تصفیه هیدروکربورهای نفتی با بیوراکتورهای غشایی در مقیاس آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف تهران

2 مربی دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف تهران

3 کارشناس ارشد دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف تهران

چکیده

فناوری بیوراکتور غشایی (MBR) می‌تواند به عنوان فرآیندی یک مرحله‌ای برای تصفیه انواع فاضلابها به کار گرفته شود و پسابی با کیفیت نسبتاً خوب و مناسب، برای استفاده مجدد تولید نماید. در این تحقیق قابلیت کاربرد فرآیند MBR در فاضلابهای نفتی مورد بررسی قرار گرفته است. غشای مورد استفاده یک غشای میکروفیلتراسیون لوله‌ای بود که برای جداسازی و برگشت دادن بیوماس، مواد جامد سوسپانسه و مولکول‌های سنگین خروجی از بیوراکتور به کار رفت. دمای راکتور در محدوده 36-34 درجه سانتی‌گراد حفظ شد. در محدوده غلظت COD 500-2000 میلی گرم بر لیتر، راندمان حذف بین 93تا 97 درصد حاصل گردید و غلظت MLSS نیز به تدریج تا 16/2 گرم بر لیتر افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Oily Hydrocarbons Treatment by Membrane Bioreactor in Bench Scale

نویسندگان [English]

  • Monouchehr Vosoughi 1
  • Parivash Moslehi Moslehabadi 2
  • Foroud Nowrouzi 3
1 Prof.,Department of Chemical and Petroleum Engineering, Sharif university of Technology ,Tehran
2 Instructor, Department of Chemical and Petroleum Engineering, Sharif university of Technology ,Tehran
3 M.Sc., Department of Chemical and Petroleum Engineering, Sharif University of Technology, Tehran
چکیده [English]

Membrane Bioreactor Technology (MBR) can be used as a one-stage process for treatment of various kinds of wastewater which produces good effluents for reuse. In this research using MBR for oily wastewater has been investigated. A tubular micro filtration membrane was used for separating and recycling biomass, suspension, and heavy molecules which leave the bioreactor. The temperature was maintained between 34-36 Cº and COD ranges 500-2000 mg/L. The removal efficiency was between 93-97 percent, and MLSS concentration in bioreactor gradually increased to 16.2 g/L.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Membrane bioreactor
  • Oily wastewater
  • Micro Filtration Membrane
  • Activated sludge

1- Benedek, A., and Cote, P. (2005). “Longterm experience with hollow fiber membrane bioreactors.” Proc., 5th International. Conference on membrane bioreactors (MBR) for wastewater treatment, Cranfield University, 423-435.

2- Albers, P.H . (2003). “An annotated bibiography on petroleum pollution.” USGS Patuxent Wildlife Research Center Laurel, MD htm,146-151.

3- Brindle, K., and Stephenson, T. (1996). “The application of membrane biological reactors for treatment of wastewater. ” J. Biotechnology and Bioengineering, 49, 601-610.
4- (2003). “<http://www.mbrtch.com>
5- Hugh, T., and Simon, J. (1999). “Fouling characteristics of membrane filtration in membrane bioreactors.” J. Membrane Technology, 122, 10-13.
6- Villaverdes, M. (1997). “Physiological and chemical gradients in a Pseudomonas putida 54 gr biofilm degrading toluene in a flat plate vapor phase bioreactor.” J. Biotechnol. Bioeng., 56, 251-361.
7- Dijk, V. L., and Roncken, G.C. G.(1997). “Membrane bioreactor for wastewater treatment; the state of art and new development.” J. Wat. Sci. Tech., 35 (10), 35-41.
8- Casey, E., and Glennon, B. (1999). “Review of membrane aerated biofilm reactors.”
J. Resources, Conservation and Recycling, 27, 203-215.
9- Lin, S. H., and Lan, W. j. (1998). “Waste oil/ water emulsion treatment by membrane process.”
J. Hazardous Materials, 59 (2-3), 189-199.
10-Scholz, W., and Fochts, W. (2002). “Treatment of oil contaminated wastewater in a membrane bioreactor.” J. wat. Res., 34 (14), 3621-3629.