کاهش آلاینده‌های سیانیدی آزاد از پساب صنعتی با روش نور کاتالیزوری در حضورکاتالیزور سنتز شده اکسید تیتانیم- اکسیدآلومینیوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقای سلامت خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

2 کارشناس ارشد شیمی کاربردی، پتروشیمی کاویان، عسلویه، بوشهر

چکیده

امروزه فرایندهای UV/TiO2 به‌علت دارا بودن سرعت و بازده بالا از اهمیت ویژه‌ای در حذف آلاینده‌های آلی و معدنی از پسابهای صنعتی برخورداراند. اما یکی از مشکلات کاربرد کاتالیزورهایی با خواص فیزیکی مشابه با اکسید تیتانیم (آناتاز) در این فرایندها، جداسازی کاتالیزور از پساب است. در این تحقیق به‌منظور ساخت یک کاتالیزور با خواص فیزیکی مناسب و دارای قابلیت جداسازی آسان از پسابهای صنعتی، اکسید تیتانیم به فرم آناتاز بر روی سطح آلومینا (اندازه ذرات 150 تا 200 میکرومتر) به‌روش هیدرولیز مرطوب سنتز شد. به این منظور از ترکیب ایزو پروپیلات تیتانیم استفاده شد و پس از انجام واکنش روی سطح آلومینا به‌منظور سنتز اکسید تیتانیم به فرم آناتاز فرایند کلسینه شدن در دمای 500 درجه سلسیوس انجام شد. میزان تشکیل فرم آناتاز از طریق تکنیک پراش ایکس ری اندازه‌گیری شد. در نهایت عمل حذف سیانیدهای آزاد در حضور کاتالیزور TiO2 و Al2O3/TiO2 با تغییر پارامترهایی نظیر زمان تابش اشعه UV ، مقدار کاتالیست و غلظت اولیه سیانید در شرایط بهینه در یک فتوراکتور با استفاده از یک لامپ جیوه 250 وات فشار بالا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که یک لایه از آناتاز TiO2 بروی سطح ذرات Al2O3 تشکیل می‌شود که مقدار آن بستگی به افزایش دفعات سنتز دارد. مطالعه سینتیکی فرایند حذف سیانید در حضور کاتالیست سنتزی Al2O3/TiO2 نشان داد که نمودار غلظت برحسب زمان در این فرایند لگاریتمی است که دلالت بر سینتیک واکنش درجه اول دارد. همچنین نتایج آزمایش‌ها نشان داد که کاتالیست TiO2 به‌دلیل خلوص بالا و اندازه ریز ذرات از فعالیت فتوکاتالیتیکی بالاتری در مقایسه با Al2O3/TiO2 به‌منظور فرایند حذف برخوردار است، اما خواص فیزیکی کاتالیست Al2O3/TiO2 از جمله قابلیت جداسازی آسان از پساب صنعتی و استفاده مجدد از آن در فرایند حذف، اقتصادی و کاربردی بودن آن را توجیه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Photocatalytic Free Cyanid Elimination Process from the Industrial Wastewater Using a Synthesis Al2O3/TiO2 Catalyst

نویسندگان [English]

  • Zohreh Kheradpisheh 1
  • Majid Salehi Najafabadi 2
1
2
چکیده [English]

The photocatalytic UV/TiO2 process has particular importance due to having high rate and efficiency in the removal of organic and inorganic contaminants from industrial wastewater. One of the problem of utilization of a catalyst with physical properties similar to TiO2 (anatase)  is the separation of the catalyst from the wastewater effluent. In this study, synthesis of titanium oxide on the surface of alumina (particle size 150 to 200 µm) with the wet impregnation method was accomplished in order to create a catalyst with suitable physical properties to easy separation capability from industrial effluents. Hence, titanium isoprpylate compound was used and after the reaction of alumina on the surface, in order to Synthesis of titanium oxide anatase form, calcinations being done in the temperature of 500 ◦C in an electric furnace. The amount of anatase phase formation was measured by X-ray diffraction technique. Finally the removal of free cyanide in the presence of TiO2 and Al2O3/TiO2 was investigated in optimal conditions with the Change of parameters such as irradiation time of UV, the amount of catalyst and initial concentration of cyanide. Experiments were carried out by using a batch photoreactor and a high pressure Hg lamp (250 watt). The results indicated that a layer of anatase TiO2 formed on the surface of Al2O3particles which its value depends on the increasing frequency synthesis. The study of the kinetic of

 

 cyanide removal process in the presence of the synthetic catalyst Al2O3/ TiO2 showed that the curve of concentration versus time is logarithmic in this process which indicated the reaction is the first order The results also showed that the catalyst TiO2 has a greater Photocatalytic activity in removal of cyanid compared to Al2O3/ TiO2 due to its higher purity and tiny particle size. However, the physical properties of Al2O3 /TiO2 catalyst including easy separation and reuse from industrial effluent in removal process, could justify economical and practical of its application.

کلیدواژه‌ها [English]

  • photocatalyst
  • Wet impregnation
  • TiO2 (anatase)
  • Photoreactor
1- Frank, S.N., and Bard, A.J. (1977).”Hetrogeneous photocatalytic oxidation of cyanide ion in aqueous solution at titanium dioxide powder.” J. of Am. Chem. Soc., 99, 303-304.
2- Duran, A., Monteagudo, J.M., San Martin, I., and Aguirre, M. (2010). “Decontamination of industrial cyanide-containing water in a solar CPC pilot plant.” J. of Solar Energy, 84, 1193-1200.
3- Marugan, J., Van Grieken, R., Cassano, A., and E., and Alfano, O.M. (2008). “Intrinsic kinetic modeling with explicit radiation absorption effects of the photocatalytic oxidation of cyanide with TiO2 and silica-supported TiO2 suspensions.” J. of Applied Catalysis B: Environmental, 85, 48-60.
4- Marugan, J., Grieken, R.V., Cassano, A.E., and Alfano, O.M. (2009). “Scaling-up of slurry reactors for the photocatalytic oxidation of cyanide with TiO2 and silica-supported TiO2 suspensions.” J. of Catalysis Today, 144, 87-93.
5- Aguado, J.R., Van Grieken, R.V., Lopez-Munoz, M.J., and Marugan, J. (2002). “Removal of cyanides in wastewater by supported TiO2-based photocatalysts.” J. of Catalysis Today, 75, 95-102.
6- Loddo, V., Marci, G., Martin, C., Palmisano, L., Rives, V., and Sclafani, A. (1999). “Preparation and characterization of TiO2 (anatase) supported on TiO2 (Rutile) catalysts employed for 4-nitrophenol photpdegradation in aqueous medium and compartion with TiO2 (anatase) supported on Al2O3.” J. of Applied Catalysis B: Environmental, 20, 29-45.
7- Addamo, M., Augugliaro, V., Di Paola, A., Garcia-Lopez, E., Loddo, V., Marci, G., Molinari, R., and Palmisano, L. (2004). “Preparation, characterization and photoactivity of polycrystalline nanostructured TiO2 catalysts.” J. of Phys. Chem., 108, 3303-3310.
8- Bellardita, M., Addamo, M., Di Paola, A., and Palmisano, L. (2007). “Photocatalytic behaviour of metal-loaded TiO2 aqueous dispersions and films.” J. of Chem. Phys., 339, 94-103.
9- Javier, M., Rafael, G., Alberto, E., and Orlando, M. (2008). “Intrinsic kinetic modeling with explicit radiation absorption effects of the photocatalytic oxidation of cyanide with TiO2 and silica-supported TiO2 suspensions.” J. of Applied Catalysis B: Environmental, 85, 48-60.
10- DeLos Reyes, J.A., Viveros, T., and Barrera, M.C. (2006). “Cyclohexane dehydrogenation over wet-impregnated Ni on Al2O3-TiO2 SolGel Oxides.” J. of Ind. Eng. Chem. Res., 45(16), 5693-5700.
11- Zhiming, Z., Tianying, Z., Zhenmin, C., and Yuan, W. (2011). “Preparation and characterization of titania-alumina mixed oxides with hierarchically macro-/mesoporous structures.” J. of Ind. Eng. Chem. Res., 50(2), 883-890.
12- Chiang, K., Amal, R., and Tran, T. (2003). “Photocatalytic oxidation of cyanide: Kinetic and mechanistic studies.” J. of Molecular Catalysis A: Chemical, 193, 285-297.
13- Andrew, D. (2005). Standard methods for examination of water and wastewater, 21th Ed., American Public Health Association, Washington, D.C.
14- Ghanbarian, M., Mahvi, A.H., Nabizadeh, R., and Saeedniya, S. (2008). “A pilot study of RO16 discoloration and mineralization in textile effluents using the nanophotocatalytic process.” J. of Water and Wastewater, 69, 45-51. (In Persian)
15- Movahedian Attar, H., and Rezaee, R. (2006). “Investigating the efficiency of advanced photochemical oxidation (APO) technology in degradation of direct azo dye by UV/H2O2 process.” J. of Water and Wastewater, 59, 75-83. (In Persian)
16- Movahedian Attar, H., Sid Mohammadi, A.M., and Assadi, A. (2009). “Comparison of different advanced oxidation processes degrading p-chlorophenol in aqueous solution.” Iranian J. of Environ. Health. Sci. Eng., 6(3), 153-160.