روش نوین نشت‌یابی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 استاد گروه عمران، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

در حال حاضر هدر رفت آب به یک نگرانی جهانی تبدیل شده است. تقاضا برای آب در حال افزایش است. این مسئله مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف را ضروری ساخته است. از مهم‌ترین روش‌های مدیریت مصرف، کاهش آب به حساب نیامده است. در این پژوهش یک ایده جدید برای تعیین موقعیت و مقدار نشت‌های موجود در شبکه‌های توزیع آب با استفاده از شبکه‌های عصبی معرفی شد. در این روش با تولید داده‌های آموزشی و اعمال آن به شبکه عصبی، شبکه قادر خواهد بود که با دریافت فشار گرهی، موقعیت و مقدار تقریبی نشت گرهی را تعیین کند. تولید داده‌های آموزشی با اعمال نشت فرضی در گره‌های مشخصی از شبکه و برداشت فشار گرهی انجام می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که این روش می‌تواند با حداقل برداشت اطلاعات هیدرولیکی از نوع فشارها، علاوه بر تعیین موقعیت نشت‌های موجود گرهی، میزان نشت در هر یک از گره‌ها را نیز با دقت مناسبی تعیین کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

New Method for Leakage Detection by Using Artificial Neural Networks

نویسندگان [English]

  • Mohammad Attari 1
  • Mahmoud Faghfour Maghrebi 2
1 PhD Student of Water Engineering & Hydraulic Structues, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
2 Prof., Department of Civil Engineering, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Nowadays water loss has been turned into a global concern and on the other hand the demand for water is increasing. This problem has made the demand management and consumption pattern reform necessary. One of the most important methods for managing water consumption is to decrease the water loss. In this study by using neural networks, a new method is presented to specify the location and quantity of leakages in water distribution networks.  In this method, by producing the training data and applying it to neural network, the network is able to determine approximate location and quantity of nodal leakage with receiving the nodal pressure. Production of training data is carried out by applying assumed leakage to specific nodes in the network and calculating the new nodal pressures. The results show that by minimum use of hydraulic data taken from pressures, not only this method can determine the location of nodal leakages, but also it can specify the amount of leakage on each node with reasonable accuracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leakage Detection
  • Pressure Measurement
  • Neural Network
  • Water Distribution Network
Araujo, L.S., Ramos, H. & Coelho, S.T., 2006, "Pressure control for leakage minimization in water distribution systems management", Journal of Water Resources Management, 20, 133-149.
Soltani Asl, M. S. & Maghrebi, M. F., 2008, "Intelligent pressure management to reduce leakage in urban water supply networks, a case study of Sarafrazan District, Mashhad", Journal of Water and Wastewater, Vol. 20 No.3 (71), 99-104. (In Persian)
Campisano, A., Creaco, E. & Modica, C., 2010, "RTC of valves for leakage reduction in water supply network", Journal of Water Resources Planning and Management, 136, (1) 138-141.
Covas, D., & Ramos, H., 2010, "Case studies of leak detection and location in water pipe systems by inverse transient analysis", Journal of Water Resources Planning and Management, 136(2) 248-257.
Hunaidi, O., Chu, W., Wang, A., & Guan, W., 1998, "Effectiveness of leak detection methods for plastic water distribution pipes", Workshop on Advancing the State of our Distribution Systems, Denver: The Practical Benefits of Research.
Jing, K., & Zhi-Hong Z., 2012, "Time prediction model for pipeline leakage based on grey relational analysis", Journal of Physics Procedia 25, 2019-2024.
Karamouz, M., Tabesh, M., Nazif, S., & Moridi, A., 2005, "Estimation of hydraulic pressure in water networks using artificial neural networks and fuzzy logic", Journal of Water and Wastewater, Vol. 1 No.16 (53), 3-14. (In Persian)
Li, W., Ling, W., Liu, S., Zhao, J., Liu, R., Chen, Q., Qiang, Z. & Qu., J., 2011, "Development of system for detection, early warning, and control of pipeline leakage in drinking water distribution: A case study”, Journal of Environmental Science, 23(11) 1816-1822.
Maghrebi, M. F. & Attari, M., 2013, "A new method in leak detection of a water supply networks using minimal number of nodal pressure measurements for the case of two nodal leaks", 7th National Congress on Civil Engineering, Zahedan, Sistan and Baluchestan, Iran. (In Persian)
Marunga, A., Hoko, Z., & Kaseke, E., 2006, "Pressure management as a leakage reduction and water demand management tool: The case of the City of Mutare, Zimbabwe", Journal of Physics and Chemistry of the Earth,31, 763-770.
National Water & Wastewater Company, 2010, Statistics and information of rural water and wastewater company, Tehran, Iran. (In Persian)
Nicolini, M., Giacomello, C., & Ded, K., 2011, "Calibration and optimal leakage management for a real water distribution network", Journal of Water Resources Planning and Management, 137 (1) 134-142.
Perez, R., Puig, V., Pascual, J., Quevedo, J., Landeros, E. & Peralta, A., 2011, "Methodology for leakage isolation using pressure sensitivity analysis in water distribution networks", Journal of Control Engineering Practice 19, 1157-1167.
Poulakis, Z., Valougeorgis, D. & Papadimitriou, C., 2003, "Leakage detection in water pipe networks using a bayesian probabilistic framework", Probabilistic Engineering Mechanics, 18, 315-327.
Prodon, A., DeNegre, S. & Liebling, T.M., 2010, "Location leak detection sensors in a water distribution network by solving prize-collecting steiner arborescence problems", Journal of Math. Program. Ser B, 124, 119-141.
Soltani, J. & Mohammdrezapour Tabari, M., 2012, "Determination of the effective parameters on the rate of failure in in the pipelines of the water supply networks by the use of a hybrid method on the ANN and GA", Journal of Water and Wastewater, Vol. 23 No.3 (83) , 2-15. (In Persian)
Tajrishi, M. & Abrishamchi, A., 2004, "Management of water resources demands in the country", The First Congress on the Prevention of the Wasting the National Resources, Tehran, Iran. (In Persian)