جذب کادمیم محلول از آب توسط زغال ساخته شده از پوست گردو و بادام و مقایسه آن با کربن فعال گرانولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آب و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

3 دانشجوی دکترای آب و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

4 کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده

در این مطالعه کربن‌های ساخته شده از پوسته بادام و گردو به‌عنوان جاذب به‌منظور جذب یون‌های محلول کادمیم مورد آزمایش قرار گرفت. برای این منظور اثرات pH محلول، غلظت اولیه کادمیم در محلول و غلظت جاذب بر میزان جذب این فلز بررسی شد. علاوه بر بررسی جاذبهای مذکور، تمامی آزمایش‌های انجام شده با استفاده از کربن فعال دانه‌ای تکرار شد و نتایج هر سه نوع جاذب با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج به‌دست آمده نشان داد که میزان جذب کادمیم به‌میزان قابل توجهی به pH نهایی محلول بستگی دارد و بیشترین میزان جذب زمانی حاصل شد که pH نهایی در محدوده 6/5 تا 7 قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که جذب یون محلول کادمیم توسط جاذبهای مورد استفاده در این پژوهش، از مدل ایزوترم لانگمیر به خوبی تبعیت می‌کند. همچنین میزان بهینه جاذب برای کربن‌های پوسته گردو و کربن فعال دانه‌ای برابر 2 گرم در لیتر و برای کربن پوسته بادام 2/5 گرم در لیتر به‌دست آمد. در شرایط بهینه که غلظت اولیه کادمیم در محلول ppm4 و غلظت جاذب و pH اولیه نیز مطابق با شرایط بهینه تنظیم شد، بیشترین میزان حذف کادمیم، مربوط به کربن پوسته گردو به میزان 91 درصد بود. پس از آن کربن پوسته بادام و کربن فعال دانه‌ای به‌ترتیب حذفی معادل با 85 و 81 درصد را از خود نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Removal of Dissolved Cadmium by Adsorption onto Walnut and Almond Shell Charcoal: Comparison with Granular Activated Carbon (GAC)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Saeedi 1
  • Ahmad Jamshidi 2
  • Ozeair Abessi 3
  • Javad Bayat 4
1 Assist. Prof. of Hydraulics and Environment, Dept. of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran
2 Graduate Student, Dept. of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran
3 Ph.D Student of Hydraulics and Environment, Dept. of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran
4 M.Sc., Department of Hydraulics and Environment, Dept. of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran
چکیده [English]

In the present study, adsorption of dissolved Cadmium (Cd) onto walnut and almond shell charcoal and the standard granular activated carbon (GAC) has been investigated and compared. The effect of pH value, initial concentration of dissolved Cadmium and amount of adsorbent on the adsorption of Cd by the mentioned adsorbents were investigated. Results showed that the adsorption process was highly dependent on pH. Maximum Cd removal was achieved when the final pH of the mixture fell within 6.5-7. Adsorption test results revealed that Cd adsorption on the studied adsorbents could be better described by Longmuir isotherm. Maximum Cd removal efficiencies were obtained by walnut shell charcoal (91%), almond shell charcoal (85%), and GAC (81%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adsorption
  • Walnut Shell
  • Almond shell
  • Charcoal
  • Cadmium
1- Botkin, D., and Keller, E. (1995). Environmental science, John Wiley and Sons, New York.
2- Dabrowski, A. (1999). Adsorption and its applications in industry and enviromntal protection: Vol. 2: applications in environmental protection, Elsevier Science, New York.
3- Mohan, D., Gupta, V.K., Srivastava, S.K., and Chader, S. (2001). “Kinetics of mercury adsorption from wastewater using activated carbon derived from fertilizer waste.” J. Colloids and Surfaces, 177, 169-181.
4- Ricou-Hoeffer, P., Lecuyer, I., and Lecloirec, P. (2001) “Experimental design methodology applied to adsorption of metalic ions on to fly ash.” J. of Water Research, 35(4), 965-976.
5- Kadirvelu, K., Thamaraiselvi, K., and Namasivayam, C. (2001) “Adsrption of Nickel(II) from aqueous solution on to activated carbon prepared from coirpith.” Separation and Purification Technology, 24(3),
497-505.
6- Ajmal, M., Rao, R.A.K., Ahmad, R., Ahmad, J., and Rao, L.A.K. (2001). “Removal and recovery of heavy metals from electroplating wastewater by using Kyanite as an adsorbent.” J. of Hazardous Materials, 87(1-3), 127-137.
7- Rajeshwarisivaraj, Sivakumar, S., Senthilkumar, P., and Subburam, V. (2001). “Carbon from cassava peel, an agricultural waste, as an adsorbent in the removal of dyes and metal ions from aqueous solution.” Bioresource Technology, 80(3), 233-235.
8- El-Hendawy, A.N.A., Samra, S.E., and Gigis, B.S. (2001). “Adsorption characteristics of activated carbons obtained from corncobs.” Colloids and Surfaces, 180(3), 209-221.
9-Senthilkumaar, S., Baharathi, S., Nithyanandhi, R., and Subburam, V. (2000). “Bio sorption of toxic heavy metals from aqueous solutions.” Bioresource Technology, 75 (2), 163-165.
10-Vaughan, T., Seo, C.W., and Marshal, W.E. (2001). “Removal of selected metal ions from aqueous solution using modified corncobs.” Bioresource Technology, 78(2), 133-139.
11- An, H.K., Park, B.Y., and Kim, D.S. (2001). “Crab shell for the removal of heavy metals from aqueous solution.” J. of Water Research, 35(15), 3551-3556.
12- Al-Asheh, S., Banat, F., Al-Omari, R., and Duvnjak, Z. (2000). “Predictions of binary sorption isotherms for the sorption of heavy metals by pine bark using single isotherm data.” Chemosphere, 41 (5), 659-665.
13- Kim, J.W., Sohn, M.H., Kim, D.S., Sohn, S.M., and Kwon, Y.S.(2001b) “Production of granular activated carbon from waste walnut shell and its adsorption characteristics for Cu2+ ion.” J. of Hazardous Materials, 85(3), 301-315.
14- Masri, M.S., Reuter, F.W., and Friedman, M. (1974). “Binding of metal cations by natural substances.” Applied Polymer Science, 18 (3), 675-681.
15- Sarin, V., Pant, K.K. (2005). “Removal of chromium from industrial waste by using eucalyptus bark.” Bioresource Technology, 97 (1), 15-20.
16- سیاح زاده، ا. (1381). ”مقایسه جاذبهای طبیعی در حذف فلزات سنگین از پساب‌های صنعتی. “پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
17- Chan, L.S., Cheung, W.H., and McKay, G. (2008). “Adsorption of acid dyes by bamboo derived activated carbon.” Desalination, 218 (1-3), 304-312.
18- Montes, S., Montes-Atenas, G., Salomo, F., Valero, E., and Diaz, O.(2006). “On the adsorption mechanisms of copper ions over modified biomass.” Bulletin of Environmental  Contamination and Toxicology, 76, 171-178.
19- Shakirullah, H.R., Ahmad, M., Shah, I., and Hameedullah, S. (2006). “Sorption studies of Nickel ions on to sawdust of dalbergia sissoo.” J. of the Chinese Chemical Society, 53, 1045-1052.
20- Schreiber, B., Schmalz, V., Brinkmann, T., and Worch, E. (2007). “The effect of water temperature on the adsorption equilibrium of dissolved organic matter and atrazine on granular activated carbon.” Environmental  Science and Technology, 41 (18), 6448-6453.
21- Deepatana, A., and Valix, A. M. (2008). “Comparative adsorption isotherms and modeling of Nickel and Cobalt citrate complexes onto chelating resins.” Desalination, 218 (1-3), 334-342.
22- Mohan, S., and Sumitha, K. (2008). “Removal of Cu (II) by adsorption using casuarina equisetifolia bark.” Environmental Engineering Science, 25(4), 497-506.