Iran Ministry of Energy, Tehran, Iran. (In Persian)
Mahab Ghodss Consulting Engineering Company, 2014, Updating water resources studies in garmsiri watershed, Tehran, Iranian. (In Persian)
Saadatpour, M., & Afshar, A., 2013, "Multiobjective simulation-optimization approach in pollution spill response management model in reservoirs", Water Resource Management, 27, 1851-1865.