بررسی کیفیت شیمیایی و ارزش کودی ورمی کمپوست تهیه شده از لجن فاضلاب شهری اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 کارشناس ارشد شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

چکیده

استفاده از منابع مختلف مواد زائد آلی به ویژه لجن فاضلاب شهری و خانگی، برای بهبود حاصل‌خیزی خاک‌های کشاورزی رو به گسترش است؛ اما برای کاهش خطرات بهداشتی و محیطی لجن، بایستی قبل از کاربرد بر روی زمین آن را تثبیت نمود. امروزه فرایند کمپوست به کمک کرم‌های خاکی، برای تثبیت مواد زائد مورد توجه قرار گرفته است. از آن جا که گزارش‌های متناقضی راجع به مقادیر مواد مغذی (K,P,N) در ورمی کمپوست‌ها وجود دارد، این تحقیق به تعیین مقادیر مواد مغذی (K,P,N) و مواد آ لی و نسبت C/N ورمی کمپوست حاصل از لجن فاضلاب شهری می‌پردازد و مقادیر مواد مغذی در کودهای دامی و ورمی کمپوست حاصل را با یکدیگر مقایسه می‌نماید . غذای مورد نیاز یک‌ماه کرم‌های خاکی، از اختلاط 85درصد لجن فاضلاب خام آب‌گیری شده و 15درصد عامل حجیم کننده، آماده شد. مقادیر مواد آلی فرّار ، نیتروژن ، فسفر کل، پتاسیم کل، خاکستر و pH موجود در سوبسترای اولیه و ورمی کمپوست حاصل به ترتیب به روش سوزاندن خشک، ماکروکجلدال، کالری متری، فلیم فتومتری، گوتاس و روش اصلاح شده ارهارت و بورین تعیین گردیدند. مقادیر مواد آلی ورمی کمپوست، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، pH و نسبت C/N به ترتیب 36/42، 1/04، 0/11، 0/62 ، 7/5 و 22/62 درصد بود. ورمی کمپوست حاصل، اصلاح کننده آلی مناسبی برای بهبود حاصل‌خیزی خاک‌های کشاورزی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Chemical Quality and Fertilizer Value of Vermicomposted Municipal Wastewater Sludge

نویسندگان [English]

  • Abdolrahim Parvaresh 1
  • Hossein Movahedian Attar 1
  • Leyla Hamidian 2
1 Faculty member of School of Pubic Health, Isfahan Univ. of Med. Sciences.
2 M.Sc.
چکیده [English]

Using of organic waste resources especially municipal wastewater sludges for improvement of agricultural soils’ fertility is increasing , but in order to decrease environmental and health risks sludge must be stabilized before using in farms. Nowadays, vermicomposting process has been considered for stabilizing organic wastes. As, there is contravercial reports about concentration of nutrients (P,.K.N), organic matters and C/N ratio in vermicomposts, this research study is performed to determine concentration of nutrients organic matters and C/N ratio in vermicomposts derived from municipal wastewater sludge The concentration of nutrients in manure and vermicompost was compared with each other.   شماره 50- سال 1383                                                                                                                        آب و فاضلاب     Eighty five percent of dewatered raw sewage sludge and %15 bulking agent were mixed to provide earhworms’ food for a one month period. Concentrations of volatile orgainic matters, total nitrogen, total phosphorous, total potassium, Ash and pH in initial substrate and vermicomposted sludge were determined by dry agitation., macrokageldal, colorimetery, flamephotometery, Gotas, modifled Burian and Erhart methods, respectively. Concentrations of organic matter, nitrogen phosphorous, potassium , pH and C/N ratio in vermicomposted sludge were %36.42 , %1.04 , %0.11 , %0.62 , 7.5 and 22.62 respectively. The obtained vermiocompost is a suitable organic amender for fertilizing  of agricultural soils.

1- پای بورد، ی. م.، ملکوتی، م. ج.، امیرمکری، هـ .، نفیسی، م. (1379)." تولید و مصرف بهینه کود شیمیایی در راستای اهداف کشاورزی پایدار " نشر آموزش کشاورزی.
2- آشوری، ی. "شناسایی گونه های کرم خاکی در استان مازندران با توجه به گونه کمپوست Eisenia fetida  ". پایان نامه فوق لیسانس دانشکده محیط زیست ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی.
3- نوربخش، ف.، حاج عباسی، ع. (1377). "بیولوژی خاک". چاپ اول، انتشارات عزل.
4- امامی، ع. (1375). " روش‌های تجزیه گیاه"، وزارت کشاورزی و سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه آب و خاک، نشریه شماره 982،
5-Jeabel, A., Kuppuswamy, G. (2001). "Recycling of Organic Waste for Production of Vermicomposting and its Response in Rice Legume Cropping System and Soil Fertility ", European Journal of Agronomy, 15: 153-170.
6-Dickerson. G.W., "Vermicomposting Guide", (1999). Cooperative Extension Service , College of Agriculture and Home Economics, New Mexico State University
7-Bansal, S., Kapoor, K.K. (2000). "Vermicomposting of Crop Residues and Cattle Dung with Eisenia Foetida", Bioresouree Technology, 73: 95-98.
8-Piearce, T., "Species. Identification", (2000). (http://www nurturingnature. Co. Uk /main/education a. htm).
9-Key to Reproductively Mature Earthworms Found in Canada. (Members. aol. com / ksmith 9526/Tecweek 10. htm_ 23k).
10-Ndgwa, P.M., Thompson. S. A., Das, K.C. (2000). "Effects of Stocking Density and Feeding Rate on Vermicomposting of Biosolids ", Bioresource Technology; 71: 5-12.
11-Benitez, E. (1999). " Enzymes Activites as Indicators of the Stabilization of Sewage Sludge Composting with Eisenia Fetida ", Bioresource Technology, 67: 297-303.
12-APHA, AWWA, WPCF. (1995). " Standard Method for Examination of Water and Wastewater", 19th ed. Washington.
13-Gotas, H.B. "Composting", (1956). " Sanitary Disposal and Reclamation of Organic Wastes ", WHO. Geneva.
14-Theroux, F.R., Eldring, E.F., Manhan, W.L. (2001). " Laboratory Manual for Chemical and Bacterial Analysis of Water and Sewage ", 3rd ed , Michigan, McGraw – Hill.
15-Taye, A.L. (1986). "Methods of Soil Analysis: part II, Chemical and Microbiological Properties ". Madison, Wisconsin, ESA, American Society of Agronomy Inc., Soil Sci.,  ٍٍٍٍٍSoc., Am.
16-Erhart, E., Burian, K. (1997). "Evaluation Quality and Suppressive of Austrian Biowaste Compost ", Compost Sci. Utilization, 5(3) : 15-24.
17-Brinton, W. (2001). "An International Look at Compost Standard ", Biocycle, 42 (4) : 74-76.
18-Nova Scotia Organic Grower Association. (2002). "Compost Quality ", March, 6< www. Gks. Com/ NSOGA/ compost. Php3 – 14K. (file : //A: compost 4. Htm).
19-Elvira, C. Sampedro, L., Benitez, E., Nogales, R. (1998). "Vermicomposting of Sludges from Paper Mill and Dairy Industries with Eisenia Andrei: a pilot – Scale study ", Bioresource Technology, 63: 205-211.
20-Hartenstein, R. Hartenstein, F. (1981). "Physicochemical Changes Effected in Activaed Sludge by the Earthworm Eisenia Fetida ", J. Environ. Qual, 10: 377-382.
21- Mitchell, A. (1997). "Production of Eisenia Fetida and Vermicompost from Feed Cattle Manure ", Soil Biol Biochem, 29(3/4) : 763-766.
22-Briggs, D., Courtney, F., (1989). "Agriculture  and  Enviromment ",  Singapore , Longman  Scientific  Technical.
23- EPA Organic  Materials  Management  Strategies (1999). (www.epa . gov / epaoswer / non hw / compost / omns . pdf ) EPA- 530-R-99, 16.