یک روش آسان و سریع جهت سنجش پتانسیل معدنی شدن نیتروژن در زمینهای تیمار شده با لجن فاضلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد خاک‌شناسی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 استادیار گروه خاک‌شناسی, دانشگاه صنعتی اصفهان

3 دانشیار گروه خاک‌شناسی, دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

پتانسیل معدنی شدن نیتروژن را می‌توان معیار مهمی جهت ارزیابی نیتروژن لیبایل (Laibile) خاک در نظر گرفت. تعیین پتانسیل معدنی شدن نیتروژن بسیار وقت‌گیر و پر هزینه است، لذاجایگزینی روشی آسان‌تر ارجحیت دارد . هدف از این تحقیق بررسی امکان تخمین پتانسیل معدنی شدن نیتروژن از روی شاخص بیولوژیکی قابلیت جذب نیتروژن در یک خاک آهکی تیمارشده با لجن فاضلاب است. آزمایش در قالب طرح کرتهای خرد شده و در سه تکرار انجام گردید. هر کرت اصلی به سه کرت خرد شده تقسیم شد و اعمال تیمارها در سه سال متوالی به گونه‌ای بود که بخشی از کرت تنها در سال اول, بخشی دیگر در دو سال پیاپی و بخش سوم در سه سال متوالی تیمار کودی مشابه دریافت کردند. برای انجام این تحقیق نمونه‌های خاک، شش ماه پس از آخرین کوددهی و از عمق 0 تا 15 سانتی‌متری مزرعه لورک که قبلاً تیمارهای لجن فاضلاب در آن اعمال گردیده بود، برداشت گردید.تیمارها شامل سطوح لجن فاضلاب (0،25و100 تن در هکتار) و سال‌های کوددهی(0، 1،2و3 سال) بود. پس از آماده‌سازی اولیه نمونه‌ها، پتانسیل معدنی شدن نیتروژن به روش استانفورد و اسمیت (انکوباسیون به مدت 22 هفته و آبشویی متناوب هر دو هفته یک بار) اندازه‌گیری شد. شاخص بیولوژیکی قابلیت جذب نیتروژن، BINA، نیز با اندازه‌گیری آمونیوم حاصل از انکوباسیون یک هفته‌ای خاک در شرایط بی‌هوازی و در دمای 40 درجه سانتی‌گراد اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد بین‌شاخص BINA و پتانسیل معدنی‌شدن ‌نیتروژن همبستگی ‌بالایی (***0/938=r)  وجود دارد. همچنین بین‌شاخص  BINAو عملکرد (***0/701=r) و جذب ‌نیتروژن توسط گیاه ذرت (***0/788=r) همبستگی‌های معنی‌داری مشاهده گردید. نتیجه این که می‌توان از شاخص BINA به عنوان شاخصی جهت تخمین پتانسیل معدنی شدن نیتروژن در اراضی تیمار شده با لجن فاضلاب استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Simple and Rapid Method to Evaluate Potentially Mineralizable Nitrogen in Sewage Sludge Amended Calcareous Soils

نویسندگان [English]

  • Yazdan Lotfi 1
  • Farshid Nourbakhsh 2
  • Majid Afyuni 3
1 Former Graduate Student, of Soil Science, Isfahan University of Technology
2 Assistant Professor of Soil Science, Isfahan University of Technology
3 Associate Professor of Soil Science, Isfahan University of Technology
چکیده [English]

Potentially mineralizable nitrogen (PMN) can be usually considered as labile nitrogen. Measurement of PMN is expensive and time consuming; therefore, a simpler and more rapid alternative may facilitate routine laboratory analysis. The objective of this study was to determine the relationship between PMN and biological index of nitrogen availability (BINA). The studied soil was previously treated with 0, 25, and 100 tons ha-1 of sewage sludge with 0, 1, 2 and 3 consecutive years of application. Soil samples were taken 6 months after the latest application. PMN was measured according to Stanford and Smith procedure (20 weeks of aerobic incubation with 2 weeks leaching intervals) and BINA measured as described by Bundy and Meisinger (7 days of anaerobic incubation at 40˚ C followed by extraction of NH4+). Results showed that PMN was significantly correlated with BINA (r = 0.938, P<0.001) in sewage sludge treated plots and that BINA can be considered as a more reliable index for estimation of PMN. The results showed that BINA might be used as a simple and rapid method to evaluate PMN in sludge amended calcareous soils.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitrogen Mineralization Potential
  • Biological Index of Nitrogen Availability
  • sewage sludge
1- Paul, E. A., and Clark, F. E. (1989). "Soil microbiology and biochemistry." Academic Press, New York, USA, 400.
2- Wood, M. (1995). "Environmental soil biology." Chapman and Hall, London, UK, 500.
3- Tate, R. L. (2000). "Soil microbiology." John Wiley and Sons, New York, USA, 450.
4- Rogers, B. F., Krogmann, U., and Boyles, L. S. (2001). "Nitrogen mineralization rates of soils amended with nontraditional organic waste."J. Soil Sci.,166, 353-363.
5- Benbi, D. K., Biswas, C. R., and Kalkat, J. S. (1991)."Nitrate distribution and accumulation in a ustochrept soil profile in a long-term fertilizer experiment."J.Fert. Res.,28, 173-177.
6- Stanford, G., and Smith, S. J. (1972). "Nitrogen mineralization potential of soils." J. Soil Sci. Soc. Am. J. Proc.,36, 465-472.
 
شماره 54- سال 1384                                                                                                                        آب و فاضلاب
 
 
7- Benbi, D. K., and Richter. J. (2002). "A critical review of some approaches to modeling nitrogen mineralization."J. Biol. Fertil. Soils.,35, 168-183.
8- Bundy, L. G., and Meisinger, J. J. (1994). "Nitrogen availability indices." 951-984. Methods of soil analysis. In: Weaver et al., (eds.,) part 2, In: Soil Sci. Soc. Am., Madison WI. 1121.
9- Haney, R. L., Hons, F. M., Sanderson, M. A., and Franzluebbers, A. J. (2001). "A rapid procedure for estimating nitrogen mineralization in manured soil."J. Biol. Fertil. Soils, 33, 100-104.
10- Qafoku, O. S., Cabrera, M. L., Windham, W. R., and Hill, N. S. (2001). "Rapid methods to determine potentially mineralizable nitrogen in broiler litter." J. Environ. Qual., 30,217-221.
11- سالک گیلانی, س., نوربخش,ف., افیونی, م., رضایی نژاد, ی.(1383). تاثیر افزودن لجن فاضلاب بر شدت نیتریفیکاسیون و جذب نیتروژن به وسیله گیاه ذرت." م.. آب و فاضلاب شماره، 52 , 30-20.
12- Campbell, C. A., Ellert, B. H., and James, Y. W. (1993)."Nitrogen mineralization potential in soils." 340-349. In : Carter. M.R. (ed.), "Soil sampling and methods of analysis." Can. Soc. Soil Sci., Ottawa, Canada.
13- Keeney, D. R., and Nelson, D. W. (1982). "Nitrogen-inorganic forms." 643-698., dans : Page, A.L. (ed). "Methos of soil analysis, part2. chemical and microbiological properties." SSSA. Madison (WI) USA.
14- Nelson, D. W., and Sommers, L. P. (1986). "Total carbon, organic carbon and organic matter."
359-579. Page, A. L. (eds.), "Methods of soil analysis. part 2." In: Am. Soc. of Agron., Madison, WI.
15- Bremner, J. M., and Mulvany, C. S. (1982). "Nitrogen-Total." Methods of soil analysis. part 2, A. C. Page, eds., Am. Soc. of Agron., Madison, WI., 595-624.
16- Campbell, C. A., Lafond, G. P., Leyshon, A. J., Zenter, R. P., and Janzen, H. H. (1991). "Effect of cropping practices on the initial potential rate of N mineralization in a thin chernozem." J.Can. Soil Sci., 71 , 43-53.
17- Serna, M. D., and Pomares, F. (1992). "Nitrogen mineralization of sludge amended soil."J. Bioresour. Technol., 39, 285-290.
18- Westerman, R. L. (1990). "Soil testing and plant analysis." Soil Science Society of America. Madison, WI., USA.784.