برآورد توزیع قطر برحسب جمعیت در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب شهرهای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

2 عضو هیأت علمی بخش مهندسی مکانیک، دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

براساس نتایج به دست آمده، برای شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر، بیشترین درصد توزیع قطر مربوط به لوله با قطر 200 میلی‌متر با توزیع %79/12 و کمترین آن مربوط به لوله با قطر 900 میلی‌متر با توزیع %0/06 می‌باشد. در شهرهای با جمعیت بیشتر از یکصدهزار نفر و کمتر از پانصد هزار نفر، بیشترین درصد توزیع قطر مربوط به لوله با قطر 200 میلی‌متر با توزیع %56/67 و کمترین آن مربوط به لوله با قطر 900 میلی‌متر با توزیع %0/12 می‌باشد. در شهرهای با جمعیت پانصدهزار نفر و بیشتر، بالاترین درصد توزیع قطر مربوط به لوله با قطر 200 میلی‌متر با توزیع %59/64 و کمترین آن مربوط به لوله با قطر 900 میلی‌متر با توزیع %0/19 می‌باشد. در صورت عدم دخالت فاکتور جمعیت، بیشترین درصد توزیع مربوط به لوله با قطر 200 میلی‌متر با توزیع %60/73 و کمترین آن مربوط به لوله با قطر 900 میلی‌متر با توزیع %0/131 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distribution of Sewer Diameters in Wastewater Collection Based on Population Size for Urban Areas in Iran

نویسندگان [English]

  • Ahmad Rajabizadeh 1
  • Mohammad Reza Afsari nejad 2
1 Faculty Member. Department of Environmental Health, School of public Health, Kerman University of Medical Sciences
2 Faculty Member, Department of Mechanical Engineering, School of Engineering University of Shahid Bahonar
چکیده [English]

This research was performed to elicit the distribution of sewers diameter in terms of population by means of information collection via consultant engineering and urban water and wastewater engineering companies. Based on obtained data in the cities with population fewer than 100/000 the highest percentage of diameter distribution was 79.12% for 200mm pipe and the lowest was 0.06% for 900mm pipe. In the cities with population between 100000 and 500000 the highest percentage of diameter distribution was found 56.67% for 200mm pipe and the lowest was 0.12% for 900 mm pipe. In the cities with population of 500000 and more the highest percentage of diameter distribution was 59.67% for 200mm pipe and the lowest was 0.19% for 900mm pipe. Without population factor the highest percentage of diameter distribution was 60.73% for 200mm pipe and the lowest was 0.131% for 900mm pipe.

1- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز آمار ایران. (تابستان 1381)، "سالنامه آماری کشور 1380"، ص 17-3.
2- گزارشات مطالعات مرحله اول و دوم شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب موجود در شرکت‌های مهندسی آب و فاضلاب استان‌های کشور.
3- گزارش مطالعات مرحله اول و دوم شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب موجود در شرکت‌های مشاور فعال در زمینه پروژه‌های فاضلاب.
4- EPA 8321-F-02-007. (2002). “Sewers, Conventional Gravity”, Collection Systems Technology, Fact Sheet, pp. 1-2.
5- Metcalf and Eddy, Inc, (1981). “Wastewater Engineering Collection and Pumping of Wastewater”, pp: 100-114. Mc Graw-Hill, New York, USA.
6- T, J, McGhee, T.J., (1991). “Water Supply and Sewerage”, pp: 337-352. Mc Graw-Hill, New York, USA.