نگهداری و تعمیرات پیشگویانه در ایستگاههای پمپاژ آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

2 معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب تهران

3 دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

این مقاله به بررسی روش نگهداری و تعمیرات پیشگویانه و کنترل شرایط در مورد ایستگاههای پمپاژ آب می‌پردازد. روش کار، اندازه‌گیری ارتعاشات در محلهای مناسب و بررسی روند این ارتعاشات و طیفهای فرکانسی آنهاست. با استفاده از روند ارتعاشات، بروز عیب در ماشین‌آلات قابل تشخیص است. طیفهای فرکانسی به دست آمده نیز گویای نوع عیب به وجود آمده هستند. در این مقاله نتایج عملی پیاده‌سازی چنین سیستمی در یکی از ایستگاههای پمپاژ آب تهران ارائه گردیده است. با استفاده از این روش، عیوب موجود، قبل از رسیدن به حالت بحرانی تشخیص داده شده و تعمیرات لازم بر روی ماشین‌آلات انجام می‌شود. استفاده از سیگنال‌های ارتعاشی در تعیین وضعیت و عیب‌یابی الکتروپمپ‌های شرکت آب و فاضلاب استان تهران برای اولین بار به صورت پایلوت آغاز شده و با توجه به نتایج مثبت آن، می‌توان به تعمیم آن در سایر شرکتها پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predictive Maintenance in Water Pump Stations

نویسندگان [English]

  • Mehdi Behzad 1
  • Ali Ghasemi 2
  • Ali Reza Ebrahimi 3
  • Abbas Rohani Bastami 3
1 Associate Professor, Department of Mechanical Engineering Sharif University of Technology
2 Production Chief Executive of Tehran Water and Wastewater Company
3 Ph.D. Student of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology
چکیده [English]

In this paper predictive-based maintenance and condition-based maintenance have been studied for water pump stations. Measurements of vibrations in suitable places, analysis of the vibration trend and spectrums have been dealt with in details. Using the trend of vibrations, existence of a fault in machinery can be detected. The vibration spectrums can also be used in fault diagnosis. Furthermore, in this paper the practical results of using a condition-based monitoring system in one of Tehran’s water pump stations has been presented. Using this method, the existing faults have been detected before the critical situations and the proper repair has been done on the machinery. Using vibration signals for condition monitoring and fault diagnosis started for the first time at Tehran Water and Wastewater Company. Promising results of this method can be used for other water and wastewater companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Predictive Maintenance
  • Vibrations
  • Fault Diagnosis
  • Condition Monitoring
  • Electro Pump
1- Davies, A. (1998). Handbook of condition monitoring, 1st  Ed., Chapman and Hall Press, London.
2- Articles & Papers, Aladon Ltd. (1999). “Reliability-centered maintenance, an introduction.” <http:// www.aladon.com/10 intro.html/> (Dec. 2005).
3- Fitch, J. (2002). “Proactive maintenance can yield more than a ten fold saving over conventional predictive-preventive maintenance program. ” J. Practicing Oil Analysis Magazine,11 (2),? .
4- Wowk, V. (1991). Machinery vibration : measurement and analysis, 1st Ed., McGraw-Hill, New York.
5- تشیعی، ح. (1384). ” استقرار و پیاده‌سازی نظام نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات آب شرب کشور،چالشها و دستاوردهای حاصله. “ سومین کنفرانس بین‌المللی نگهداری وتعمیرات، تهران.
6- نظری، ع.، عسکری، ع.، و ارجمند نیا تبریز، س. (1384). ”تجارب استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه- PM تأسیسات آب آشامیدنی شهر گرگان. “ سومین کنفرانس بین‌المللی نگهداری و تعمیرات، تهران.
7. Mobley, R. K. (2002). An introduction to predictive maintenance, 2nd Ed., Elsevier science USA.