انتخاب بهترین گزینه برای تصفیه فاضلاب پژوهشگاه صنعت نفت با تکیه بر فرایند تحلیل سلسله مراتبی و نرم‌افزار اکسپرت چویس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد واحد تصفیه و بازیافت آب، پژوهشکده محیط زیست و بیوتکنولوژی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران

2 دانشجوی دکترای مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

3 رئیس واحد تصفیه و بازیافت آب، پژوهشکده محیط زیست و بیوتکنولوژی، پژوهشگاه صنعت نفت تهران

چکیده

پژوهشگاه صنعت نفت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مراکز تحقیقاتی در کشور در منطقه 22 تهران قرار گرفته است. با توجه به اولویت‌های محیط ‌زیستی‌ در این منطقه، پیش‌بینی کلیه تمهیدات برای کنترل و رفع آلودگی ضروری است. در این مقاله، از روش تحلیل سلسله مراتبی، برای انتخاب مناسب‌ترین روش تصفیه فاضلاب پژوهشگاه صنعت نفت استفاده شد. به این منظور چهار گزینه SBR، MBR, ثابت، MBR چرخان و لجن فعال با هوادهی گسترده مورد ارزیابی قرار گرفت. این گزینه‌ها توسط چهار معیار اصلی محیط زیست،  اقتصادی،  فنی و کاربردی و مدیریتی و زیرمعیارهای تعریف شده، وزن‌دهی شد و سپس گزینه‌های تصفیه فاضلاب، به‌صورت مقایسه‌های زوجی نسبت به هر معیار ارزیابی، و نهایتاً نتایج با استفاده از نرم‌افزار اکسپرت چویس مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این ارزیابی بیانگر این مطلب بود که روش MBR چرخان مناسب‌ترین گزینه برای تصفیه فاضلاب پژوهشگاه صنعت نفت است و پس از آن، MBR ثابت، SBR و لجن فعال با هوادهی گسترده به‌ترتیب در اولویت‌های بعدی قرار گرفتند. درجه ناسازگاری برابر 07/0 و بیانگر سازگاری مقایسه‌های زوجی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Selection of the Best Wastewater Treatment Alternative for RIPI Based on Analytical Hierarchy Process (AHP) and Expert Choice Software

نویسندگان [English]

  • faramarz Tarkian 1
  • sepideh ghaderi 2
  • mohammadmehdi Isfahani 1
  • Ali Sharifi 1
  • Farhad Mashhoon 3
1
2
3
چکیده [English]

RIPI as one of the largest and most important research centers in Iran is located in zone 22 of Tehran municipality. According to the environmental priorities in the region taking all necessary measures to control pollution sources is necessary. In this paper, Analytical Hierarchy Process (AHP) method is used for the selection of the best wastewater treatment method for RIPI. For this purpose four alternatives including SBR, Extended aeration activated sludge, Rotating MBR, Fix MBR were evaluated. These alternatives were weighted by four main criteria: Environment, Economic, Technical, Management and the defined sub-criteria ,then paired compared with respect to any form of wastewater treatment alternatives and ultimately the results was evaluated by Expert Choice software. The evaluation results indicate that Rotating MBR was the most suitable alternative of wastewater treatment method for RIPI. After the Rotating MBR, the Fix MBR, SBR and Extended activated sludge were considered suitable respectively. Degree of inconsistency is equal to 0.07, indicating that the number of paired comparisons is consistent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wastewater Treatment
  • Analytical Hierarchy Process
  • RIPI
  • Inconsistency Ratio
  • Multiple Attribute Decision Making
1. Tchobanoglous, G., and Burton, F.L. (2003). Wastewater engineering-treatment, disposal, reuse, 4th Ed., Metcalf and Eddy, McGraw-Hill, Inc., New York.
2. Lynn, W.R., Logan, J.A., and Charnes, A. (1962). “System analysis for planning wastewater treatment plants.” J. of Water Pollution Control Federation, 34, 565-581.
3. Chia, S.S., and Defilippi, J.A. (1970). “System optimization of waste treatment plant process design.” J. of Environmental Engineering Division, 96, 409-421.
4. Evenson, D.E., Orlob, G.T., and Monser, J.R. (1969). “Preliminary selection of waste treatment systems.” J. of Water Pollution Control Federation, 41, 1845-1858.
5. Rossman, L.A. (1980). “Synthesis of waste treatment systems by implicit Enumeration.” J. of Water Pollution Control Federation, 52, 148-160.
6.Dick, R.I. (1984). “Integration of sludge management processes.” Proceedings of the International Symposium on Wastewater Engineering and Management Society of Environmental Science of Guangdong, Guangzhou, People’s Republic of China.
7. Guangming, Z., Ru, J., Guohe, H., Min, X., and Jianbing, L. (2007). “Optimization of wastewater treatment alternative selection by hierarchy grey relational analysis.” J. of Environmental Management, 82, 250-259.
8.Asgharpour, M.J. (1998). Multi attribute decision making, Tehran University Pub., Tehran. (In Persian)
9.Anagnostopoulos, K.P., Gratziou, M., and Vavatsikos, A.P. (2007). “Using the fuzzy analytic hierarhy Process for selecting wastewater facilities at prefecture level.” J. of European Water, 19/20, 15-24.
10. Dabbaghian, M.R., Hashemi, S.H., and Ebadi, T. (2009). “Technical, economical and environmental evaluation of plating industrial wastewater treatement method susing AHP.” J. of Environmental Sciences and Tech., 11 (3), 107-115. (In Persian)
11. Karimi, A.R., Mehrdadi, N., Hashemian, S.J., Nabi Bidhendi, Gh. R., and Tavakkoli Moghaddam, R. (2010). “Using AHP for selection the best wastewater treatment process.” J. of Water and Wastewater, 76, 2-12. (In Persian)
12. Saaty, T.L. (2000). Fundamentals of decision making and priority theory, 2nd Ed., PA: RWS Pub., Pittsburgh.  
13. Ghodsipour, H. (2002). Topics in multi attribute decision making, 3rd Ed., Amir Kabir University Pub., Tehran. (In Persian)
14. Saaty, T.L. (1980). The analytical hierarchy process, McGraw-Hill, New York.
15. Mehregan, M.R. (2004). Advanced operations research, Ketabe Daneshgahi, Pub., Tehran. (In Persian)