عملکرد فرایند لجن فعال تلفیقی با بستر ثابت در تصفیه فاضلاب صنایع غذایی (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه شهرک صنعتی آمل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشجوی دکترای مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

هدف از انجام این مطالعه ارزیابی عملکرد سیستم لجن فعال تلفیقی با بستر ثابت در تصفیه‌خانه شهرک صنعتی آمل برای تصفیه فاضلاب صنایع غذایی بود. این تصفیه‌خانه با ظرفیت 1700 مترمکعب در روز شامل مراحل تصفیه فیزیکی و بیولوژیکی، گندزدایی، تغلیظ، هضم و آبگیری لجن است. پارامترهای کیفی فاضلاب طی زمستان 1389 و بهار1390 اندازه‌گیری شد. با استفاده از آنها بازده حذف COD و همچنین ضرایب سینتیکی نظیر ضریب بازده رشد (Y)، ثابت نیمه اشباع (Ks)، نرخ حداکثر مصرف سوبستره (k) و ضریب خودخوری (kd) محاسبه گردید. نتایج نشان داد که این ضرایب به‌جز Ks در محدوده گزارش شده برای سیستم لجن فعال متعارف است و همچنین تحت شرایط راهبری موجود در تصفیه‌خانه، محدوده بازده حذف COD بین 98 تا 99 درصد به‌دست آمد. با استفاده از ضرایب سینتیکی به‌دست آمده از این مطالعه، COD خروجی تخمین و آنالیز حساسیت انجام گرفت که نتایج نشان داد رابطه مستقیمی بین تغییرات kd و Ks با سوبستره خروجی وجود دارد، درحالی‌که رابطه بین k و سوبستره خروجی رابطه‌ای معکوس است. در نهایت به بررسی تأثیر افزایش زمان ماند سلولی بر بازده حذف COD پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Performance of Integrated Fixed Film Activated Sludge in Wastewater Treatment of Food Industry (Case Study: Amol Industrial Park Wastewater Treatment Plant)

نویسندگان [English]

  • Nastaran Azimi 1
  • Masoud Taheriyoun 2
چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the performance of Integrated Fixed Film Activate Sludge system in Amol industrial wastewater treatment plant to treat the food industrial wastewater. The capacity was 1700 cubic meters per day that includes physical and biological treatment, disinfection, sludge thickening, digestion and dewatering. The wastewater quality parameters were analyzed during winter 2010 and spring 2011. Using data, COD removal efficiency and kinetic coefficient such as yield coefficient (Y), half saturation coefficient (Ks), maximum substrate utilization rate (k) and endogenous decay coefficient (kd) were calculated and results indicated that except Ks other coefficient were  in the range that was normally  reported for conventional activated sludge. Under existing conditions at the wastewater treatment plant, COD removal efficiency range was between 98 to 99 percent. By using kinetic coefficient obtained in this study, effluent COD was estimated and sensitivity analysis was performed. The results showed that there is a direct relationship between the variation of kd and Ks with effluent substrate concentration, while the relationship between k and effluent substrate is reverse. Finally the effect of increasing sludge retention time (SRT) on COD removal efficiency was also investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated Fixed Film Activated Sludge
  • Kinetic Coefficients
  • Attached Growth
  • COD removal
1- Mardan, S., and Tofighi, H. (2007). Getting acquainted to integrated fixed film activated sludge system in industrial wastewater treatment, Public and International Relations of Iran Small Industries and Industrial Parks Organization (ISIPO), Tehran. (In Persian)
2- Yari, M., and Balader, A. (2007). “Performance of MBBR in treatment of combined municipal and industrial wastewater a case study: Mashhad wastewater treatment plant of Parkandabad.” J. of Water and Wastewater, 65, 38-46. (In Persian)
3- Tchobanoglous, G., Burton, F.L., and Stensel, H.D. (1991). Wastewater engineering: Treatment disposal reuse, 3rd Ed., McGraw-Hill, Metcalf and Eddy, Inc., New York.
4- Henze, M. (1992). “Characterization of wastewater for modeling of activated sludge processes.” J. of Wat. Sci. Tech., 25(6), 1-15.
5- Kovarova-Kovar, K., and Egli, T. (1998). “Growth kinetics of suspended microbial cells: From single-substrate-controlled growth to mixed-substrate kinetics.” J. of Microbiol. Mol. Biol. Rev., 62(3), 646-666.
6- San, H.A. (1992). “Mechanism of biological treatment in plug flow or batch systems.” J. of Env. Eng. Proc., 118(4), 614-628.
7- Al-Malack, M.H. (2006). “Determination of biokinetic coefficient of an immersed membrane bioreactor.” J. of Mem. Sci., 271(1-2), 47-58.
8- Naghizadeh, A., Mesdaghiyan, A.R., Mahvi, A.H., and Sarkhosh, M. (2008). “Kinetic parameters of the urban wasrewater treatment with submerged membrane reactor (SMBR).” 12th conf. Environmental Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran. (In Persian)
9- Pala, A., and Bolukbas, O. (2005). “Evaluation of kinetic parameters for biological CNP removal from a municipal wastewater through batch tests.” J. of Process Biochemistry, 40(2), 629-635.
10- Joseph, F., and Malina, Jr. (1999). High-rate biological treatment of wastewater at the pantex facility- alternative to the existing aerate lagoon-pond, U.S. Department of Energy, Washington D.C.
11- Tchobanoglous, G., Burton, F.L., and Stensel, H.D. (2003). Wastewater engineering: Treatment disposal Reuse, 4th Ed., McGraw-Hill, Metcalf and Eddy, Inc., New York.
12- Qasim, S.R. (1999). Wastewater treatment plants: Planning design and operation, 2nd Ed., Technomic Publishing Company, Pennsylvania.