بررسی کارایی نانو لوله‌های تک دیواره، چند دیواره و هیبرید کربنی در حذف بنزن و تولوئن از محلولهای آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مرکز تحقیقات محیط‌زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 دانشیار مرکز تحقیقات محیط‌زیست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

3 استادیار پژوهشکده صنایع نفت، تهران

4 استادیار مرکز تحقیقات محیط‌زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

در این مقاله حذف بنزن و تولوئن از محلولهای آبی با استفاده از نانو لوله‌های کربنی تک دیواره، نانو لوله‌های کربنی چند دیواره و نانو لوله‌های کربنی هیبرید مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام آزمایش، غلظت بنزن و تولوئن 10 میلی‌گرم در لیتر، غلظت نانو لوله‌های کربنی 1 گرم در لیتر و زمان تماس 10 دقیقه در pH خنثی در نظر گرفته شد. نمونه‌های مورد نیاز به‌صورت شبیه‌سازی شده در آزمایشگاه ساخته شد و توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی جرمی آنالیز گردید. برای آنالیز داده‌ها از نرم‌افزار طراحی آزمایش استفاده شد. نتایج نشان داد که ظرفیت جذب بنزن و تولوئن توسط نانو لوله‌های کربنی تک دیواره (برای بنزن 98/9 میلی‌گرم بر گرم و برای تولوئن 96/9 میلی‌گرم بر گرم) بیشتر از نانو لوله‌های کربنی چند دیواره و نانو لوله‌های کربنی هیبرید است. تولوئن بیشتر از بنزن جذب گردید که ناشی از بیشتر بودن قابلیت انحلال بنزن و کمتر بودن وزن مولکولی آن نسبت به تولوئن است. بازیابی نانو لوله‌های کربنی استفاده شده با استفاده از گرما در دمای 2±105 درجه سلسیوس نیز انجام گرفت که علاوه بر بازیابی، باعث بهبود عملکرد آنها در حذف بنزن و تولوئن نسبت به حالت اولیه نیز گردید. به‌طوری که راندمان حذف بنزن و تولوئن توسط نانو لوله‌های کربنی تک دیواره به 8/99 درصد رسید. نتایج این تحقیق نشان داد که نانو لوله‌های کربنی تک دیواره به‌طور مؤثری بنزن و تولوئن را از آب جذب می‌نمایند و دارای پتانسیل خوبی برای تصفیه آب و فاضلابهای آلوده به مواد نفتی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Benzene and Toluene Removal by Single Wall, Multi Wall, and Hybrid Carbon Nano Tubes from Aqueous Solutions

نویسندگان [English]

  • Bijan Bina 1
  • Mohammad mehdi Amin 2
  • Alimohammad Rashidi 3
  • hamidreza Pourzamani 4
1
2
3
4
چکیده [English]

The removal of benzene and toluene from aqueous solutions by single and multi walled carbon nano tubes (SWCNT and MWCNT) and hybrid carbon nano tube (HCNT) were evaluated. In this study nanomaterials in a dose of 1 g/l and contact time 10 min with benzene and toluene concentrations of 10 mg/l and pH 7 were chosen. Synthetic samples were analyzed by GC/MS. In order to analysis data Design of Experiment (DOE) softwere was used. The equilibrium amount (qe) (mg/g) for SWCNT (B: 9.98 mg/g, T: 9.96 mg/g) was found higher than MWCNT and HCNT. The amount of uptake for SWCNT was T > B, that was due to increasing of water solubility and decreasing of its molecular weight. It could be concluded that recycling by heating at 105±2ºC provide better adsorption performance for recycled CNTs than their initial state. So that benzene and toluene removal efficiency improved to 99.8 percent. This study showed the SWCNTs are efficient as benzene and toluene adsorbents in environmental pollution control technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benzene
  • Toluene
  • Carbon Nano Tube
  • Water Pollution
1- Bielefeldt, A.R., and Stensel, H.D. (1999). “Evaluation of biodegradation kinetic testing methods and longterm variability in biokinetics for BTEX metabolism.” J. of Water Research, 33(3), 733-740.
2- Bina, B., Pourzamani, H., Rashidi, A., and Amin, M.M. (2011). “Ethylbenzene removal by carbon nanotubes from aqueous solution.” J. of Environmental and Public Health, doi: 10.1155/2012/817187.
3- Mathur, A.K., Majumder, C.B., and Chatterjee, S. (2007). “Combined removal of BTEX in air stream by using mixture of sugar cane bagasse, compost and GAC as biofilter media.” J. of Hazardous Materials, 148(1-2), 64-74.
4- Mello, J.M.M.d., de Lima Brandão, H., de Souza, A.A.U., da Silva, A., and de Souza, S.M.d.A.G.U. (2010). “Biodegradation of BTEX compounds in a biofilm reactor-modeling and simulation.” J. of Petroleum Science and Engineering, 70(1-2), 131-139.
5- Lu, C., Su, F., and Hu, S. (2008). “Surface modification of carbon nanotubes for enhancing BTEX adsorption from aqueous solutions.” J. of Applied Surface Science, 254(21), 7035-7041.
6- Lin, S.H., and Huang, C.Y. (1999). “Adsorption of BTEX from aqueous solution by macroreticular resins.” J. of Hazardous Materials, 70(1-2), 21-37.
7- Aivalioti, M., Vamvasakis, I., and Gidarakos, E. (2010). “BTEX and MTBE adsorption onto raw and thermally modified diatomite.” J. of Hazardous Materials, 178(1-3), 136-143.
8- Carmody, O., Frost, R., Xi, Y., and Kokot, S. (2007). “Adsorption of hydrocarbons on organo-clays--implications for oil spill remediation.” J. of Colloid and Interface Science, 305(1), 17-24.
9- Daifullah, A.A.M., and Girgis, B.S. (2003). “Impact of surface characteristics of activated carbon on adsorption of BTEX.” J. of Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 214(1-3), 181-193.
10- Su, F., Lu, C., and Hu, S. (2010). “Adsorption of benzene, toluene, ethylbenzene and p-xylene by NaOCl-oxidized carbon nanotubes.” J. of Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 353(1), 83-91.
11- Pourzamani, H., Bina, B., Rashidi, A., and Amin, M. (2012). “Performance of raw and regenerated multi-and single-walled carbon nanotubes in xylene removal from aqueous solutions.” Int. J. of Environmental Health Engineering, 1(1), 4.
12- Pourzamani, H., Bina, B., Amin, M.M., and Rashidi, A. (2012). “Monoaromatic pollutant removal by carbon nanotubes from aqueous solution.” J. of Advanced Materials Research, 488, 934-939.
13- Gomes, H.T., Samant, P.V., Serp, P., Kalck, P., Figueiredo, J.L., and Faria, J.L. (2004). “Carbon nanotubes and xerogels as supports of well-dispersed Pt catalysts for environmental applications.” J. of Applied Catalysis B: Environmental, 54(3), 175-182.
14- Wibowo, N., Setyadhi, L., Wibowo, D., Setiawan, J., and Ismadji, S. (2007). “Adsorption of benzene and toluene from aqueous solutions onto activated carbon and its acid and heat treated forms: Influence of surface chemistry on adsorption.” J. of Hazardous Materials, 146(1-2), 237-242.
15- Koh, S.M., and Dixon, J.B. (2001). “Preparation and application of organo-minerals as sorbents of phenol, benzene and toluene.” J. of Applied Clay Science, 18(3-4), 111-122.
16- Lu, C., and Su, F. (2007). “Adsorption of natural organic matter by carbon nanotubes.” J. of Separation and Purification Technology, 58(1), 113-121.