مقایسه روشهای ایستگاهی و منطقه‌ای گشتاورهای خطی در برآورد بارندگیهای حداکثر ماهانه حوزه زاینده رود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زهکشی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشیار گروه آبیاری، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

 یکی از مشکلات و موانع موجود در فرآیندهای تحلیل فراوانی و پیش بینی پدیده هایی نظیر بارندگی، نبود آمار طولانی مدت در ایستگاه‌های مورد مطالعــه می‌باشد. این مسئله در کنار مسائل مربوط به عدم دقت کافی در برآوردهای ایستگاهی، باعث افزایش استفاده از روش‌های منطقه‌ای در انجام چنین تحقیق‌هایی شده است. در این تحقیق، از روش یاد شده برای تعیین توزیع اصلی داده‌های بارندگی حداکثـر ماهانه 18 ایستگاه باران‌سنجی حوزه رودخانه زایـــنده‌رود، استفاده شد و در نتیجه توزیع مقادیر حدی تعمیم یافته به عنوان مناسب‌ترین توزیع، انتخاب و پارامترهای توزیع و چندکهای آن برآورد گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing Regional and At-site L-moments for Estimation of Maximum Monthly Rainfall in the Zayandehroud Basin

نویسندگان [English]

  • Hosein Feizie 1
  • Sayed Saeed Islamian 2
1 Grad. Student of Irrigation, Isfahan University of Technology
2 Associate Professor of Irrigation, Isfahan University of Technology
چکیده [English]

One of the conventional problems in frequency analysis and prediction of various hydrologic events is lack of long time records of such events in gauging stations. This problem together with inaccurate at-site estimations has caused increasing application of regional methods for such procedures. In this study, the above mentioned method was used for selection of parent distributions to fit maximum monthly rainfall data of 18 sites in the Zayandehroud basin and, consequently, the GEV distribution was selected to estimate the related parameters and quantiles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainfall Regional Frequency Analysis
  • L-moments
  • Goodness of Fit Test
  • Rainfall
1- Hosking, J. R. M. (1990). "L-moments: analysis and estimation of distributions using linear combinations of order statistics," J. of Royal Statistical Society, 52, 105-124.
2- Hosking, J. R. M. (1989). "Some theoretical results concerning L-monents." IBM Research Division.T. J. Watson Research Center Yorktown Heights, N.Y.
3- Lanczos, C. (1957). "Applied analysis." Pitman, London. 286.
4- Hosking, J. R. M., and Wallis, J. R. (1993). "Some statistical usefull in regional frequency analysis." J. Water Resources Research, 29. (2), 271-281.
5- Hosking, J. R. M.(1988). "The 4-parameter kappa distribution." IBM Research   Division,Yorktown Heights, NY., 10598.
6- Hosking, J. R. M. (1991). " Fortran routins for use with the method of L-moments." Version 2, IBM Research Division,Yorktown Heights, NY., 10598.
7- Hosking J. R. M. (2000). "Fortran routines for use with the method of L-moments." Version 3.03, IBM Research Division, Yorktown Heights, N.Y.
8- اسلامیان، س. س. و سلطانی، س. (1381)." تحلیل سیلاب."  انتشارات ارکان، 207.
9- Hosking, J. R. M., Wallis, J. R., and Wood, E. F. (1985). "Estimation of generalized extreme value distribution by the method of probability weighted moments." J. Technometrics, 27, 339-349.